Ujawnienie informacji niejawnych

Pytanie:

Jakie działanie funkcjonariusza publicznego uznać można za naruszające art. 266 par. 2 Kodeksu karnego, który penalizuje ujawnianie informacji niejawnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ujawnienie informacji niejawnych

1.3.2012

Art. 266 § 2 Kodeksu karnego stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Niezależnie od definicji tajemnicy w ustawie o ochronie informacji niejawnych, przedmiotem ochrony na gruncie art. 266 § 2 jest także taka informacja, która uzyskana została w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes. Kodeks karny nie precyzuje, jakiego typu interesy przemawiać mogą za utajnieniem określonych informacji. Wskazanie na prawną ochronę tego interesu wymaga wskazania konkretnych norm prawnych, także o charakterze konstytucyjnym, z których można by wyinterpretować taką ochronę. Może to być w szczególności art. 51 Konstytucji RP, przewidujący ochronę danych osobowych, czy też art. 47 Konstytucji, przewidujący ochronę życia prywatnego. Artykuł 266 § 2 nie odnosi się wszakże wyłącznie do prawnie chronionych dóbr jednostek, lecz przedmiotem ochrony tego przepisu może być także interes podmiotów gospodarczych, osób prawnych czy też interes ponadindywidualny (interes publiczny). W każdym jednak wypadku musi istnieć podstawa prawna w ustawie szczególnej do przyjęcia prawnej ochrony tego interesu.

Potrzebujesz porady prawnej?