umieszczenie skanu fragmentu gazety z ogłoszeniem

Pytanie:

"Burmistrz w gazecie lokalnej ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety większość mieszkańców przeoczyła to ogłoszenie, co powoduje, że nie są poinformowani o możliwości składania uwag do projektu planu. Czy na własnej stronie www mogę umieścić skan takiego ogłoszenia? Czy taka publikacja nie łamie przepisów?"

Odpowiedź prawnika: umieszczenie skanu fragmentu gazety z ogłoszeniem

W tym przypadku należy zastanowić się nad tym, czy tego typu ogłoszenie jest w ogóle objęte ochroną prawnoautorską. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Otóż na podstawie tego przepisu przyjmuje się, iż utwór w rozumieniu prawa autorskiego musi wykazywać się cechą indywidualności, być przejawem indywidualnej działalności, pracy ludzkiej. W naszym przekonaniu ogłoszenie urzędowe, którego treść jest zdeterminowana stanem faktycznym i przepisami prawa (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a konkretnie art. 17 pkt. 10 tej ustawy, gdzie przewidziany jest obowiązek sporządzenia takiego ogłoszenia i zamieszczenia go w prasie, a także podane jest jakie informacje powinien zawierać) nie spełnia wymogu indywidualności w stopniu, który uzasadniałby przyznanie takiemu ogłoszeniu ochrony.

Ponadto nawiązując do art. 4 prawa autorskiego i zawartego w nim pojęcia materiałów urzędowych (w świetle cytowanego tam orzeczenia SN), można przyjąć, iż ogłoszenie to jest materiałem urzędowym (gdyż pochodzi z instytucji publicznej i dotyczy sprawy urzędowej, to jest planu zagospodarowania przestrzennego).

Jeśli odmówić powyższemu ogłoszeniu cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, to zarówno podmiot od którego pochodzi to ogłoszenie (burmistrz) jak i wydawca gazety nie mogliby się sprzeciwić rozpowszechnianiu skanu takiego ogłoszenia w internecie.

Ponadto należy zauważyć, iż próba blokowania rozpowszechniania takiego ogłoszenia w internecie, będzie sprzeczna z jego celem (funkcją). Celem ogłoszeń jest bowiem to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o ich treści (czemu najlepiej, w dobie społeczeństwa posiadającego w większości dostęp do internetu, służy zamieszczenie informacji właśnie w tym medium). Blokowanie internetowego rozpowszechnienia spowodowała by ograniczenie dostępu społeczności lokalnej do tej informacji.

Masz inne pytanie do prawnika?