Umowa użyczenia

Pytanie:

Czy umowa użyczenia gruntu spełnia wymogi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj czy mieści się po pojęciami prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych? Gmina zawarła umowę użyczenia gruntu z Fundacją w celu realizacji placu zabaw dla dzieci. Czy w związku z powyższym Starostwo zgłosi sprzeciw z powodu braku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomościa na cele budowlane? Czy umowa użyczenia gruntu spełnia wymogi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj czy mieści się po pojęciami prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa użyczenia

Zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane, pod pojęciem: prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;  

Umowa użyczenia jest niewątpliwie stosunkiem zobowiązaniowym (uregulowanym w art. 710 następnych kodeksu cywilnego), stosunek taki musi jednak "przewidywać uprawnienie do wykonywania robót budowlanych".

Zgodnie z art. 712 paragrafem pierwszym kodeksu cywilnego: Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

Co do zasady użytkownik może wykorzystywać rzecz tylko w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu. Jeżeli zatem przeznaczeniem oddanego w użyczenie gruntu jest umieszczenie tam placu zabaw, to należy przyjąć, iż w tym przypadku stosunek zobowiązaniowy użyczenia odpowiada pojęciu "przewidujący uprawnienie do wykonywania robót budowlanych".

Z pytania wynika, iż gmina zawarła umowę użyczenia w celu budowy placu zabaw. Zakładamy, iż cel ten został ujawniony wyraźnie w umowie użyczenia (przez zawarcie w niej odpowiedniego postanowienia), stąd też Państwa uprawnienie do dysponowania nieruchomością w celach budowalnych nie powinno być kwestionowane przez organ administracji budwlano - architektonicznej.

 


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przeglądy okresowe a remont budynku

24.9.2021 przez: AdamLeba