Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Pytanie:

"Moje pytanie dotyczy egzekucji komorniczej z konta bankowego. W jaki sposób komornik ma prawo uzyskać informacje o banku, w którym dłużnik posiada konto (o ile dobrze sprawdziłem to numeru konta nie musi posiadać, by zająć środki). Jak wygląda procedura egzekucji komorniczej w przypadku konta prowadzonego przez bank zagraniczny? Czy jest jakaś różnica między krajami z UE i spoza UE?"

Odpowiedź prawnika: Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

 

W egzekucji z rachunków bankowych zawsze dłużnikiem zajętej wierzytelności jest bank. Zajęciu podlega rachunek bankowy w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku znajdującej się w Polsce. Według art. 889 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego (w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy) do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Przepis art. 889 par. 1 pkt 1 zdanie 2 stanowi, że zawiadomienie wyżej opisane jest skuteczne także w wypadku niewskazania konkretnego rachunku bankowego (w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy). Ponadto komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

Organ egzekucyjny może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Na udzielenie informacji komornikowi pozwala również prawo bankowe, zgodnie z którym, na żądanie komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym bank obowiązany jest udzielić informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika