wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

Pytanie:

"Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi ze sklepu które wspólnik pobiera i wpłaca na swoje konto i tego samego dnia przelewa na konto spółki cywilnej (aby ominąć prowizję od wpłat gotówkowych bezpośrednio na konto spółki cywilnej). Po drugie są to czasami zwroty pieniędzy wspólników (pobieranych zaliczek w ciągu roku przez wspólników na poczet zysku). Operacje dokonywane są w księgach rachunkowych poprzez rozrachunki z danym udziałowcem spółki cywilnej. Naszym zdaniem od tych operacji nie ma PCC. W pierwszym przypadku wspólnik jedynie przekazuje utarg spółki na konto. A w drugim przypadku nie doszło do pożyczki - ponieważ w momencie pobrania zaliczki przez wspólnika na poczet przyszłego zysku - nie było tu mowy o pożyczce, - wspólnik nawet nie miał takich intencji, a miał prawo pobrać zaliczkę ze spółki cywilnej na poczet przyszłego zysku. W razie wahań płynności finansowej spółki wspólnik zwraca pobrana zaliczkę lub jej część. Naszym zdaniem od powyższych czynności nie zachodzi obowiązek zapłaty PCC. Czy postępujemy prawidłowo?"

Odpowiedź prawnika: wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a)  umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b)  umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c)  (uchylona),

d)  umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e)  umowy dożywocia,

f)  umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g)  (uchylona),

h)  ustanowienie hipoteki,

i)  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j)  umowy depozytu nieprawidłowego,

k)  umowy spółki.

 

Stosownie do treści art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

Przedstawiona w pytaniu aktywność nie wyczerpuje  znamion umowy pożyczki, dlatego też należy uznać, że postępowanie takie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika