Wycinka lasu

Pytanie:

Jestem zainteresowany zakupem działki. Za działką był kiedyś teren należący do zakładu przemysłowego i został on rekultywowany. Posadzony został na nim kilka lat temu las. Wedle właściciela terenu oznacza to, że nikt za działką się nie wybuduje, ponieważ \'jest przepis, że lasu nie można wyciąć przez 50 lat\'. Czy są rzeczywiście są takie ograniczenia ustawowe; jeśli tak, jaka jest ich stabilność; na ile taki przepis można zmienić/zmodyfikować?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wycinka lasu

Przepisy prawne nie określają, że lasu nie można wyciąć przez 50 lat. Być może chodzi o ograniczenia z planu urządzenia lasu.

Stosownie do art. 158 § 1 kodeksu wykroczeń właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny. 

Porady prawne
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna. Zgodnie z ustawą o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu dotyczy lasów prywatnych, jest on sporządzany na 10 lat przez starostę na zlecenie i koszt właścicieli. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.   W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu. Należy zauważyć, że dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Zmiana planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu może być dokonana aneksem, z zachowaniem powyższej procedury. Przy czym zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową. Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru.  - Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-441/17 - Komisja przeciwko Polska (Puszcza Białowieska). Czego dotyczyła sprawa? W roku 2007 (...)

Kto jest zobowiązany do sporządzenia planu urządzenia lasu?

Kto jest zobowiązany do sporządzenia planu urządzenia lasu?

Plan urządzenia lasu państwowego powinny sporządzać także firmy prywatne - przekonuje rzecznik. Przyznanie jednemu podmiotowi ustawowego monopolu na sporządzanie planów urządzenia lasu dla obszarów w zarządzie państwa narusza zasadę wolności gospodarczej. Taki zarzut stawia rzecznik praw obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 21a (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić? Urządzenia przeciwpożarowe (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru (PIT-16), na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt to coś więcej – zawiera cały pakiet działań, które ułatwią zatrzymywanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach (...)

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Chcę kupić las. Jaka jest możliwość wycięcia w celach komercyjnych drzew liściastych, iglastych, owocowych z własnego lasu-czy muszę mieć jakieś pozwolenia? Zgodnie z ustawą o lasach, dla lasów (...)

Obowiązki właściciela lasu

Obowiązki właściciela lasu

Jakie są obowiązki właściciela lasu? Obowiązki właścicieli lasów określa m. in. art. 13 ustawy o lasach: Art. 13. 1. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania (...)

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby zakupić ode mnie drewno. (...)

Sankcje za nieocechowanie drewna

Sankcje za nieocechowanie drewna

Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie konsekwencje (administracyjne, (...)

FORUM PRAWNE

nielegalna wycinka choinek.

nielegalna wycinka choinek. Witam hcialem się dowiedziec co grozi osobie ktora nielegalnie wytnie choinke z lasu lub prywantej posesji czy mozna za to trafic do wiezienia czy jest to kara pieniezna? do (...)

Definicja prawna lasu.

Definicja prawna lasu. Witam! Do domu mojego syna, który niedawno wybudował przylega także kawałek ziemi z drzewami. Pytanie czy to las i czy można za niego pobierać jakieś opłaty unijne? Sprawdziłam (...)

Prawo poruszania się po otwartym terenie prywatnym

Prawo poruszania się po otwartym terenie prywatnym Dzień dobry. Sprawa nietypowa.Organizuję piesze i rowerowe maratony na orientację. W ogromnym skrócie chodzi o to, że uczestnicy przed startem otrzymują (...)

Proszę o pomoc

Proszę o pomoc Witam wszystkich serdecznie. Temat jest następujący: działka leśna (Lsv) bez prawa zabudowy - powierzchnia niewielka tj. 800 mkw. Brak planu miejscowego. Brak planu urządzenia lasu. (...)

Ścięcie drzewa

Ścięcie drzewa Moje wujostwo bez pozwolenia wycięło sobie kilka drzew (suche wiatrołomy) w zalesionej części działki (w wykazie będącej gruntem leśnym). Złośliwy sąsiad doniósł o tym. Po (...)

Pole w planie las czy da sie przeksztalcic na budowlana ?

Pole w planie las czy da sie przeksztalcic na budowlana ? witam mam pole o wymiarach 50m na 200m jest to dzialka rolna a plan zagospodarowania gminnego mowi iz Gmina rezerwuje sobie pas mojego pola na (...)

droga dojazdowa

droga dojazdowa Witam jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach (...)

Służebność drogowa

Służebność drogowa Witam. Takie oto pytanie: Przez działkę, będącą własnością gminy (w tej chwili) ale prawdopodobnie w przyszłości wykupioną przez prywatnego właściciela (na 100%) Miejscowy (...)

Porady prawne