Zdolność procesowa - definicja

Pytanie:

Co to jest zdolność procesowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zdolność procesowa - definicja

Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesowa) jest pochodną zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z art. 65 k.p.c. Zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Z kolei art. 66 k.p.c. stanowi, iż osoba fizyczna nie mająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, (...)

Kogo pozwać, gdy chcemy wyodrębnienia lokalu na przebudowanym strychu?

Kogo pozwać, gdy chcemy wyodrębnienia lokalu na przebudowanym strychu?

W sprawie chodziło m.in. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu dwóch odrębnych lokali mieszkalnych, powstałych po przebudowie strychu w budynku i o przeniesienie własności tych lokali na powódkę. Pozwanymi byli współwłaściciele pozostałych (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - opinia prawna

Stan faktyczny Moja żona została ubezwłasnowolniona całkowicie, ale sąd nie wyznaczył opiekuna. Co powinienem zrobić dalej? Żona była właścicielką firmy zatrudniającej pracowników. Czy w sytuacji całkowitego ubezwłasnowolnienia umowy o pracę zostają automatycznie rozwiązane? Czy (...)

Zdolność procesowa pracodawcy

Zdolność procesowa pracodawcy

Podmiot, który nie ma osobowości prawnej ani nie jest jednostką organizacyjną zatrudniającą pracowników w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy, nie ma zdolności sądowej ani procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy. Takie wyjaśnienia zawiera wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2004 r. odnoszący (...)

Adwokatowi ustanowionemu przez sąd też można wypowiedzieć pełnomocnictwo

Adwokatowi ustanowionemu przez sąd też można wypowiedzieć pełnomocnictwo

Powód wystąpił do sądu przeciwko kilku pozwanym o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, rentę, zadośćuczynienie za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci zdrowia oraz dodatkowo w stosunku do jednego z pozwanych o zobowiązanie (...)

Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych wytaczających powództwo na rzecz osoby fizycznej

Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych wytaczających powództwo na rzecz osoby fizycznej

Postanowienie SN W postanowieniu z 26 maja 2022 r., sygn. II CSKP 662/22, Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat unormowanej w art. 61 § 1 k.p.c. legitymacji procesowej organizacji pozarządowych. W konsekwencji uwzględniono skargę kasacyjną stowarzyszenia, które, działając (...)

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

W jakim zakresie zarzut potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: „Czy i w jakim zakresie podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa bieg terminu przedawnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia?". To zadnienie prawne dotyczy (...)

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Osoby między 13 a 18 rokiem życia posiadają tylko częściową zdolność do czynności prawnych. Uniemożliwia to danej osobie samodzielne zawieranie umów, a przede wszystkim powoduje zależność od rodziców lub opiekunów. W przypadku, kiedy osoba niepełnoletnia (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Jak rozumiane jest pojęcie przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiebiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły (...)

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Podpisując każdą umowę, musimy zachować ostrożność, ponieważ jej brak może nas w przyszłości drogo kosztować. Każda umowa powinna być dostosowana do określonych warunków relacji pomiędzy jej stronami. Dlatego nie zawsze określone wzory umów będą miały pożądane zastosowanie (...)

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie decydować o swoim życiu lub nawet nie potrafi podjąć najprostszych decyzji. Może to być wynikiem np. choroby psychicznej. Dlatego w takich sytuacjach rodzina chorego może podjąć decyzję o wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa (...)

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

Jak uzyskać pełną zdolność do czynności prawnych? - opinia prawna

  Stan faktyczny Osoby między 13 a 18 rokiem życia posiadają tylko częściową zdolność do czynności prawnych. Uniemożliwia to danej osobie samodzielne zawieranie umów, a przede wszystkim powoduje zależność od rodziców lub opiekunów. W przypadku, kiedy osoba niepełnoletnia (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Jak rozumiane jest pojęcie przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiebiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, egzekucyjnego, czy nawet polubownego, gdy toczą się one w stosunku do masy upadłości. Czy jednak zawsze postępowanie upadłościowe będzie skutkowało zawieszeniem? A jeżeli nie, to czy upadły (...)

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Podpisując każdą umowę, musimy zachować ostrożność, ponieważ jej brak może nas w przyszłości drogo kosztować. Każda umowa powinna być dostosowana do określonych warunków relacji pomiędzy jej stronami. Dlatego nie zawsze określone wzory umów będą miały pożądane zastosowanie (...)

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie - Kto może zostać ubezwłasnowolniony? Jakie są skutki ubezwłasnowolnienia

Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie decydować o swoim życiu lub nawet nie potrafi podjąć najprostszych decyzji. Może to być wynikiem np. choroby psychicznej. Dlatego w takich sytuacjach rodzina chorego może podjąć decyzję o wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne. Nowa (...)

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Zagadnienia ogólne Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający środki pieniężne, nie odda posiadanych środków osobie, która nie gwarantuje (...)

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument (...)

Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

Aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy najpierw określić jaki jest cel postępowania upadłościowego. Celem tego postępowania z jednej strony jest jak najszersze zaspokojenie wierzycieli dłużnika, a z drugiej zachowanie zdolności gospodarczych i przedsiębiorstwa dłużnika. (...)

Wspólnota mieszkaniowa może mieć własny majątek

Wspólnota mieszkaniowa może mieć własny majątek

Sąd Najwyższy w dniu 21 grudnia 2007 r. - po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r.: "Czy zdolność wspólnoty mieszkaniowej do nabywania praw i obowiązków (art. 6 ustawy o (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

Co oznacza pojęcie zdolności procesowej i postulacyjnej? Czym (w jakich okolicznościach) może być ona ograniczona? Zgodnie z artykułem 65 kodeksu postępowania cywilnego zdolność do czynności (...)

Zdolność sądowa i procesowa

Zdolność sądowa i procesowa

Czym różni się zdolność sądowa od zdolności procesowej? Zgodnie z art. 64 §1 k.p.c. zdolnością sądową jest zdolność występowania w procesie jako strona. Zdolność ta przysługuje każdej (...)

Chory psychicznie a zdolność procesowa

Chory psychicznie a zdolność procesowa

Moja była żona jest chora psychicznie, ale wygląd zewnętrzny jej na to nie wskazuje. Wystąpiła do sądu o podział majątku czy ja mogę zażądać aby sąd wystąpił do szpitala psychiatrycznego (...)

Obciażenie kosztami procesu

Obciażenie kosztami procesu

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. ZUS nie uznał tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik odwołał się do Sądu okręgowego. Sąd wydał wyrok zachowania prawa do renty wypadkowej. ZUS złożył (...)

Choroba psychiczna a zdolność procesowa

Choroba psychiczna a zdolność procesowa

Czy niedomaganie lub choroba psychiczna przedsiębiorcy może być skutecznym sposobem na uniknięcie spłaty długu zaciągniętego przed popadnięciem w "obłęd"? Innymi słowy czy niemożność obrony (...)

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Mężczyzna został pobity przez 5 osób: trzech dorosłych i dwóch nieletnich. Zakończyła się sprawa karna, dorośli zostali skazani (ograniczenie wolności), a nieletni zostali ukarani upomnieniami (...)

Pełnomocnik jako świadek w sądzie rodzinnym

Pełnomocnik jako świadek w sądzie rodzinnym

Czy pełnomocnik może być równocześnie świadkiem na sprawie w sądzie rodzinnym. Pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być adwokat lub radca prawny, współuczestnik sporu, jak również (...)

Skutki uzyskania pełnoletności w czasie procesu

Skutki uzyskania pełnoletności w czasie procesu

Płacę alimenty ojcu mojego syna z pierwszego małżeństwa. Po urodzeniu się dziecka z drugiego małżeństwa zaproponowałam ojcu syna ugodę w sprawie obniżenia alimentów, którą to odrzucił. (...)

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Do końca 2001 r. spółki cywilne miały obowiązek wyrejestrowania się z ewidencji działalności gospodarczej, gdyż SC pozbawione zostały miana przedsiębiorcy. Nasza sc przekształciła się w spółkę (...)

Przerwanie biegu przedawnienia przez wniesienie pozwu do sądu

Przerwanie biegu przedawnienia przez wniesienie pozwu do sądu

Czy z treści art. 193 par. 3 k.p.c. wynika iż, pismo zawierające nowe roszczenie obok pierwotnego przerwie bieg przedawnienia nowego roszczenia dopiero z chwilą doręczenia go pozwanemu, czy z chwilą (...)

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych? Kodeks cywilny stanowi, że: \"Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.\" Zdolność prawna oznacza zdolność (...)

Ograniczona zdolność do czynności procesowych

Ograniczona zdolność do czynności procesowych

Czy Sąd Grodzki w sprawie cywilnej może przyjąć pozew o należności przeciwko nieletniemu i przeprowadzić przewód sądowy bez powiadamiania rodziców? Chodzi tu o należność za przymusowe zatrzymanie (...)

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Sąd wzywa nas do wskazania zdolności sądowej strony powodowej i pozwanej. Powodem jest spółka jawna, a pozwanym szkoła państwowa. Czy takie określenie stron wystarczy, czy trzeba dodać jeszcze (...)

Zdolność wekslowa spółki cywilnej

Zdolność wekslowa spółki cywilnej

Skoro spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, to mam pytanie: Spółkę cywilną reprezentują wspólnicy. Jeśli więc spółka cywilna wystawi weksel, to muszą być podpisy wspólników oraz nazwa (...)

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na (...)

Zdolność sądowa i procesowa

Zdolność sądowa i procesowa

Czym różni się zdolność sądowa od zdolności procesowej? Zgodnie z art. 64 §1 k.p.c. zdolnością sądową jest zdolność występowania w procesie jako strona. Zdolność ta przysługuje każdej (...)

Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

Co oznacza pojęcie zdolności procesowej i postulacyjnej? Czym (w jakich okolicznościach) może być ona ograniczona? Zgodnie z artykułem 65 kodeksu postępowania cywilnego zdolność do czynności (...)

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych? Kodeks cywilny stanowi, że: \"Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.\" Zdolność prawna oznacza zdolność (...)

Ograniczona zdolność do czynności procesowych

Ograniczona zdolność do czynności procesowych

Czy Sąd Grodzki w sprawie cywilnej może przyjąć pozew o należności przeciwko nieletniemu i przeprowadzić przewód sądowy bez powiadamiania rodziców? Chodzi tu o należność za przymusowe zatrzymanie (...)

Chory psychicznie a zdolność procesowa

Chory psychicznie a zdolność procesowa

Moja była żona jest chora psychicznie, ale wygląd zewnętrzny jej na to nie wskazuje. Wystąpiła do sądu o podział majątku czy ja mogę zażądać aby sąd wystąpił do szpitala psychiatrycznego (...)

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Zdolność sądowa powoda i pozwanego

Sąd wzywa nas do wskazania zdolności sądowej strony powodowej i pozwanej. Powodem jest spółka jawna, a pozwanym szkoła państwowa. Czy takie określenie stron wystarczy, czy trzeba dodać jeszcze (...)

Zdolność wekslowa spółki cywilnej

Zdolność wekslowa spółki cywilnej

Skoro spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, to mam pytanie: Spółkę cywilną reprezentują wspólnicy. Jeśli więc spółka cywilna wystawi weksel, to muszą być podpisy wspólników oraz nazwa (...)

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na (...)

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) Urzędu (...)

Zdolność prawna konsorcjum

Zdolność prawna konsorcjum

Czy konsorcjum można traktować według Kodeksu cywilnego jako ułomną osobę prawną i przypisać jej zdolność prawną? Jeśli mówi się w przepisach o "podmiotach" (ogólnie) i odwołuje w sprawach (...)

Obciażenie kosztami procesu

Obciażenie kosztami procesu

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. ZUS nie uznał tego zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik odwołał się do Sądu okręgowego. Sąd wydał wyrok zachowania prawa do renty wypadkowej. ZUS złożył (...)

Zasady działania wspólnoty

Zasady działania wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu (...)

Dziecko jako właściciel nieruchomości a ograniczona zdolność do czynności prawnych

Dziecko jako właściciel nieruchomości a ograniczona zdolność do czynności prawnych

Czy dziecko może być właścicielem nieruchomości?     Małoletni może być podmiotem praw i obowiązków (gdyż posiada zdolność prawną), czyli może być np.: właścicielem (...)

Definicja zdolności kredytowej

Definicja zdolności kredytowej

Co to jest zdolność kredytowa wg prawa bankowego? Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie (art. 70 ust. (...)

Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie

Mężczyzna został pobity przez 5 osób: trzech dorosłych i dwóch nieletnich. Zakończyła się sprawa karna, dorośli zostali skazani (ograniczenie wolności), a nieletni zostali ukarani upomnieniami (...)

FORUM PRAWNE

Zwiększenie zdolności kredytowej - jak to zrobić?

Zwiększenie zdolności kredytowej - jak to zrobić? Witam, proszę o rady, jeżeli ktoś z was wie jak skutecznie i znacznie zwiększyć zdolność kredytową to proszę o rady. Piszcie i rozpisujcie (...)

Zdolność alimentacyjna - co to jest

Zdolność alimentacyjna - co to jest Witam Mam dwójke dzieci w wieku 2 i 3 lat. Żona złożyła pozew do sądu. Mam wykształcenie informatyczne ale formalnie zarabiam najniższą krajową. Mam pytanie (...)

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych Jak w temacie - co to takiego? Ponadto - o czym często mowa w przepisach - w jakich okolicznościach traci się ową pełną zdolność? (_Gabriel) Pełną zdolność (...)

zdolność kredytowa z konkubentem

zdolność kredytowa z konkubentem Witam! Żyję w konkubinacie, chcielibyśmy wziąć kredyt. Jednak mój konkubent ani ja samodzielnie nie mamy zdolności kredytowej. stąd moje pytanie: Czy w momencie (...)

Jak obliczyć zdolność kredytową

Jak obliczyć zdolność kredytową Chciałabym z mężem wziąć kredyt na mieszkanie ale zupełnie nie mam pojęcia jak obliczyć jaką sumę dostaniemy, czy są jakieś wzory do tego?

Zdolność do pracy

Zdolność do pracy Witam, czy lekarz zakładowy ma prawo żądać od pracownika historii choroby, jeśli ten przebywał na 3 miesięcznym zwolnieniu lekarskim i dostarczył potem zaświadczenie o zdolności (...)

Od stycznia zdrożeją kredyty!!

Od stycznia zdrożeją kredyty!! Od początku nowego roku nowe przepisy nadzoru finansowego obniżą zdolność kredytową polaków, trudniej będzie uzyksać kredyty i hipotekę, banki zwiększają swoje (...)

Wada postawy a zdolność do pracy

Wada postawy a zdolność do pracy Witam. Sytuacja wygląda tak ; mam 28 lat, od 5 lat pracuję jako listonosz. Przez to skakanie po piętrach i noszenie ciężkiej torby nabawiłem się wady postawy. (...)

Czy wspólnota mieszkaniowa zaciągająca zobowiązanie kredytowe posiada zdolność wekslową (Zarząd

Czy wspólnota mieszkaniowa zaciągająca zobowiązanie kredytowe posiada zdolność wekslową (Zarząd Czy wspólnota mieszkaniowa zaciągająca zobowiązanie kredytowe posiada zdolność wekslową (Zarząd (...)

Zdolność do czynności prawnej - kiedy się ją nabywa?

Zdolność do czynności prawnej - kiedy się ją nabywa? Z jakim momentem nabywa się zdolność do czynności prawnej? Z góry dziękuję za pomoc Wraz z ukończeniem 18 lat. Bożena

Zwiększenie zdolności kredytowej - jak to zrobić?

Zwiększenie zdolności kredytowej - jak to zrobić? Witam, proszę o rady, jeżeli ktoś z was wie jak skutecznie i znacznie zwiększyć zdolność kredytową to proszę o rady. Piszcie i rozpisujcie (...)

Zdolność alimentacyjna - co to jest

Zdolność alimentacyjna - co to jest Witam Mam dwójke dzieci w wieku 2 i 3 lat. Żona złożyła pozew do sądu. Mam wykształcenie informatyczne ale formalnie zarabiam najniższą krajową. Mam pytanie (...)

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych Jak w temacie - co to takiego? Ponadto - o czym często mowa w przepisach - w jakich okolicznościach traci się ową pełną zdolność? (_Gabriel) Pełną zdolność (...)

zdolność kredytowa z konkubentem

zdolność kredytowa z konkubentem Witam! Żyję w konkubinacie, chcielibyśmy wziąć kredyt. Jednak mój konkubent ani ja samodzielnie nie mamy zdolności kredytowej. stąd moje pytanie: Czy w momencie (...)

Jak obliczyć zdolność kredytową

Jak obliczyć zdolność kredytową Chciałabym z mężem wziąć kredyt na mieszkanie ale zupełnie nie mam pojęcia jak obliczyć jaką sumę dostaniemy, czy są jakieś wzory do tego?

Zdolność do pracy

Zdolność do pracy Witam, czy lekarz zakładowy ma prawo żądać od pracownika historii choroby, jeśli ten przebywał na 3 miesięcznym zwolnieniu lekarskim i dostarczył potem zaświadczenie o zdolności (...)

Od stycznia zdrożeją kredyty!!

Od stycznia zdrożeją kredyty!! Od początku nowego roku nowe przepisy nadzoru finansowego obniżą zdolność kredytową polaków, trudniej będzie uzyksać kredyty i hipotekę, banki zwiększają swoje (...)

Wada postawy a zdolność do pracy

Wada postawy a zdolność do pracy Witam. Sytuacja wygląda tak ; mam 28 lat, od 5 lat pracuję jako listonosz. Przez to skakanie po piętrach i noszenie ciężkiej torby nabawiłem się wady postawy. (...)

Czy wspólnota mieszkaniowa zaciągająca zobowiązanie kredytowe posiada zdolność wekslową (Zarząd

Czy wspólnota mieszkaniowa zaciągająca zobowiązanie kredytowe posiada zdolność wekslową (Zarząd Czy wspólnota mieszkaniowa zaciągająca zobowiązanie kredytowe posiada zdolność wekslową (Zarząd (...)

Zdolność do czynności prawnej - kiedy się ją nabywa?

Zdolność do czynności prawnej - kiedy się ją nabywa? Z jakim momentem nabywa się zdolność do czynności prawnej? Z góry dziękuję za pomoc Wraz z ukończeniem 18 lat. Bożena

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Porady prawne