Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Pytanie:

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż pracy na stanowisku), aby nie naruszyć prawa Zgromadzenia Zakonnego? Czy pracujące w przedszkolu Siostry obowiązuje rozporządzenie o wymaganych kwalifikacjach? Jak rozumieć zapis Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Zakonnego o uprawnieniach placówki publicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Szkoła lub placówka oświatowa może być zakładana i prowadzona przez: 1) jednostkę samorządu terytorialnego, 2) inną osobę prawną, 3) osobę fizyczną. Z tym, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami, w tym przedszkolami, które znajdują się na obszarze danego województwa.

Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy kuratorium oświaty. Nadzór pedagogiczny polega na: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli, 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. W zakresie wymienionym w punktach 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: 1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, 2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, 4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, w tym w zakresie przestrzegania praw ucznia oraz praw dziecka, 3. Nauczyciele przy pomocy których sprawowany jest nadzór pedagogiczny, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo: 1) wstępu do szkół i placówek, 2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, 3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły, 4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły lub placówki, 5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

Porady prawne

Nauczyciele ci mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności. Dyrektor szkoły lub placówki w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły lub placówki jest obowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni.

W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki, organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezależnie od środków, o których była już mowa, zawiadamia o stwierdzanych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub placówkę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce, organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Program musi uwzględniać uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, nie opracuje programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania lub nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia lub z końcem roku szkolnego. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, niewykonanie polecenia, może stanowić podstawę cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej szkoły.

Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce artystycznej?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce artystycznej?

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli publicznych artystycznych szkół i placówek oraz zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli są oczywiście zróżnicowane ze względu na na charakter szkoły i placówki, a także dziedzinę sztuki oczywiście.   Szkoły (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich wchodzi w życie 3 marca 2008 r. Nowe definicje Zmiany po pierwsze wprowadzają definicję państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego UE oraz cudzoziemca. Pojęcie państwa członkowskiego (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych

28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Co przewiduje nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego (...)

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

ZNP zaplanował, że strajk nauczycieli rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. Czy rząd zapweni prawidłowe przeprowadzenie egzaminów w szkołach? Nadchodzące egzaminy to pierwszy poważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla (...)

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Kim jest dzienny opiekun? W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Kwalifikacje dla gleboznawcy do ustalenia

Kwalifikacje dla gleboznawcy do ustalenia

Resort rolnictwa przygotował propozycję ustawowego określenia kwalifikacji dla osób, które mają prowadzić gleboznawczą klasyfikację gruntów. Dziś upoważnienia takim osobom wydają starostowie - bez ustawowych kryteriów wyboru. O ich określenie RPO ubiega się (...)

Nowe akty prawne w dziedzinie edukacji

Nowe akty prawne w dziedzinie edukacji

Jakie nowe akty prawne weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. w zakresie oświaty? Nowy zawód w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, (...)

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Farmaceuta wytwarza i sprzedaje leki. Do jego zadań należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie specyfików recepturowych w aptece. Najbardziej typowym miejscem pracy farmaceuty są: apteki, laboratoria, hurtownie i firmy farmaceutyczne. (...)

Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Nowa ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dotyczących tzw. "ogólnego (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

    W niniejszym artykule omówiono zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa. Jakie ogólne zasady uznawania nabytych w niektórych (...)

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając koszty związane z prowadzeniem egzaminów sprawdzających kwalifikacje oraz koszty związane z wydawaniem dokumentów, określa, w drodze rozporządzenia: wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji (...)

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe dostanie płatny urlop lub zostanie zwolniony z całości czy części dnia pracy. W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy wprowadzającego zmiany do kodeksu pracy. Celem noweli jest regulacja w ustawie - a nie w rozporządzeniu, jak dotychczas (...)

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego krajom członkowskim dotychczasowej Unii ("krajom starej 15") przyznano możliwość wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do swobody podejmowania zatrudnienia wobec obywateli krajów nowej dziesiątki, w tym również Polski. W ramach tzw. modelu (...)

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Klub dziecięcy - czyli co? Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, ale w mniejszym zakresie (...)

Planowana jest reforma rzemiosła

Planowana jest reforma rzemiosła

Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych, oraz 483 cechów zrzeszonych w tych izbach. Powyższa struktura organizacyjna powstała (...)

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach (...)

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce artystycznej?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce artystycznej?

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli publicznych artystycznych szkół i placówek oraz zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli są oczywiście zróżnicowane ze względu na na charakter szkoły i placówki, a także dziedzinę sztuki oczywiście.   Szkoły (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do (...)

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

Kto będzie mógł pracować jako farmaceuta w Polsce?

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich wchodzi w życie 3 marca 2008 r. Nowe definicje Zmiany po pierwsze wprowadzają definicję państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego UE oraz cudzoziemca. Pojęcie państwa członkowskiego (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych

Nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminów zawodowych

28 sierpnia 2019 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Co przewiduje nowe rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego (...)

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

ZNP zaplanował, że strajk nauczycieli rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. Czy rząd zapweni prawidłowe przeprowadzenie egzaminów w szkołach? Nadchodzące egzaminy to pierwszy poważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, (...)

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

W Polsce pogłębia się przepaść między umiejętnościami nauczanymi w szkole, a kompetencjami potrzebnymi na rynku pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi istotne ograniczenie możliwości rozwoju i tworzenia przewag konkurencyjnych nie tylko dla dużych, ale również dla (...)

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Dzienny opiekun może zająć się dzieckiem

Kim jest dzienny opiekun? W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun. Ustawowa instytucja (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Kwalifikacje dla gleboznawcy do ustalenia

Kwalifikacje dla gleboznawcy do ustalenia

Resort rolnictwa przygotował propozycję ustawowego określenia kwalifikacji dla osób, które mają prowadzić gleboznawczą klasyfikację gruntów. Dziś upoważnienia takim osobom wydają starostowie - bez ustawowych kryteriów wyboru. O ich określenie RPO ubiega się (...)

Nowe akty prawne w dziedzinie edukacji

Nowe akty prawne w dziedzinie edukacji

Jakie nowe akty prawne weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. w zakresie oświaty? Nowy zawód w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, (...)

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Zawód farmaceuty - wymagane kwalifikacje

Farmaceuta wytwarza i sprzedaje leki. Do jego zadań należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie specyfików recepturowych w aptece. Najbardziej typowym miejscem pracy farmaceuty są: apteki, laboratoria, hurtownie i firmy farmaceutyczne. (...)

Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Nowa ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu wdrożenie części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dotyczących tzw. "ogólnego (...)

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa

    W niniejszym artykule omówiono zasady uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodów: pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego oraz detektywa. Jakie ogólne zasady uznawania nabytych w niektórych (...)

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając koszty związane z prowadzeniem egzaminów sprawdzających kwalifikacje oraz koszty związane z wydawaniem dokumentów, określa, w drodze rozporządzenia: wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji (...)

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe dostanie płatny urlop lub zostanie zwolniony z całości czy części dnia pracy. W Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy wprowadzającego zmiany do kodeksu pracy. Celem noweli jest regulacja w ustawie - a nie w rozporządzeniu, jak dotychczas (...)

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego krajom członkowskim dotychczasowej Unii ("krajom starej 15") przyznano możliwość wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do swobody podejmowania zatrudnienia wobec obywateli krajów nowej dziesiątki, w tym również Polski. W ramach tzw. modelu (...)

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Klub dziecięcy - czyli co? Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, ale w mniejszym zakresie (...)

Planowana jest reforma rzemiosła

Planowana jest reforma rzemiosła

Niedawno trafił do Sejmu komisyjny projekt ustawy gruntownie zmiającej ustawę o rzemiośle. Projektowane uregulowania dotyczą statusu prawnego 27 zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych, oraz 483 cechów zrzeszonych w tych izbach. Powyższa struktura organizacyjna powstała (...)

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem. Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach (...)

Warunki wykonywania zawodu musi określać ustawa, a nie akt rangi podustawowej - rozporządzenie

Warunki wykonywania zawodu musi określać ustawa, a nie akt rangi podustawowej - rozporządzenie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych dotyczący kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych. Ustawa - Prawo wodne wprowadziła regulację, zgodnie z którą dokumentacje hydrologiczne, stanowiące podstawę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Czy osoba fizyczna mająca wykształcenie tylko średnie ogólnokształcące i nie posiadająca 5 letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, zamieszkująca /zameldowana/ poza granicami województwa, (...)

Kwalifikacje rolnicze

Kwalifikacje rolnicze

Czy zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię rolną mogą zakupić wyłącznie rolnicy lub osoby z rolniczym wykształceniem średnim lub wyższym rolniczym, czy też ziemię taką mogą (...)

Kwalifikacje rolnicze

Kwalifikacje rolnicze

Kiedy dana osoba posiada kwalifikacje rolnicze? Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592) uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje (...)

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę (...)

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Co dzieje się w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie dotychczasowych przepisów, ale zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2011 (...)

Definicja kwalifikacji rolniczych

Definicja kwalifikacji rolniczych

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe. (...)

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy przez mnie za wypowiedzeniem, jak konkretnie powinienem sformułować uzasadnienie, jeśli pracownik bardzo często przebywał na urlopie chorobowym, do tego zatrudniłem (...)

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. Czy umowa zawarta z pracownikiem (...)

Warunki powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Warunki powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Mam wykształcenie wyższe magisterskie, jestem nauczycielem mianowanym z praktyką 12 lat w zawodzie. Nie mam "kursu dyrektora szkoły". Czy takie kwalifikacje są wystarczające do objęcia stanowiska (...)

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie o pracę jako osoba współpracująca (...)

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace (...)

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam 9 letni staż pracy. Ukończyłem studia na politechnice, posiadam tytuł magistra inżyniera, oprócz tego ukończyłem dwu letnie studium pedagogiczne. Parę (...)

Dodatki nauczycieli wiejskich

Dodatki nauczycieli wiejskich

Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki dla tychże nauczycieli nie (...)

Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela musi być zgodny z Kartą (...)

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska? Zarówno (...)

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Wyłączenie prawa pierwokupu ANR

Czy osoba fizyczna mająca wykształcenie tylko średnie ogólnokształcące i nie posiadająca 5 letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, zamieszkująca /zameldowana/ poza granicami województwa, (...)

Kwalifikacje rolnicze

Kwalifikacje rolnicze

Czy zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ziemię rolną mogą zakupić wyłącznie rolnicy lub osoby z rolniczym wykształceniem średnim lub wyższym rolniczym, czy też ziemię taką mogą (...)

Kwalifikacje rolnicze

Kwalifikacje rolnicze

Kiedy dana osoba posiada kwalifikacje rolnicze? Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592) uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje (...)

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę (...)

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Niespełnianie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia w podmiocie leczniczym

Co dzieje się w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie dotychczasowych przepisów, ale zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2011 (...)

Definicja kwalifikacji rolniczych

Definicja kwalifikacji rolniczych

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe. (...)

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy przez mnie za wypowiedzeniem, jak konkretnie powinienem sformułować uzasadnienie, jeśli pracownik bardzo często przebywał na urlopie chorobowym, do tego zatrudniłem (...)

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. Czy umowa zawarta z pracownikiem (...)

Warunki powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Warunki powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Mam wykształcenie wyższe magisterskie, jestem nauczycielem mianowanym z praktyką 12 lat w zawodzie. Nie mam "kursu dyrektora szkoły". Czy takie kwalifikacje są wystarczające do objęcia stanowiska (...)

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy

Dotyczy ustawy o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Ja prowadzę działalność gospodarczą. Moja małżonka pracuje u mnie na umowie o pracę jako osoba współpracująca (...)

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace (...)

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam 9 letni staż pracy. Ukończyłem studia na politechnice, posiadam tytuł magistra inżyniera, oprócz tego ukończyłem dwu letnie studium pedagogiczne. Parę (...)

Dodatki nauczycieli wiejskich

Dodatki nauczycieli wiejskich

Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki dla tychże nauczycieli nie (...)

Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela musi być zgodny z Kartą (...)

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska? Zarówno (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

FORUM PRAWNE

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych jako warunek podjecia działalności gospodarczej - poszukuje do pracy magisterskiej (agniecha) poszukuje komentarza do art.10 prawo działalności (...)

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko Witam! czy mógłby mi ktos napisać jakie przywileje przysługują bezrobotnej matce wychowujacej dziecko, jeśli w ogóle jakieś przysługują. Nie mogę (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Czy istnieje taka możliwość?

Czy istnieje taka możliwość? Witam Państwa. Mam pytanie odnośnie umowy o pracę (przygotowania zawodowego) dla osoby niepełnoletniej. Czy mogę pracować, w formie przygotowania zawodowego, u swojego (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

jak uzyskać kwalifikacje rolnicze? jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce?

jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce? jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce?

szkoły policealne

szkoły policealne Witam, co sądzicie o szkołach policealnych? Jestem tegoroczną maturzystką, a po maturze chciałabym iść właśnie do szkoły policealnej. Zawsze interesowałam się makijażem (...)

umowa zlecenie - czy jest ważna ?

umowa zlecenie - czy jest ważna ? Dzień dobry ! Od dwóch tygodni pracuje w sklepie. Umowa, którą dostałam nie zawiera daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia (tylko datę zawarcia umowy). Znajduje (...)

prawo jazdy problemy w wydziale komunikacji

prawo jazdy problemy w wydziale komunikacji A więc mam takie pytania: 1. Zdałem na prawo jazdy kat. D i zrobiłem kwalifikacje zawodowa na przewóz osób. Pani w wydziale komunikacji mówi mi ze muszę (...)

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Wymóg posiadania kwalifikacji zawodowych jako warunek podjecia działalności gospodarczej - poszukuje do pracy magisterskiej (agniecha) poszukuje komentarza do art.10 prawo działalności (...)

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko

bezrobotna matka samotnie wychowująca dziecko Witam! czy mógłby mi ktos napisać jakie przywileje przysługują bezrobotnej matce wychowujacej dziecko, jeśli w ogóle jakieś przysługują. Nie mogę (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Czy istnieje taka możliwość?

Czy istnieje taka możliwość? Witam Państwa. Mam pytanie odnośnie umowy o pracę (przygotowania zawodowego) dla osoby niepełnoletniej. Czy mogę pracować, w formie przygotowania zawodowego, u swojego (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

jak uzyskać kwalifikacje rolnicze? jak uzyskać kwalifikacje rolnicze?

jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce?

jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce? jakie kwalifikacje trzeba miec zeby otworzyc salon fryzjerski w polsce?

szkoły policealne

szkoły policealne Witam, co sądzicie o szkołach policealnych? Jestem tegoroczną maturzystką, a po maturze chciałabym iść właśnie do szkoły policealnej. Zawsze interesowałam się makijażem (...)

umowa zlecenie - czy jest ważna ?

umowa zlecenie - czy jest ważna ? Dzień dobry ! Od dwóch tygodni pracuje w sklepie. Umowa, którą dostałam nie zawiera daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia (tylko datę zawarcia umowy). Znajduje (...)

prawo jazdy problemy w wydziale komunikacji

prawo jazdy problemy w wydziale komunikacji A więc mam takie pytania: 1. Zdałem na prawo jazdy kat. D i zrobiłem kwalifikacje zawodowa na przewóz osób. Pani w wydziale komunikacji mówi mi ze muszę (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Porady prawne