Archiwum porad prawnych Czerwiec 2007

Terminy załatwienia sprawy administracyjnej

30.6.2007

W dniu 30.04.2007 r złożyłem pismo z określonymi żądaniami adresowane do Wójta i do wiadomości Zakładu Usług Komunalnych. Od 01.12.2006 r mam umowę najmu lokalu komunalnego, a ponieważ mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania z powodu dużych zniszczeń, złożyłem pismo, aby wydano mi (...)

Zadaniowy system czasu pracy

30.6.2007

Jestem pracownikiem zatrudnionym na cały etat. Zatrudniony jestem jako poborca skarbowy i czas pracy mam nielimitowany, jednak nie więcej niż 40 godzin tygodniowo. Pomimo takiego zapisu pracodawca mój zarządził, abym zgłaszał się w pracy codziennie na godzinę 7 i był do dyspozycji pracodawcy (...)

Podważenie umowy darowizny

29.6.2007

Przed rozwodem aktem notarialnym małżonkowie podarowali córce nieruchomość (dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze, ogród). Jednocześnie zobowiązali córkę do ustanowienia służebności osobistej na rzecz matki i prawa dożywotniego użytkowania połowy nieruchomości. Nieruchomość ta stanowiła (...)

Odpowiedzialność za powierzone mienie

29.6.2007

Pracodawca w zarządzeniu organizacyjnym narzuca na nas pewne obowiązki gromadzenia dokumentów i ponoszenia za te dokumenty pełnej odpowiedzialności. Jednak nie zapewnia się pomieszczeń i odpowiednich warunków do przechowywania tych dokumentów, brak odpowiedniej ilości szaf i niewłaściwe zabezpieczenia. (...)

Prawo posiadacza do dysponowania nieruchomością

29.6.2007

Nieruchomość znajdująca się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym życiu i zdrowiu przechodzących w pobliżu osób stanowi przedmiot postępowania spadkowego. W chwili obecnej posiadaczami nieruchomości są krewni zmarłych właścicieli - prawdopodobni spadkobiercy (oni płacą podatki). (...)

Nowe okoliczności we wniosku dowodowym po apelacji

29.6.2007

Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym. W apelacji między innymi uzasadniałem konieczność przeprowadzenia większości wniosków dowodowych odrzuconych przez sąd pierwszej instancji. Już po złożeniu pisma apelacyjnego dowiedziałem się o nowych okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie (...)

Odrzucenie spadku za małoletnie dziecko

29.6.2007

Moja matka rozwiodła się z moim ojcem, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w jednym banku z kredytem odnawialnym, a także w innych bankach. Jej drugi mąż zmarł. Kredyty pozostały (...)

Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

29.6.2007

Do 31.05.2007 wspólnikami spółki z o.o. były trzy osoby. Tego dnia jeden ze wspólników kupił udziały od innego wspólnika, tak że pozostało dwóch wspólników. Kto może podpisać sprawozdanie finansowe spółki za 2006r.? Czy może być to zgromadzenie wspólników obecne czyli składające (...)

Partycypacja w kosztach

29.6.2007

Stara i już nie obowiązująca ustawa o TBS, mówiła, że pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

29.6.2007

Zatrudniony w mojej firmie pracownik ma umowę na czas określony do końca czerwca tego roku (była to trzecia umowa w moim zakładzie). Nie przedłużam mu umowy, a od 1.07.07 r. (poniedziałek) idzie do nowego zakładu pracy. Nie wykorzystał on urlopu, więc chcę wypłacić mu należny ekwiwalent. (...)

Wystawianie faktur w imieniu podatnika

29.6.2007

Firma X zawarła umowy z klientami na świadczenie okresowe usług i wystawia z tego powodu faktury. Ze względu na dużą ilość faktur, chce zlecić firmie Y obsługę części klientów, a mianowicie wystawianie faktur oraz pilnowanie płatności. Firma X chciałaby, aby firma Y rozliczała się (...)

Odstąpienie od żądania odsetek

29.6.2007

Dłużnik wystąpił do mnie jako wierzyciela o anulowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur wskazując po części na moją winę za częste reklamacje towarów przeze mnie dostarczanych. Jaka jest różnica w anulowaniu odsetek, a ich umorzeniu lub odstąpieniu od żądania ich zapłaty?

Ślubowanie pracownika samorządowego

29.6.2007

Pani x powołana na stanowisko sekretarza w dniu 27 czerwca br., (uchwała weszła z dniem podjęcia), była nieobecna na posiedzeniu rady co uniemożliwiło złożenie ślubowania. W jakiej formie i kiedy w/w może złożyć ślubowanie by objąć funkcję?

Odwołanie pełnomocnictwa

28.6.2007

Osoba fizyczna mająca obywatelstwo polskie będąca właścicielem rachunku bankowego w Polsce przebywa obecnie za granicą. Będąc jeszcze w kraju ustanowiła ona pełnomocnictwo do tego rachunku innej osobie. Czy możliwe jest odwołanie tego pełnomocnictwa przez właściciela rachunku bankowego (...)

Reklamacja towaru przez konsumenta

28.6.2007

Dnia 16-04-2007 złożyłam osobiście reklamacje w sklepie obuwniczym o następującej treści: - nowe obuwie zostało zakupione w lutym 2007 - po 2 miesiącach zaczęły się odklejać podeszwy i zaczęła się łuszczyć się skóra Zażądałam zwrotu pieniędzy, gdyż naprawa nie mogła wchodzić (...)

Zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

28.6.2007

Trzy lata temu sąd na mocy ugody orzekł o formie kontaktów ojca z dzieckiem, oraz ustalił miejsce pobytu dziecka przy matce. W tym roku ojciec wniósł do sądu wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka przy nim. Sąd nie uwzględnił jego wniosku. Art.577 kpc mówi, że miejsce pobytu może być (...)

Nadzór kuratora

28.6.2007

Sąd ograniczył jednemu z rodziców władzę rodzicielską nad dzieckiem i wykonywanie tej władzy oraz kontakty drugiego z rodziców ustalone na mocy ugody przed sądem 3 lata temu - poddał nadzorowi kuratora. Od kiedy można oczekiwać tego nadzoru kuratora? Czy dopiero po dacie uprawomocnienia się (...)

Oddanie wybudowanego budynku

28.6.2007

Nasza firma jako Generalny Wykonawca odstąpił do umowy o roboty budowlane. Obiekt został wybudowany kompletnie, Inwestor zalega z płatnością za 3 ostatnie faktury VAT. Czy w wybudowanym obiekcie może przez Inwestora być prowadzona produkcja? Jak dokonać przekazania końcowego obiektu? Kto winien (...)

Sędzia jako świadek w sprawie sądowej

28.6.2007

Sędzia prowadzący sprawę uznał, że świadkowie fałszywie zeznawali i teraz mają odpowiadać za to w sprawie karnej, gdzie sędzia ten ma być świadkiem. Logiczne, że sędzia będzie utrzymywał swoją wersję i kolega prowadzący posiedzenie poprze go we wszystkich punktach. Nadmienię że świadkowie (...)

Fałszywe zeznania w procesie gospodarczym

28.6.2007

W sporze gospodarczym pozwany zaprzecza niektórym twierdzeniom powoda (bez podawania w piśmie procesowym własnej wersji wydarzeń) i powołuje na tę okoliczność swoje zeznania lub zeznania pracownika. Powód nie wszystkie swoje twierdzenia poparł pisemnym dokumentem. Wybrał zeznania ze względu (...)

Należność nieściągalna kosztem podatkowym

28.6.2007

W 2000 r. firma dokonała sprzedaży, za którą nie otrzymała zapłaty. W 2002 r. zgłosiła swoją wierzytelność sędziemu-komisarzowi, który prowadził postępowanie upadłościowe. W 2007 r. firma otrzymała od syndyka pismo informujące o ukończeniu postępowania upadłościowego wraz z informacją, (...)

Podatek u bukmachera

28.6.2007

Grałem u bukmacherów internetowych, używając karty kredytowej, zagranicznych firm, mających swe siedziby np. na Antylach Holenderskich, w rajach podatkowych, jeden w Anglii. Nie płaciłem żadnego podatku, tak samo jak nikt nie płaci grając w ten sposób. Następowało przelanie kartą środków (...)

Nabycie nieruchomości na licytacji a służebność

28.6.2007

Kupiłem nieruchomość od komornika z odcinkiem prywatnej drogi - ulicy. Przed licytacją komornik ogłosił, ze wszelkie roszczenia z tytułu hipotek, służebności itp. wygasają, o ile nikt takowych nie zgłosi. W KW nic nie było i wierzyłem, że przysługuje mi czysty tytuł własności. Po wielu (...)

Bezprawnie pobierana renta inwalidzka

28.6.2007

Była żona mojego męża w momencie, w którym ją opuścił, zwolniła się z pracy i zaczęła leczyć się psychicznie. Sama mu o tym powiedziała, że zniszczy go za wszelka cenę i nigdy nie daruje mu, że ją zostawił. Wiem, że żyje w konkubinacie z innym mężczyzną (mąż z nim nawet rozmawiał) (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika