Archiwum porad prawnych Czerwiec 2007

Podważenie umowy darowizny

29.6.2007

Przed rozwodem aktem notarialnym małżonkowie podarowali córce nieruchomość (dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze, ogród). Jednocześnie zobowiązali córkę do ustanowienia służebności osobistej na rzecz matki i prawa dożywotniego użytkowania połowy nieruchomości. Nieruchomość ta stanowiła (...)

Prawo posiadacza do dysponowania nieruchomością

29.6.2007

Nieruchomość znajdująca się w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym życiu i zdrowiu przechodzących w pobliżu osób stanowi przedmiot postępowania spadkowego. W chwili obecnej posiadaczami nieruchomości są krewni zmarłych właścicieli - prawdopodobni spadkobiercy (oni płacą podatki). (...)

Nowe okoliczności we wniosku dowodowym po apelacji

29.6.2007

Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym. W apelacji między innymi uzasadniałem konieczność przeprowadzenia większości wniosków dowodowych odrzuconych przez sąd pierwszej instancji. Już po złożeniu pisma apelacyjnego dowiedziałem się o nowych okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie (...)

Partycypacja w kosztach

29.6.2007

Stara i już nie obowiązująca ustawa o TBS, mówiła, że pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

29.6.2007

Zatrudniony w mojej firmie pracownik ma umowę na czas określony do końca czerwca tego roku (była to trzecia umowa w moim zakładzie). Nie przedłużam mu umowy, a od 1.07.07 r. (poniedziałek) idzie do nowego zakładu pracy. Nie wykorzystał on urlopu, więc chcę wypłacić mu należny ekwiwalent. (...)

Odstąpienie od żądania odsetek

29.6.2007

Dłużnik wystąpił do mnie jako wierzyciela o anulowanie odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur wskazując po części na moją winę za częste reklamacje towarów przeze mnie dostarczanych. Jaka jest różnica w anulowaniu odsetek, a ich umorzeniu lub odstąpieniu od żądania ich zapłaty?

Ślubowanie pracownika samorządowego

29.6.2007

Pani x powołana na stanowisko sekretarza w dniu 27 czerwca br., (uchwała weszła z dniem podjęcia), była nieobecna na posiedzeniu rady co uniemożliwiło złożenie ślubowania. W jakiej formie i kiedy w/w może złożyć ślubowanie by objąć funkcję?

Zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

28.6.2007

Trzy lata temu sąd na mocy ugody orzekł o formie kontaktów ojca z dzieckiem, oraz ustalił miejsce pobytu dziecka przy matce. W tym roku ojciec wniósł do sądu wniosek o zmianę miejsca pobytu dziecka przy nim. Sąd nie uwzględnił jego wniosku. Art.577 kpc mówi, że miejsce pobytu może być (...)

Nadzór kuratora

28.6.2007

Sąd ograniczył jednemu z rodziców władzę rodzicielską nad dzieckiem i wykonywanie tej władzy oraz kontakty drugiego z rodziców ustalone na mocy ugody przed sądem 3 lata temu - poddał nadzorowi kuratora. Od kiedy można oczekiwać tego nadzoru kuratora? Czy dopiero po dacie uprawomocnienia się (...)

Sędzia jako świadek w sprawie sądowej

28.6.2007

Sędzia prowadzący sprawę uznał, że świadkowie fałszywie zeznawali i teraz mają odpowiadać za to w sprawie karnej, gdzie sędzia ten ma być świadkiem. Logiczne, że sędzia będzie utrzymywał swoją wersję i kolega prowadzący posiedzenie poprze go we wszystkich punktach. Nadmienię że świadkowie (...)

Nabycie nieruchomości na licytacji a służebność

28.6.2007

Kupiłem nieruchomość od komornika z odcinkiem prywatnej drogi - ulicy. Przed licytacją komornik ogłosił, ze wszelkie roszczenia z tytułu hipotek, służebności itp. wygasają, o ile nikt takowych nie zgłosi. W KW nic nie było i wierzyłem, że przysługuje mi czysty tytuł własności. Po wielu (...)

Bezprawnie pobierana renta inwalidzka

28.6.2007

Była żona mojego męża w momencie, w którym ją opuścił, zwolniła się z pracy i zaczęła leczyć się psychicznie. Sama mu o tym powiedziała, że zniszczy go za wszelka cenę i nigdy nie daruje mu, że ją zostawił. Wiem, że żyje w konkubinacie z innym mężczyzną (mąż z nim nawet rozmawiał) (...)

Uprawnienia wdowy po inwalidzie wojennym

28.6.2007

Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 października 2002 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych(...), wdowa po inwalidzie wojennym jest uprawniona do refundacji z ZUS-u wydatków na ubezpieczenie komunikacyjne?

Świadczenie dla dziecka po zmarłym rodzicu

28.6.2007

Z ojcem dziecka jego matka była rozwiedziona i ponownie wyszła za mąż. Ojciec dziecka zmarł, a przed śmiercią nie pracował, ani też nie pobierał renty czy emerytury, jednak starał się o rentę z powodu licznych chorób i orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Czy jest jakieś świadczenie, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika