Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Październik 2007

Termin uiszczenia ceny nabycia na licytacji

31.10.2007

Zamierzam wziąć udział w komorniczej licytacji nieruchomości. Na ten cel bank udzieli mi kredytu, przy czym na licytacji będę posiadał jedynie promesę udzielenia kredytu (ponieważ przez oczywiste względy nie znam ostatecznej ceny nabycia). Ewentualna procedura kredytowa rozpocznie się po licytacji. (...)

Przedawnienie karalności oszustwa kredytowego

31.10.2007

W 2005 roku przedstawiono mi zarzut aktem oskarżenia z art. 297 § 1 kk, o czyn, który miał miejsce w grudniu 1996 roku i styczniu 1997 roku. Sprawa karna toczy się jeszcze w pierwszej instancji i nie wydano jeszcze wyroku. Jaki jest okres przedawnienia w przypadku tego zarzutu oraz czy nie zachodzą (...)

Nieściągalne wierzytelności a przedawnienie

31.10.2007

Sporządzam protokoły dotyczące nieściągalności wierzytelności, niektóre są sprzed kilku lat, nawet z 2002 roku. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? Księgowa poinformowała mnie, iż nie powinnam pisać protokołów dotyczących wierzytelności sprzed dwóch lat, gdyż i tak nie można z (...)

Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

30.10.2007

W 2002 roku, będąc w związku małżeńskim, sprzedaliśmy wraz z żoną mieszkanie własnościowe. Mieszkanie kupiła nasza znajoma. Po pewnym czasie okazało się, że żona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma szereg zobowiązań - firmy zaczęły podawać ją do sądu i uzyskiwać (...)

Miejsce zamieszkania małoletniego a alimenty

30.10.2007

W procesie rozwodowym orzeczono, że rodzic X płaci alimenty rodzicowi Y na małoletniego, a małoletni mieszka przy rodzicu Y. Mimo wyroku i za wiedzą sądu, małoletni mieszka z rodzicem X. W procesie zmieniającym postanowienie sądu rozwodowego orzeczono zmianę miejsca zamieszkania, w ten sposób, (...)

Pozwolenie na budowę a wnioskodawca

30.10.2007

Jesteśmy z żoną właścicielami działki. W grudniu 2006 wystąpiłem do Urzędu Dzielnicy o wydanie Ogólnych Warunków Zabudowy. Dokument ten został wydany tylko na moje nazwisko. Z tym dokumentem przez następne miesiące załatwiałem cały szereg innych spraw, jak np. warunki podłączeń mediów. (...)

Samochód małżonków środkiem trwałym firmy

30.10.2007

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wciągnąć oświadczeniem na środki trwałe firmy prywatny samochód osobowy (zarejestrowany na małżonka - ustawowa wspólnota majątkowa). Według jakiej wartości uwzględnić środek trwały w ewidencji firmy? Czy w ewidencji środków (...)

Błąd w zwolnieniu lekarskim

30.10.2007

Nie jestem uprawniony jako pracodawca do wypłaty zasiłków i przekazałem zwolnienie lekarskie do ZUS (wcześniej wypłaciłem pracownikowi wynagrodzenie za 33 dni). Po odesłaniu dokumentacji do ZUS zauważyłem, że jest błąd w L-4 w ilości dni zwolnienia. Czy jako pracodawca mam obowiązek sprawdzić (...)

Umorzenie zaległości podatkowej od nieruchomości

30.10.2007

Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym jest własnością wspólną dwóch współwłaścicieli w równych udziałach po 1/2. Każdego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję w której ustala podatek dla tejże nieruchomości i decyzję tą doręcza dwóm współwłaścicielom. Jeden właściciel (...)

Darowizna żony dla męża

29.10.2007

Moją żona otrzymała w formie darowizny od moich rodziców mieszkanie. Stało się to niestety jej majątkiem odrębnym. Później nastąpiła sprzedaż i kupno większego mieszkania, które jest również jej majątkiem odrębnym. Niestety z pewnych powodów zamierzamy sprzedać mieszkanie i kupić (...)

Kolejna cesja wierzytelności

29.10.2007

Chciałbym dokonać cesji należności przypadającej mi w ramach dokonanej na mnie wcześniejszej cesji (tej samej należności). Czy coś stoi na przeszkodzie, aby cesja została ponownie scedowana? Czy należy zachować jakąś szczególną formę takiej cesji, czy jest to zwyczajowa cesja, jakby (...)

Odjęcie zarządu nad nieruchomością

29.10.2007

Jestem współwłaścicielem w 1/2 udziale w nieruchomości, która została zajęta przez Komornika sądowego na wniosek licznych wierzycieli. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest od 2003 roku, od tego roku nieruchomość jest wynajmowana a dochody z tytułu najmu w wyniku zajęcia otrzymuje Komornik. (...)

Cofnięcie zażalenia w sprawie karnej

29.10.2007

W sądzie odbyła się sprawa rozpatrującą zasadność złożonego przeze mnie zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania przez prokuratora. Zostały na rozprawie wpisane w protokół zalecenia sądu o powołanie świadka itp i wyznaczono termin kolejnej rozprawy. Nie mam sił na dalsze rozprawy. (...)

Podwyżka czynszu w TBS

29.10.2007

Zgromadzenie wspólników naszego TBS uchwaliło podwyżkę czynszu o 4% z mocą od 1-go stycznia 2007 r. W czerwcu 2007 r. lokatorzy otrzymali wypowiedzenie stawki czynszu oraz zawiadomienie o kolejnej podwyżce o 4% z mocą od 1-ego września 2007. TBS powołał się na art. 8a, 9 oraz art. 29 Dz. (...)

Zawieszenie postępowania a zajęcie wierzytelności

29.10.2007

Kancelaria Komornika prowadzi wobec nas postępowanie egzekucyjne. W związku z tym została zajęta wierzytelność u naszego klienta. Jednak wierzyciel złożył wniosek do komornika o zawieszeniu czynności egzekucyjnych. Nasz klient otrzymał informacją o zawieszeniu tego postępowania. Zbliża (...)

Zagubione oryginały dokumentów w sądzie

29.10.2007

Ostatnio składałem do Sądu pozew o zapłatę i złożyłem pozew, dołączając do niego oryginały umowy najmu i innych dokumentów. Sobie zostawiłem taki sam pozew z kserokopiami na którym w biurze podawczym potwierdzono mi przyjecie. Nic się w sprawie długi czas nie działo, więc poszedłem (...)

Darowizna od babci a taksa notarialna

29.10.2007

Na dniach żona będzie podpisywała akt notarialny darowizny mieszkania. Darczyńcą jest babcia. Jest to mieszkanie z założoną księgą wieczystą. Wycena sprzed 3 miesięcy opiewa na 60 tyś. Czy nowa ustawa pomniejszająca taksy notarialne o 50 % dotyczy również darowizny czy tylko zakupu mieszkania (...)

Zmiana obowiązku alimentacyjnego

27.10.2007

Córka wbrew wyrokowi SO rozwodowego mieszka z matką zamiast z ojcem i ma zasądzone alimenty, których nie płaci. Po kilku miesiącach matka uzyskuje wyrok SR zmieniający postanowienie SO rozwodowego zmieniając formalnie miejsce zamieszkania córki na miejsce zamieszkania matki. Ojciec występuje (...)

Obniżenie zajęcia komorniczego przez pracodawcę

27.10.2007

Komornik zgłasza do zakładu pracy zajęcie 60% pensji. Czy istnieją przepisy, które zezwalają pracodawcy na rozłożenie zadłużenia na mniejsze raty niż 60% pensji? Czy stan obciążenia finansów pracownika, np. dzieci na utrzymaniu, są wystarczającą przesłanką do tego, by raty zadłużenia (...)

Decyzja sądu o uzupełnieniu opinii biegłego

26.10.2007

Sąd nie odniósł się (rozumiem przez to, że przemilczał, jakby dowody na piśmie nie istniały) do dostarczonych dowodów. Pominął też pisemne pytanie jednej ze stron do biegłego tzn. prawdopodobnie nie przesłał wcale tego pytania do biegłego, bo ten aspekt przepadł gdzieś w "czarnej dziurze". (...)

Akt oskarżenia a ochrona danych osobowych

26.10.2007

Prokurator przysyłając mi do aresztu pisma, a potem akt oskarżenia, wypisał wszystkich członków grupy przestępczej, włącznie z ich całymi danymi, numerami PESEL, imionami rodziców, stanem posiadania, adresami zamieszkania itd. Tym samym moje dane znalazły się w posiadaniu innych przestępców, (...)

Budowla sąsiada na cudzym terenie

26.10.2007

Dostałem od rodziców działkę z zabudowaniami (akt notarialny) i mam problem, ponieważ na końcu mojej działki w poprzek na całej długości bez możliwości przejazdu na część uprawną (pole) stoi stara drewniana nieużywana od wielu lat stodoła sąsiada. Usytuowana jest 2/3 na mojej posesji, (...)

Partycypacja w kosztach urządzenia drogi gminnej

26.10.2007

Mieszkam przy drodze gminnej o piaszczystej nawierzchni, która jest jedynym dojazdem do posesji. Mieszkańcy zamieszkali przy tej ulicy postanowili z uwagi na jej kiepski stan techniczny utwardzić drogę (asfalt). Gmina obiecała taką drogę wykonać pod warunkiem, że mieszkańcy będą partycypować (...)

Okres wypowiedzenia a nagroda jubileuszowa

26.10.2007

W regulaminie wynagradzania pracodawca ustalił nagrodę jubileuszową za 10 lat pracy. W jego zakładzie. Pracownik złożył wypowiedzenie z pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W czasie trwania wypowiedzenia pracownikowi mija 10 lat pracy. Czy pracodawca w tym wypadku musi wypłacić (...)

Skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej

26.10.2007

Przegrałem apelację w sprawie zapłaty, pragnę za pośrednictwem radcy prawnego wnieść skargę kasacyjną. Ponieważ jednak orzeczenie jest już prawomocne, zapłacę stronie przeciwnej zasądzoną kwotę, aby komornik nie zajął mi rachunku bankowego. Załóżmy, że SN uwzględni skargę kasacyjną (...)

Zmiana powództwa - żądanie wyższych alimentów

26.10.2007

Na rozprawie o alimenty sędzia zażądała przesłuchania zobowiązanego w sądzie właściwym ze względu na jego obecne miejsca zamieszkania. Nie zostałam zapytana, czy podtrzymuję wysokość roszczeń, a chcę zwiększyć wysokość alimentów w stosunku do złożonego pozwu. Czy mogę w terminie (...)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

26.10.2007

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe? Jakie ciążą obowiązki (...)

Amortyzacja programu wniesionego aportem

26.10.2007

Do spółki z o.o. wniesiono aportem wytworzone przez wspólników oprogramowanie komputerowe. Aportem tym pokryto wkłady na kapitał zakładowy spółki. W akcie założycielskim aport ten wyceniono na kwotę 24.500 zł. Wartość ta została ustalona przez samych wspólników i nie dokonano wyceny (...)

Zażalenie na bezczynność prokuratora

26.10.2007

Kontrahent wyłudził towar. Wszczęte postępowanie karne zostało zawieszone przez prokuratora rejonowego, ponieważ podejrzany przedkłada udokumentowane przez biegłego lekarza zwolnienie lekarskie, uniemożliwiające wedle prokuratora udział w czynnościach procesowych. Podejrzany prowadził działalność (...)

Nabycie gruntu rolnego o powierzchni ponad 500 ha

25.10.2007

Rolnik prowadzi gospodarstwo na gruncie dzierżawionym od ANR. Jest to duże gospodarstwo, które przekracza powierzchnię 500 ha. Gdy Agencja będzie sprzedawała ten grunt, chce on skorzystać z przysługującego mu prawa pierwokupu. Zgodnie z przepisami Agencja może sprzedać grunt o ile jego powierzchnia (...)

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

25.10.2007

Żona chce się ze mną rozwieść i wyprowadzić się z dziećmi. Mamy dwójkę dzieci. Czy żona może się wyprowadzić z dziećmi przed orzeczeniem sądu o rozwodzie i decyzji co do opieki nad dziećmi? Żona zakłada automatycznie, że jej zostanie przyznana opieka nad dziećmi. Czym kieruje się (...)

Klauzula wykonalności nakazu zapłaty

25.10.2007

Jako wspólnicy spółki cywilnej (2 osoby), wystąpiliśmy z powództwem do sądu i otrzymaliśmy nakaz zapłaty w trybie nakazowym. Każdy z nas otrzymał 1 egzemplarz identycznego nakazu zapłaty. Obecnie nakaz zapłaty jest już prawomocny. Czy każdy ze wspólników może osobno wystąpić do sądu (...)

Sprzedaż złomu a dochód

25.10.2007

Jestem osobą fizyczną. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam stały dochód, do którego dorabiam sobie zbieraniem złomu. Czy od otrzymanych pieniędzy za sprzedaż złomu muszę zapłacić podatek?

Montaż tablic rejestracyjnych z innego pojazdu

25.10.2007

Na samochód marki Ford zostały założone polskie tablice rejestracyjne z rozbitego samochodu marki Opel. Ford jechał po drodze publicznej, posiadał ubezpieczenie wypisane na Forda w którym dla identyfikacji pojazdu odnotowany został numer nadwozia, dowód rejestracyjny wydany w Holandii i umowę (...)

Warunki techniczne pojazdu samochodowego

25.10.2007

Jechałem samochodem, w którym była pęknięta przednia szyba. Czy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu i ukarać mandatem, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego działania?

Opodatkowanie diet członków zarządu

25.10.2007

Członkowie zarządu spółki z o.o. sprawują swoją funkcję na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników. Wspólnicy uchwalili ponadto, że członkom zarządu przysługują diety za posiedzenia zarządu. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tego tytułu. Czy diety wypłacane (...)

Udzielenie pracownikowi kary nagany

25.10.2007

Pracodawca udzielił pracownikowi kary nagany. Nagana została udzielona na piśmie, bezpośrednio po wysłuchaniu pracownika. Pracownik podnosi zarzut, że nagana nie mogła być udzielona tego samego dnia, kiedy został wysłuchany, w związku z czym jest bezprawna. Czy pracodawca może udzielić nagany (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika