Archiwum artykułów Maj 2007

Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

29.5.2007

Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za zadanie ochronę wolnej konkurencji na wolnym rynku, co pośrednio stanowi ochronę konsumentów - ostatniego ogniwa w łańcuchu gospodarki rynkowej. Przepisy tej ustawy zawierają jednak wprost zakaz (...)

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

27.5.2007

Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych wymagała pozwolenia na budowę (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

27.5.2007

Zdobycie silnej pozycji na rynku daje danemu przedsiębiorcy przewagę nad pozostałymi, działającymi w tej samej branży. Dopóki pozycja ta pozostawia konkurentom miejsce na działalność, na rynku zachowana zostaje równowaga. Jeżeli jednak pozycja ta jest zbyt dominująca, kusi dominującego (...)

Ulga odsetkowa do końca 2027 r. dla tych, którzy się \"załapali\"

25.5.2007

Od 1.01.2007 r. nie obowiązuje już ulga odsetkowa, która pozwalała na odliczenie od dochodu odsetek zapłaconych od kredytów mieszkaniowych. Z ulgi będą mogli jednak skorzystać podatnicy, którym udało się zaciągnąć kredyt w banku w latach 2002-2006 r. Z ulgi odsetkowej (...)

Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

25.5.2007

Sprawa tzw. „samozatrudnienia” zawsze budziła wiele kontrowersji, a dyskusja nad tą kwestią rozgorzała ponownie po zmianach, jakie zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym z dniem 1.01.2007 r. Od tej daty za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, (...)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

23.5.2007

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy (...)

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

21.5.2007

Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jakie zatem obowiązki może w Twoim zakładzie pracy wykonywać młodociany pracownik? (...)

Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

21.5.2007

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego, która powoduje, że mniejsza niż dotychczas liczba samochodów jest uważana za samochody ciężarowe dla celów podatku dochodowego. Jest to oczywiście zmiana niekorzystna dla podatników, gdyż posiadanie (...)

Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

21.5.2007

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. moment powstania przychodu został określony nieco inaczej (art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT) niż dotychczas. Ogólna zasada w przypadku osób prawnych nie uległa jednak większym modyfikacjom. Za datę powstania przychodu (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

21.5.2007

Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów (...)

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

21.5.2007

Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ustawie. Nie można unieważnić postępowania o zamówienie publiczne z innych przyczyn niż określone w ustawie. Zamawiający (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

16.5.2007

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika