Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Wrzesień 2007

Prawo do legitymacji nauczycielskiej

28.9.2007

Pracuję w gimnazjum jako nauczyciel na czas określony od 01.09.07 do 30.06.08 w wymiarze 4/18 etatu. Czy mam prawo otrzymać legitymację nauczyciela mimo, że nie jestem zatrudniony na cały etat, a do tego na czas określony?

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

28.9.2007

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i czerpać z tego dodatkowe dochody. Czy w takiej sytuacji (zakup pod najem) osoba ta może rozszerzyć (...)

Opłata przy reklamacji z tytułu gwarancji

28.9.2007

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego. Klient przysłał do nas komputer z żądaniem jego naprawy w ramach gwarancji. Po rozkręceniu komputera i wykonaniu diagnozy stwierdziliśmy, że sprzęt jest zalany. Przesłaliśmy do klienta pismo z odmową wykonania naprawy w ramach gwarancyjnych wraz z (...)

Zmiana głównego najemcy mieszkania kwaterunkowego

28.9.2007

Małżeństwo najmuje mieszkanie kwaterunkowe. Mąż jest jego głównym najemcą. Mąż wyprowadza się od żony i występuje o rozwód. Czy i na jakich warunkach możliwa jest zmiana głównego najemcy (miałaby nim zostać żona lub syn małżonków) zarówno przed jak i po ewentualnym rozwodzie? (...)

Ustalenie istnienia stosunku prawnego przez sąd

28.9.2007

Mój problem jest następujący. Przed trzema laty umówiłem się (ustnie) ze stolarzem na wykonanie między innymi schodów ażurowych, samonośnych, drewnianych w moim nowobudowanym domu. W lipcu 2006 r. przekazałem drewno na wykonanie zamówienia. Nie spisałem protokołu przekazania ilości materiału. (...)

Wymagania dla pojazdów specjalnych

28.9.2007

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych użytkujemy w naszym przedsiębiorstwie pojazdy specjalne w postaci samochodów asenizacyjnych (mają to wpisane w dowodach rejestracyjnych) (...)

Likwidacja Spółki a odprawy pracownicze

28.9.2007

W Spółce z o.o. po zmniejszeniu zatrudnienia spółka liczy 4 pracowników łącznie z Prezesem Spółki, który też zatrudniony jest na umowę o pracę. Spółka ostatniego dnia października tego roku ma być zlikwidowana. 3 pracowników chciałoby na swoja prośbę ostatniego dnia października (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

28.9.2007

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam na żonę i zarejestrować go w Polsce na siebie, oczywiście na własny użytek. Nie posiadamy rozdzielności (...)

Prawa autorskie zależne

28.9.2007

Klient chce zakupić od spółki z o.o. prawa autorskie, w szczególności prawa zależne. Co oznacza pojęcie autorskie prawa zależne?

Reprezentacja zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

27.9.2007

W dużej wspólnocie mieszkaniowej statut przyjęty uchwałą właścicieli lokali mówi, iż zarząd składa się z trzech członków. Jeden z nich złożył wypowiedzenie ze swej funkcji. Niestety ze względów organizacyjnych nie udało się zwołać zebrania, na którym wybrany zostałby nowy członek (...)

Zatrudnienie syna w firmie prowadzonej przez matkę

27.9.2007

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzę jednoosobową firmę ( w branży usługowej) i rozliczam się wg KPiR, chciałabym zatrudnić własnego syna 20-latka, który jest studentem studiów dziennych. Czy mogę to zrobić i jeśli tak to na jakich zasadach?

Dalszy tytuł wykonawczy

27.9.2007

Mam tytułu wykonawczy przeciwko dłużnikowi, jednak ów tytuł spoczywa już wraz ze wnioskiem egzekucyjnym u komornika. A właśnie dowiedziałem się, że dłużnik ma nieruchomość położoną w innym rewirze komorniczym. Do tej nieruchomości można będzie wznowić egzekucję dopiero za kila (...)

Zapłata należności a tytuł wykonawczy

26.9.2007

W dniu 7/9/2007 dokonałam spłaty zadłużenia (zgodne z wymaganym terminem) przelewem do Urzędu Skarbowego. W dniu dzisiejszym odebrałam z poczty 2 pisma z Urzędu Skarbowego: 1 datowany 11/9/2007 - Postanowienie z 11/9/2007 w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych w wysokości (...)

Przerwanie urlopu wychowawczego

26.9.2007

Pracownica złożyła dokument, w którym oświadcza, że zawiesza urlop wychowawczy. Czy istnieje taka instytucja, jak zawieszenie urlopu wychowawczego? Jak w przepisach prawa uregulowana jest kwestia przerwania urlopu wychowawczego?

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

26.9.2007

Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, nie ma zapisu, że w razie odstąpienia od umowy będą jej zwrócone poniesione nakłady, nie (...)

Dowód i paszport dla obywatela za granicą

26.9.2007

Córka mieszka od kilkunastu lat w Anglii, gdzie uzyskała obywatelstwo angielskie. Posiadała paszport polski, który stracił ważność. Czy będąc w dalszym ciągu obywatelką polską, może starać się o dowód osobisty i paszport polski? Gdzie powinna wystąpić o te dokumenty?

Groźba karalna "za pośrednictwem" osoby trzeciej

26.9.2007

Dwie osoby są ze sobą skonfliktowane. Jedna z nich wypowiada się o swoim przeciwniku do osoby trzeciej w sposób, który można by zakwalifikować (po spełnieniu wszystkich dodatkowych warunków k.k.) jako groźbę karalną. Czy jest to groźba karalna skoro nie była skierowana bezpośrednio do (...)

Ważność umowy najmu - pozbycie się lokatora

26.9.2007

Maż podpisał umowę najmu mieszkania wchodzącego w skład wspólności majątkowej bez wiedzy (lub zgody) żony. W myśl kro umowa taka jest nieważna. Osoba wynajmująca nie miała wiedzy w tym względzie (podpisała umowę w dobrej wierze i ta umowa dla niej obowiązuje). Skutkiem przepisów o ochronie (...)

Zwolnienie lekarskie a umowa na okres próbny

26.9.2007

W dniu 1 września firma zatrudniła pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny (1 miesiąc). W dniu 8 września pracownik przeszedł operację i dostał zwolnienie lekarskie na 30 dni. Wcześniej do 31 sierpnia przebywał na stażu z urzędu pracy. Więc wg nas ma prawo do wynagrodzenia (...)

Hipoteka przymusowa blokuje sprzedaż nieruchomości

26.9.2007

Niedawno uzyskałem tytuł wykonawczy przeciwko mojemu dłużnikowi. Ów dłużnik ma domek letniskowy, do którego z powodzeniem można by skierować postępowanie egzekucyjne. Problem jednak w tym, że kilka miesięcy temu umorzono ze względu na bezskuteczność inne postępowania egzekucyjne do tejże (...)

Wygaśnięcie mandatu a umowa o pracę

26.9.2007

W wyniku przejęcia spółki z o.o. wygasły mandaty członkom zarządu spółki przejętej z dniem przejęcia. Członkowie zarządu spółki przejętej zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. na czas (...)

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

26.9.2007

Czy można wystąpić o kasację prawomocnego wyroku sądu, jeśli sąd popełnił błąd? Gdzie wystąpić? Powinna być jedna sprawa sądowa, a nie kilka, bo jest zachowana przepisami ciągłość czynu i nie wolno wszczynać postępowania, a wszczęte umarzać, nawet jeśli było się karanym za fragment (...)

Obrońca z urzędu dla osoby niepełnosprawnej

26.9.2007

Czy dla osoby niepełnosprawnej lub osoby badanej w trakcie postępowania karnego, sąd ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika z urzędu, jeśli taka osoba nie ma obrońcy z wyboru?

Spis inwentarza a stan faktyczny

26.9.2007

W jaki sposób wykazać, że spadkobierca nie podał do spisu z inwentarza istotnego składnika majątku i w związku z tym nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za dług. Czy należy wytoczyć powództwo o ustalenie tego faktu?

Udział organu administracji w podziale sumy

26.9.2007

Czy prawdziwy jest pogląd: Organ podatkowy, ZUS lub KRUS, mógłby brać udział w planie podziału ( po zlicytowaniu nieruchomości) na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego w trakcie egzekucji sądowej tylko wtedy, gdyby skierował egzekucję administracyjną do nieruchomości a potem nastąpiłby (...)

Spór kompetencyjny między PINB a starostą

26.9.2007

Do organu gminy wpłynął wniosek w sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynków. Po przeprowadzeniu analizy, w związku z art. 61 ustawy prawo budowlane jak również przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności paragraf 29 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków (...)

Komandytariusz-rolnik a ubezpieczenie społeczne

25.9.2007

Osoba fizyczna prowadzi własne gospodarstwo rolne i z tego tytułu korzysta z ubezpieczenia społecznego w KRUS. Obecnie została komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka ta osiągnie pierwsze przychody w IV kwartale 2007 roku. Czy komandytariusz ma obowiązek ubezpieczenia się w ZUS, czy (...)

Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia za pracę

25.9.2007

W regulaminie pracy publicznego ZOZ istnieje zapis, iż wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do dnia 5-go miesiąca. Zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń powinna być uzgodniona ze związkami zawodowymi. W związku ze składaniem wniosku o kredyt do banku, dyrektor chciałby wypłacić wynagrodzenia (...)

Upływ terminu do odwołania od decyzji ZUS

25.9.2007

Otrzymałam pismo z ZUS, w którym miałam na odwołanie 30 dni. Dotyczy ono zaległości płacenia składek, jednak ten termin zastał przekroczony. Czy jest możliwość przywrócenia terminu tak jak w sądzie?

Dodatek dla lekarza za pozostawanie w gotowości

25.9.2007

Lekarz pełniący obowiązki ordynatora na oddziale szpitalnym otrzymał od pracodawcy na piśmie informację o przyznaniu tzw. dodatku za dyżur gotowości w określonym czasie (jest to gotowość stawienia się w oddziale poza godzinami pracy w razie takiej konieczności po telefonicznym zgłoszeniu). (...)

Uzgodnienie regulaminu przyznania środków z ZFŚS

25.9.2007

W naszym przedsiębiorstwie (135 pracowników) nie ma Układu Zbiorowego Pracy, Związków Zawodowych, nie została również wybrana Rada Pracownicza. Pracownicy produkcyjni wybrali 3 pracowników do swojej reprezentacji - nie są to jednak pracownicy w rozumieniu Rady Pracowniczej, czy tez innej organizacji (...)

Potrącenie kar umownych z należnościami z faktur

25.9.2007

Spółka, jako wykonawca podpisała umowę o roboty budowlane. W umowie są zapisy dotyczące kar umownych jakimi może obciążyć Inwestor Spółkę w przypadku opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy. Jest również zapis, iż Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych z należności (...)

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

25.9.2007

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Wynagrodzenia są przelewane na konto pracowników za ich pisemną zgodą. Termin wypłat ustalono na ostatni dzień miesiąca; w przypadku września 2007 r. wynagrodzenia będą przesłane w dniu 27.09.2007r. Pracownica w ubiegłym tygodniu wystąpiła o urlop (...)

Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

25.9.2007

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wszczęto postępowanie ustalając jego strony. W wyniku analizy, przed wydaniem decyzji, stwierdzono, że jeden podmiot nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu. W jakim trybie, w opisanej sytuacji, należy wykluczyć podmiot niebędący (...)

Przeliczenie roszczenia z obcej waluty na złotówki

25.9.2007

Chcemy wystąpić do sądu z pozwem przeciwko klientowi, który zalega z zapłata za usługę. Pozew musi zawierać wartość w polskich złotych. Faktura za usługę wystawiona jest w EURO, jakiego kursu należy użyć do przeliczenia wartości faktury na polskie złote? Czy będzie to kurs średni (...)

Odwołanie członka zarządu

25.9.2007

Członek Zarządu został odwołany. Jaka jest konstytutywna data odwołania członka zarządu: data podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, data wpisu do KRS, czy może jakaś inna data?

Udzielenie absolutorium po połączeniu spółek z o.o

25.9.2007

Jednoosobowa spółka z o.o. została przejęta przez jej spółkę "matkę" w sierpniu br. Mandaty członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki przejętej wygasły z dniem jej przejęcia. W maju br. odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki przejętej, które udzieliło absolutorium (...)

Prawo do dysponowania nieruchomością

25.9.2007

Na terenie, którym właścicielem jest mój ojciec oraz jego rodzeństwo, będę stawiał inwestycję w postaci budowy myjni. Pomiędzy ojcem a moją firmą sporządziliśmy umowę użyczenia. W tej chwili ubiegam się o pozwolenie na budowę obiektu i mam problem z wypełnieniem oświadczenia o posiadanym (...)

Renta wdowia dla Ukrainki

24.9.2007

Stryj jest emerytem. Rok temu zawarł związek małżeński z obywatelką Ukrainy. Razem prowadzą gospodarstwo domowe, ale żona nie ma obywatelstwa polskiego. Czy po śmierci Stryja jego żona - obywatelka Ukrainy będzie miała prawo do renty wdowiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika