Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Grudzień 2007

Odzyskanie działki przekazanej za emeryturę

30.12.2007

Sąsiad zamierza sprzedać 0,3 ha działkę rolną zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Ponad 20 lat temu posiadał duże gospodarstwo rolne, w skład którego wchodziły między innymi działki gruntu o powierzchni ok. 1 ha bezpośrednio przyległe do jego zabudowań. Gospodarstwo to przekazał (...)

Wypłata zaległego zasiłku rodzinnego

29.12.2007

Petentka mieszkając na terenie gminy X pobierała w GOPS zasiłek rodzinny. Ponieważ oświadczyła, że zmienia miejsce zamieszkania w miesiącu październiku, otrzymała w tym miesiącu wówczas ostatni zasiłek oraz decyzję uchylającą (3.10.07). Od listopada miała zamieszkać na terenie naszej (...)

Odpowiedź na pozew a sprzeciw od wyroku zaocznego

28.12.2007

W postępowaniu uproszczonym (gospodarczym) sąd wydał wyrok zaoczny, ponieważ pozwany nie stawił się na rozprawie (mimo wniesionej odpowiedzi na pozew). Czy w takiej sytuacji pozwany może w terminie 7 dni przedstawić zarzuty, twierdzenia i dowody, nawet te niezgłoszone w odpowiedzi na pozew?

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

28.12.2007

Sąd Okręgowy oddalił mój wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie. Na odpisie jest pieczątka, że na to postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Czy w takiej sytuacji sam mogę napisać zażalenie? Czy takie zażalenie podlega opłacie, tak jak podlegał (...)

Apelacja a zarzuty od postanowień sądu I instancji

28.12.2007

Toczy się sprawa cywilna. Sąd rejonowy odrzucił zażalenie złożone do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Rozumiem, że sąd rejonowy powinien powiadomić stronę skarżącą o odrzuceniu zażalenia. Jaka jest dalsza procedura związana z odrzuceniem zażalenia oprócz powiadomienia (...)

Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

28.12.2007

Istniejąca od kilku lat spółka cywilna została przejęta w całości przez niedawno utworzoną spółkę akcyjną. Pracownicy na 7 tygodni przed przejęciem majątku spółki cywilnej otrzymali zawiadomienie, iż na wskutek przejęcia, stają się pracownikami spółki akcyjnej, na takich samych (...)

Oddalenie powództwa o ustalenie ojcostwa

27.12.2007

Działanie sądu rodzinnego oraz PCPR sprawiają wrażenie, że te instytucje dążą za wszelką cenę do pozbawienia władzy rodzicielskiej matki oraz pozbawienia widzeń matki i innych członków rodziny z dzieckiem w tym celu, aby ojciec pozostał nieznany. W jakich sytuacjach, powiedzmy, że dla (...)

Spadek a wspólność majątkowa małżeńska

27.12.2007

Siostra i jej mąż mieszkali razem z teściem, którym siostra się opiekowała. Teść w spadku przepisał jej (siostrze) mieszkanie. Czy pozostawione w spadku mieszkanie jest jej i tylko jej własnością, czy należy do wspólnoty małżeńskiej i według prawa należy również do jej męża?

Zmiana powództwa - wysokość roszczenia

27.12.2007

Mężczyzna został pobity. Osoba, która tego dokonała została skazana za ten czyn prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Poszkodowany mężczyzna wniósł pozew do sądu cywilnego domagając się odszkodowania i zadośćuczynienia (odpowiednio 9000 i 2000 zł). Powód ma jednak pewien problem z dostatecznym (...)

Odrzucenie odpowiedzi na pozew i prekluzja

27.12.2007

Pozwałem innego przedsiębiorcę o zapłatę. Sąd wysłał pozew drugiej stronie, którą reprezentuje profesjonalny pełnomocnik. Pozwany nie wysłał odpisu odpowiedzi na pozew do mnie, tylko oba egzemplarze do sądu. Sąd odrzucił odpowiedź na pozew i formalnie wobec jej braku wydał wyrok zaoczny. (...)

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

27.12.2007

Wspólnik spółki partnerskiej zakupił środek trwały na własne potrzeby. W tym samym miesiącu chciałby wnieść ten środek trwały do majątku spółki partnerskiej. Czy wniesienie środka trwałego do majątku spółki partnerskiej będzie stanowiło podwyższenie majątku spółki? Czy takie (...)

PCC od sprzedaży działki rolnej

22.12.2007

Sprzedaję działkę o pow. 1,1 ha. Gmina nie posiada PZP, a jedynie studium. W EGiB działka stanowi rolę V-Ps. W starym PZP gminy, ważnym do 2004 r., była działką pod zabudowę. Wystąpiłem o wydanie WZ, ale najprawdopodobniej otrzymam je na wiosnę. Czy za działkę rolną wg EGiB, lecz możliwą (...)

Opracowanie utworu a zgoda twórcy

21.12.2007

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury. Chciałbym na potrzeby koncertów organizowanych przez moją instytucję zaaranżować utwory nieżyjących twórców (czyli dokonać ich opracowania). W wypadku opracowania utworu twórcy żyjącego - niezbędna jest jego zgoda. Czy taka zgoda (zgoda (...)

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

21.12.2007

Mieszkam na stałe za granicą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym uzyskać od sądu polskiego uznanie rozwodu zawartego za granicą, dokładnie w Tajlandii. Moja żona była Tajką, byliśmy małżeństwem tylko przez 3 miesiące. Zarówno związek małżeński jak i rozwód otrzymaliśmy w Bangkoku w trybie (...)

Odpowiedzialność agencji pośrednictwa pracy

20.12.2007

Jesteśmy agencją pośrednictwa pracy zagranicą. Mamy zawartą umowę z pracodawcą zagranicznym o dostarczaniu pracowników na określone stanowiska. Pracownicy nie zawierają umów z nami, ale w Polsce podpisują umowy bezpośrednio z pracodawcą zagranicznym. Jeden z pracowników twierdzi, że został (...)

Umowa spółki pomiędzy spółką i wspólnikami

20.12.2007

Chcę utworzyć z dwoma wspólnikami spółkę z o.o. Wszyscy wspólnicy będą w zarządzie spółki z o.o. Dalej chcemy utworzyć spółkę komandytową, w której wspólnikami będą: planowana spółka z o.o. (komplementariusz ) i ci sami wspólnicy (komandytariusze). Kto powinien reprezentować (...)

Spłata udziału byłego małżonka w majątku wspólnym

20.12.2007

Sprawa dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi mieszkanie. Nawet gdyby czas spłaty wynosił 10 lat, to wysokość miesięcznych rat i koszty eksploatacyjne mieszkania będą w przybliżeniu równe (lub nawet wyższe) miesięcznym dochodom byłego małżonka, który (...)

Korzystanie z informacji geologicznej

20.12.2007

Spółka podpisała umowę ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej. Celem umowy jest uzyskanie przez Spółkę praw do korzystania z informacji geologicznej zawartych w dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego. Spółka musi wykazać się tymi prawami przed organem koncesyjnym (...)

Kontrola legalność oprogramowania przez Policję

20.12.2007

W mojej firmie zjawiła się policja. Przyszli w celu zupełnie innymi niż sprawdzenie legalności oprogramowania, ale stwierdzili, że skoro już są to sprawdzą komputery. Oczywiście zażądali licencji na oprogramowanie. Moja wiedza z zakresu kompetencji policji jest niewielka, więc w pierwszym (...)

Przegapiony termin zgłoszenia spadku

19.12.2007

Córka dostała spadek po ojcu, który zmarł w roku 2007. W trakcie postępowania spadkowego (prowadzonego na jej wniosek) złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku. Jako córka jest, wg nowych przepisów, zwolniona z podatku od spadku. Sędzia powiedział jej, że zostanie powiadomiona o uprawomocnieniu (...)

Spłata zadłużenia w urzędzie skarbowym

19.12.2007

Posiadam zadłużenie w urzędzie skarbowym. Obecnie odsetki są trzykrotnie wyższe od należności głównej, ponieważ sprawa była dwukrotnie zaskarżana do NSA (po części z pozytywnym skutkiem), co jak wiadomo trwa dość długo. Jeden z członków mojej dalszej rodziny zdecydował się pomóc (...)

Obowiązek stosowania Polskich Norm

19.12.2007

Wykonując usługi projektowania budowlanego spotykamy się z dwoma interpretacjami dotyczącymi obowiązku stosowania się w projektach do Polskich Norm. Według pierwszego stosowanie norm jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków gdy polskie normy są przywoływane w aktach prawnych. Natomiast według (...)

Cofnięcie wniosku o egzekucję a koszty

19.12.2007

Wysłałem do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie wyroku zaocznego. Komornik zajął rachunek dłużnika, a ten zadzwonił do mnie z prośbą o cofnięcie wniosku. Jednocześnie zaproponował podpisanie harmonogramu spłat należności w ratach. Do tej pory komornik wysłał do mnie (...)

Odwołanie darowizny

18.12.2007

Rodzice chcą odwołać mojej żonie darowiznę jako bezpodstawne wzbogacenie się w wyniku rażącego zachowania wobec osoby bliskiej - syna i wnuczka. Jaka jest procedura odwołania i przed jakim sądem takie sprawy się odbywają?

Oznaczenie urlopu w świadectwie pracy

18.12.2007

Wystawiam świadectwo pracy dla pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu. Pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu. Czy w świadectwie pracy mam wpisać, że pracownik wykorzystał 16 godzin urlopu, czy 2 dni (16 godzin)? Który zapis jest prawidłowy i który na przyszłość stosować w świadectwie pracy?

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT dla tłumacza

18.12.2007

Tłumacz przysięgły prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje przychody z dwóch źródeł: 1. z "rynku" tzn. za tłumaczenia dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych; 2. z tłumaczeń na zlecenia sądów, prokuratur, policji; ad. 1 - rozliczane jest w księdze przychodów i rozchodów; (...)

Podwyższenie kapitału przez aport a treść uchwała

18.12.2007

Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego. Część udziałów ma być objęta poprzez aport. Czy zgromadzenie wspólników musi powziąć uchwałę o przyjęciu aportu przez spółkę i wyszczególnić co wchodzi w skład aportu?

Protokół a akta osobowe pracownika

18.12.2007

Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega z innego działu. Z rozmowy tej został spisany protokół i wpięty został nie do akt osobowych pracownika, który dokonał poprawek (...)

Faktura za okulary dla pracownika

18.12.2007

Czy pracodawca może wliczyć w koszty fakturę za okulary pracownika? Co w przypadku, kiedy ustaje umowa o pracę i pracownik odchodzi z firmy?

PCC od umowy kupna udziałów spółki z o.o.

17.12.2007

Kupiłem w jednym dniu od trzech różnych osób fizycznych 990 (100%) udziałów jednej spółki z o.o. o wartości nominalnej jednego udziału 100,00 zł, po cenie za jeden udział 5,00 zł, co daje łączną sumę zakupu 4.950,00 zł. Z każdą z tych osób przed notariuszem zawarłem stosowną umowę (...)

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

17.12.2007

Jeżeli przekażemy 10/100 działki dzieciom i 90/100 wnukom niepełnoletnim, a ich rodzice będą chcieli wybudować budynek na w/w działce i prowadzić działalność gospodarczą , czy w akcie notarialnym darowizny należy zapisać dodatkowe wpisy a jeżeli tak to jakie, żeby ich rodzice mogli swobodnie (...)

Podatki od wynajmu lokali Szwajcara

17.12.2007

Cudzoziemiec, obywatel Szwajcarii, również pobyt stały w Szwajcarii, posiada nieruchomość w Polsce, mieszkania/lokale we własnym domu, które wynajmuje i uzyskuje tzw. pożytki, czyli przychody z tego tytułu. Gdzie te przychody muszą być opodatkowane i czy można te przychody przetransferować (...)

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

17.12.2007

Jestem współwłaścicielem w 1/2 części własności kamienicy czynszowej. Właścicielem drugiej połowy jest gmina. W związku z tym, że obecnie czynsze w tej kamienicy są znacznie poniżej 3% wartości odtworzeniowej, zaproponowałem drugiemu współwłaścicielowi podniesienie ich do tej właśnie (...)

Rezygnacja wspólnika z objęcia udziałów

17.12.2007

Jestem jednym z dwóch udziałowców spółki z o.o. Chcemy podnieść kapitał zakładowy przez ustanowienie nowych udziałów. Jednocześnie zaznaczam, że nie będzie wymagało to zmiany umowy spółki, albowiem w umowie jest zapis, że kapitał może być podniesiony do kwoty X do dnia 31-12-2017 (...)

Dostawa towaru na statek w Niemczech

17.12.2007

Firma polska X zaopatruje statki w towar. Otrzymała zlecenie od firmy niemieckiej na zaopatrzenie statku, który znajduje się na terytorium Niemiec. Towar zostanie zawieziony na terytorium Niemiec przez pracownika firmy X. Czy tego typu dostawę traktuje jako dostawę na statek z art. 83 i wykazuje (...)

Członek zarządu a działalność gospodarcza

14.12.2007

Członek zarząd mający prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki jest jednocześnie dyrektorem generalnym spółki z o.o. Odpowiedzialnym za zarządzanie na podstawie umowy o pracę. Osoba ta nie pobiera odrębnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członka zarządu. Czy taka osoba może (...)

Zaskarżenie przekazania sprawy przez komornika

14.12.2007

Komornik wydał postanowienie o przekazaniu sprawy do innego komornika ze względu na przeprowadzenie się dłużnika do innej dzielnicy. Nie jest to prawdą, bo dłużnik się wcale nie przeprowadził i wprowadził komornika w błąd. Jakie przysługują możliwości zaskarżenia takiego postanowienia (...)

Przyjęcie kursu wyceny przy imporcie

14.12.2007

Firma handlowa sprowadza z Norwegii towar. Po dokonaniu odprawy celnej towar dopuszczony jest do obrotu gospodarczego. Wartość celna wyliczona jest na podstawie faktury zakupu towaru powiększonej o koszt frachtu. Urząd celny do przeliczeń walutowych i ustaleniu wartości celnej stosuje kurs celny (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika