Zobowiązani do alimentów

Pytanie:

"Proszę o informację, czy istnieje możliwość nałożenia na osobę obowiązku pomocy finansowej rodzinie męża (rodzina brata), jeżeli znajądują się w trudnej sytuacji finansowej."

Odpowiedź prawnika: Zobowiązani do alimentów

Zakres obowiązku alimentacyjnego określony został w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W art. 128 określono krąg osób, na których obowiazek ten ciąży. Są nimi krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Inne przepisy k.r.o. rozszerzają ten krąg także na ojca wobec dziecka pozamałżeńskiego, ojczyma lub macochy wobec pasierba, a także pomiędzy małżonkami, przysposobionym i przysposabiającym. Nie ma natomiast obowiazku alimentacyjnego pomiedzy powinowatymi (np. pomiedzy Panią a rodziną Pani męża).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika