Zwrot weksla

Pytanie:

"Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej chwili sąd zwróci mi oryginał weksla (gdyby okazało się, że muszę go wykorzystać w przyszłości)?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot weksla

W zaistniałej sytuacji odzyskanie oryginału weksla może okazać się niemożliwe. Nie zachodzą bowiem przesłanki zwrotu pozwu (jak to ma miejsce np. wskutek nieuzupełnienia jego braków formalnych), a jedynie w takim przypadku zwrócona zostałaby cała załączona do niego dokumentacja. Poprawne wniesienie pisma powoduje swoiste „uwięzienie” akt sprawy. Fakt, że stronie pozwanej nie został doręczony jego odpis, pozbawione jest znaczenia w kontekście analizowanego zagadnienia. Jedynym rozwiązaniem dla strony, która chciałaby ponownie skorzystać ze złożonych do sądu dokumentów, jest złożenie wniosku o doręczenie kserokopii lub odpisów z akt sprawy. Wiąże się z tym konieczność uiszczenia tzw. opłaty kancelaryjnej. Uzyskany w ten sposób dokument nie będzie posiadać jednak przymiotu oryginału. W konsekwencji posłużenie się nim w celu ponownego wytoczenia powództwa według reguł właściwych dla postępowania nakazowego może napotkać znaczne trudności. Sąd najprawdopodobniej odmówi bowiem wydania nakazu zapłaty w oparciu o odpis weksla, zaś zwrócenie przez stronę uwagi o istnieniu oryginału w aktach innej sprawy niekoniecznie spotka się z uwzględnieniem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika