Będzie fundusz alimentacyjny

21.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Z dniem 1 października 2008r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o wsparcie przewidziane w ww. ustawie jest osoba posiadająca prawo do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:
- 18 roku życia,
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- w przypadku gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500zł., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
W przypadku funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona, w przeciwieństwie do zaliczki alimentacyjnej, nie musi być wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że do pomocy będą uprawnione także dzieci wychowywane przez rodzica żyjącego obecnie w nowym formalnym lub też nieformalnym związku, z którego posiada on potomstwo i wychowuje
je wspólnie z jego drugim rodzicem.
Z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu występuje przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców) osoby uprawnionej. Jeżeli osoba uprawniona do alimentów jest pełnoletnia i w pełni zdolna do czynności prawnych jest zobowiązana złożyć wniosek osobiście.

Obecnie nad powyższą ustawą trwają w sejmie prace legislacyjne, między innymi dotyczące definicji rodziny. Tak więc ustawa przed wejściem w życie będzie znowelizowana. Wszelkie informacje na temat zmian, jak również ostateczną treść ustawy opublikujemy w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Warto też przeczytać: Zmiany" ważne dla uprawnionych i zobowiązanych do alimentów!

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Źródło: www.mopr.bytom.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: