Co dalej z polską energetyką jądrową?

Projekty nowelizacji tzw. specustawy jądrowej i Strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

20 lipca 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dwa dokumenty: projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawy jądrowej) i niektórych innych ustaw, oraz projekt Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w lutym br. Polityką energetyczną Polski do 2040 r. energetyka jądrowa - jako bezemisyjne źródło energii - stanowić będzie filar transformacji energetycznej Polski. Pierwszy reaktor zostanie uruchomiony w 2033 r., a docelowo planuje się budowę elektrowni jądrowych o łącznej mocy od 6 do 9 GWe.

Porady prawne

Projekt nowelizacji tzw. specustawy jądrowej oraz niektórych innych ustaw

Mając na względzie powyższe cele oraz wymogi wynikające z  ustawy – Prawo atomowe Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt nowelizacji tzw. specustawy jądrowej oraz niektórych innych ustaw tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (m.in. ustawy – Prawo atomowe), jak również Strategię i politykę w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej RP.

Celem projektu ustawy jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń i innych decyzji dla obiektów jądrowych, zwiększenie nadzoru państwa nad realizacją tych strategicznych inwestycji oraz wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organu właściwego do spraw bezpieczeństwa jądrowego. Proponowane zmiany mają kompleksowy charakter i usprawnią realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce, w tym  ustalenia ich lokalizacji, prac przygotowawczych, budowy, rozruchu i oddania elektrowni do eksploatacji.

Najważniejsze zmiany prawne przyspieszające realizację inwestycji to m.in.: przesunięcie decyzji zasadniczej na początkowy etap procesu inwestycyjnego, zapewnienie możliwości równoległego prowadzenia niektórych postępowań administracyjnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących budowy i rozruchu obiektów jądrowych, rozszerzenie zakresu pozwolenia na prace przygotowawcze oraz katalogu inwestycji towarzyszących.

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z terminem na zgłaszanie uwag do 11 sierpnia br.

Link do projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw

Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Głównym celem przygotowanej Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (dalej: „Strategia”) jest z kolei zapewnienie ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument określa najważniejsze cele i kierunki działań, które mają wzmocnić ochronę ludności oraz środowiska naturalnego. Strategia przedstawia także opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym obszarze.

Obowiązek opracowania Strategii wynika wprost z art. 39p ust. 1 ustawy – Prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 623 i 784). Konieczność opracowania i przyjęcia tego rodzaju dokumentu jest również zaznaczona w zaleceniach (tzw. standardach bezpieczeństwa) wydawanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Projekt Strategii dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki www.gov.pl/paa. Konsultacje publiczne będą prowadzone do 3 sierpnia br. 

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne