19.9.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku?

Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

Szczegółowe wymagania

Szczegółowo sprawy efektywności energetycznej budynków, które są projektowane lub budowane, albo przebudowywane reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja przepisów rozporządzenia wprowadziła stopniowe zwiększenie poziomu wymagań aż do roku 2021. Takie etapowe zmiany pozwolą między innymi na płynne dostosowanie się rynku budowlanego do obowiązujących wymogów prawnych.

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego rozszerzyła obowiązek przeprowadzania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych dla wszystkich budynków oraz zmieniono zakres analizy. Celem jest upowszechnienie stosowania rozwiązań alternatywnych (do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych oraz pomp ciepła) tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie.

Porady prawne

Minimalne wymagania

Minimalne wymagania to m.in.:

 • zapewnienie wartości wskaźnika EP [kWh/(m²rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, obliczonej według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, mniejszej od wartości granicznych określonych w rozporządzeniu,
 • przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wymagania minimalne uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w rozporządzeniu.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Od stycznia 2017 r. wartości dopuszczalnych wskaźników EP dla nowobudowanych budynków oraz niektórych współczynników U dla przegród zewnętrznych budynków uległy zmianie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszło w życie 1 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 926).

Stopniowe wprowadzanie regulacji ma na celu dostosowanie się wszystkich uczestników rynku budowlanego do obowiązujących wymogów prawnych. Rozwiązanie to ma na celu wypełnienie postanowień art. 9 ust. 1 dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z którym do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Zmiany dotyczą dopuszczalnych wartości wskaźnika EP (wskaźnik ten określa zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną) oraz współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych (czyli ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów, stropów, okien, drzwi itd.), które nie będą mogły przekroczyć wartości granicznych, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Przykładowo: EPH+W dla budynku jednorodzinnego: obecnie 120 kWh/(m2·rok), od 1 stycznia 2017 r.: 95 kWh/(m2·rok), U ściany zewnętrznej obecnie 0,25 W/(m2·K), od 1 stycznia 2017 r.: 0,23 W/(m2·K), część wymagań cząstkowych nie ulega zmianie, np.: U dla ścian wewnętrznych, ΔEPC czy ΔEPL.

Wypełnienie zobowiązania wynikającego z art. 5 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/129/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. U. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1) stanowi, aby od dnia 1 stycznia 2014 r. 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością instytucji rządowych oraz przez te instytucje zajmowanych, było poddawanych corocznie renowacji, w celu spełnienia przynajmniej wymogów minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej, które dane państwo ustaliło przy zastosowaniu art. 4 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

W celu wdrożenia art. 5 ust. 1-5 dyrektywy 2012/27/UE wybrano jednak metodę alternatywną, którą dopuszcza art. 5 ust. 6 tej dyrektywy. W związku z tym, zgodnie z art. 5 ust. 6 akapit 3 dyrektywy 2012/27/UE, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., powiadomiono Komisję Europejską o alternatywnych środkach, które Polska planuje przedsięwziąć, określając sposób, w jaki zamierza uzyskać równoważną poprawę charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność jej instytucji rządowych.

Przedmiotowa metoda alternatywna polega na podjęciu innych opłacalnych środków, w tym gruntownych renowacji i środków wpływających na zmianę zachowania użytkowników, aby do roku 2020 osiągnąć wartość oszczędności energii w budynkach będących własnością instytucji rządowych oraz zajmowanych przez nie, która jest przynajmniej równa wymogowi określonemu w art. 5 ust. 1 powyższej dyrektywy.

Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o efektywności energetycznej, w wyniku działań podjętych przez organy władzy publicznej, polegających na:

 • nabywaniu lub wynajmie efektywnych energetycznie budynków lub ich części, które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
 • zapewnieniu wypełnienia zaleceń określających zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku,
 • realizacji innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków

- oszczędność energii pierwotnej do 31 grudnia 2020 r. powinna wynosić nie mniej niż 2730 ton oleju ekwiwalentnego.

W celu wypełnienia podejścia alternatywnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmuje działania monitorujące, polegające na corocznym przekazywaniu ministrowi właściwemu do spraw energii, informacji o uzyskanych przez organy władzy publicznej o oszczędnościach energii pierwotnej w budynkach użytkowanych przez te organy i należących do Skarbu Państwa.

Budynek na "własny użytek"

Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie przewidują obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania budynku do użytkowania, kiedy budynek zostanie wzniesiony przez samego właściciela "na własny użytek".

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku. W skład dokumentacji projektowej budynku wchodzi projektowana charakterystyka energetyczna budynku, która zawiera zestawienie projektowanych rozwiązań z wymaganiami minimalnymi, jakie musi spełnić dany budynek, określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Zestawienie to, po nowelizacji przepisów dotyczy zarówno izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, jak również wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Za spełnienie minimalnych wymagań odpowiada projektant na etapie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego, a następnie kierownik budowy na etapie jego realizacji. Zarówno projektant, jak i kierownik budowy są zobligowani do tego, aby przy projektowaniu oraz budowie brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane (między innymi w sprawie warunków technicznych). Znowelizowane przepisy stosuje się zawsze w przypadku nowo wznoszonych budynków, a w przypadku istniejących wówczas, gdy podlegają one między innymi przebudowie. Stąd nie powinno być wątpliwości, że w przypadku budynków wznoszonych, brak świadectwa nie wpłynie na spełnienie przez te budynki określonych wymogów w zakresie energooszczędności.

Przekazanie świadectwa przy sprzedaży budynku lub jego części ma na celu przede wszystkim poinformowanie o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych w budynku. Informacja ta, w przypadku, gdy budynek jest wznoszony przez samego właściciela na własne potrzeby jest zbędna.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - czyli co?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

W jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

Zlecenie sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej składają:

 • właściciel lub zarządca budynku (w razie sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
 • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).

Zobowiązani przekazują świadectwa nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo trzeba też sporządzić dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m² jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Obowiązek sporządzenia i zamieszczenia takiego świadectwa w wyraźnie widocznym miejscu ma na celu zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy.

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku został sporządzony projekt architektoniczno-budowlany, świadectwo charakterystyki energetycznej tego budynku lub tej części budynku może być opracowane w oparciu o charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.

Świadectwo sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej. Metodologię określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne.

Jakie budynki należy zaliczyć do budynków, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków?

Zgodnie z tym przepisem, właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m² i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Budynki zajmowane przez organy administracji publicznej

Organami administracji publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267, z późn. zm.) są:

 • ministrowie (czyli: Prezes Rady Ministrów; wiceprezesowie Rady Ministrów pełniący funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej; ministrowie kierujący określonym działem administracji rządowej; przewodniczący komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów; kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra; kierownicy innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy indywidualne rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych lub sprawy wydawania zaświadczeń),
 • centralne organy administracji rządowej (przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r.o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.) określają, który minister sprawuje nadzór nad określonym centralnym organem administracji rządowej, np. Minister Inwestycji i Rozwoju sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju),
 • wojewodowie,
 • działające w imieniu ww. organów lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej),
 • organy jednostek samorządu terytorialnego (czyli: organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów; wójt; burmistrz (prezydent miasta); starosta; marszałek województwa; kierownik służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa; samorządowe kolegia odwoławcze),
 • inne organy państwowe oraz inne podmioty, gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Budynki zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości, zgodnie z Konstytucją, sprawują:

 • Sąd Najwyższy,
 • sądy powszechne, czyli rejonowe, okręgowe i apelacyjne,
 • sądy administracyjne,
 • sądy wojskowe.

Zatem organami wymiaru sprawiedliwości są prezesowie ww. sądów.

Budynki zajmowane przez prokuraturę

Prokuraturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270 poz. 1599, z późn. zm.) stanowią:

 • Prokurator Generalny,
 • prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, którzy są podlegli Prokuratorowi Generalnemu,
 • prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zwróić należy również uwagę, że warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków muszą być spełnione łącznie, tj. budynek musi być zajmowany przez jeden z określonych przepisami organów i jednocześnie muszą w nim być obsługiwani interesanci.

Jeśli masz wątpliwości związane ze sformułowaniem "obsługi interesantów", pomocna może być treść zawarta w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy, zgodnie z którą: "Przez obsługę interesantów należy rozumieć wykonywanie takich zadań przez organ, które wymagają utworzenia specjalnego punktu obsługi interesantów (kasy czy biura) w celu np. złożenia wniosku, czy udzielenia informacji. Miejsce to powinno mieć zapewniony publiczny, otwarty dostęp".

Kogo obejmuje obowiązek przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju?

Obowiązek przekazania sporządzonego świadectwa dotyczy budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m² jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Chodzi o wykonywanie takich zadań przez organ, które wymagają utworzenia specjalnego punktu obsługi interesantów (kasy bądź biura) w celu na przykład złożenia wniosku czy udzielenia informacji. Miejsce to powinno mieć zapewniony publiczny, otwarty dostęp. Warunki muszą być spełnione łącznie, to jest budynek musi być zajmowany przez jeden z organów i jednocześnie muszą w nim być obsługiwani interesanci. Przykładami takich budynków będą budynki zajmowane przez: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, urzędy skarbowe, urzędy starostw powiatowych, urzędy wojewódzkie, komenda główna i komendy wojewódzkie policji.

Właściciele lub zarządcy budynków, w których dokonywana jest obsługa interesantów, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie dotychczasowych przepisów (ustawy - Prawo budowlane), są zobowiązani do przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Termin 3 miesięcy ma zapewnić odpowiedni czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i umożliwić sporządzenie dla budynków, zajmowanych przez te organy świadectw charakterystyki energetycznej. Celem regulacji jest zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy użyciu systemu teleinformatycznego, dokonuje weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, pod kątem prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.

Czy chcąc sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji trzeba być zarejestrowanym w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Tak. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200, z późn. zm.), świadectwa sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Osoby wpisane do właściwego wykazu, o którym mowa w art. 31 ustawy, otrzymują pocztą elektroniczną indywidualny identyfikator (login) i hasło, umożliwiające zalogowanie się w systemie teleinformatycznym centralnego rejestru, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Po zalogowaniu się na swoim koncie, osoba uprawniona może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej, które po nadaniu przez system teleinformatyczny odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, należy przekazać osobie zlecającej.

Jakie kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach należy przeprowadzić?

Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

 • okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
 • co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Nie ma już obowiązku jednorazowej kontroli instalacji ogrzewania z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanych co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła. Urządzenia te będą kontrolowane okresowo, jak pozostałe urządzenia instalacji grzewczych.

Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Określenie częstotliwości przeprowadzania kontroli ma na celu wykazanie ewentualnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu instalacji lub urządzeń chłodniczych i grzewczych oraz zasygnalizowanie ewentualnych zagrożeń, które mogą być konsekwencją braku dostosowania się do zaleceń osoby przeprowadzającej kontrolę.

Kontrola systemu ogrzewania obejmie nie tylko kotły, jak dotychczas, ale cały system ogrzewania, który zakresem obejmuje także urządzenia instalacyjne. Zapewni to zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania kontrolowanych systemów, a ponadto wyższą jakość przeprowadzanej kontroli, bowiem osoba uprawniona będzie zobligowana do wzięcia pod uwagę sprawności funkcjonowania wszystkich części, na które składa się system ogrzewania (a nie tylko kotła). Obowiązek kontroli dotyczy także urządzeń grzewczych zasilanych paliwem odnawialnym, a nie jak do tej pory tylko paliwem nieodnawialnym.

Częstotliwość kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji została uzależniona od nominalnej mocy urządzeń oraz rodzaju paliwa, zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 i 15 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dodatkowo przepisy art. 24 ust. 3 ustawy, wprowadzają możliwość nieprzeprowadzania kontroli, w przypadku gdy od czasu poprzedniej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub systemie klimatyzacji, mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Co zawiera centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy:

 1. osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 2. osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 3. świadectw charakterystyki energetycznej;
 4. protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 5. budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m² i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Wykazy wymienione w punktach 1, 2 i 5 są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej, aby ułatwić swobodny dostęp do list ekspertów sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej i wykonujących kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji. Wykaz budynków (o których mowa w punkcie 5) wraz ze wskazaniem ich charakterystyki energetycznej, służy celom informacyjno-statystycznym.

Na skróty: lista osób uprawnionych do wystawiania świadectw energetycznych budynków.

Jak uzyskać wpis do wykazów osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Jeżeli chcesz wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków lub kontrolować systemy ogrzewania i klimatyzacji w budynku, musisz uzyskać stosowne uprawnienia.

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do wykazu

Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej? Jeśli tak, to musisz wpisać się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Poniżej dowiesz się, jakie warunki musisz spełniać, aby uzyskać wpis, oraz jak to zrobić.

Jak załatwić tę sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie lub
 • listownie.

Można to załatwić bezpłatnie. Dodatkowe opłaty możesz ponieść tylko w przypadku korzystania z pełnomocnika.

Możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

1. posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;

2. nie skazano cię prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3. ukończyłeś:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,

lub

 • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii;

lub

4. posiadasz uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

oraz

5. uzyskasz wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Wpis trzeba uzyskać, zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Można to załatwiić w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa).

1. Przygotuj i złóż wniosek

Potrzebne dokumenty:

 1. wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zob. wzór wniosku);
 2. oświadczenia, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (zob. oświadczenie);
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 17 pkt 3 lub 4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (mogą to być kopie). 

ad. 1. Wysyłając wniosek pocztą, dopisz na kopercie: "centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków".

ad. 2. Złóż oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do wykazu są zgodne z prawdą,
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie byłeś karany.

Pamiętaj, że twoje oświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowe.

ad. 3. Dołącz dokument, które potwierdzi, że spełniasz wymagania niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Może to być:

 • dyplom studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,

lub

 • dyplom studiów wyższych innych niż wymienione powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • dokument potwierdzający twoje uprawnienia budowlane (np. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych).

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeżeli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

3. Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, Minister Inwestycji i Rozwoju wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jeżeli zaś nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Inwestycji i Rozwoju wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Czy osoba uprawniona dostanie potwierdzenie wpisu?

Z chwilą wpisania do prowadzonego w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, otrzyma ona na adres poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w centralnym rejestrze. Po zalogowaniu się na swoim koncie, będzie mogła wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, które po nadaniu przez centralny rejestr odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, będzie można przekazać osobie zlecającej. Z chwilą wpisania do rejestru, nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze.

Jeżeli osoba uprawniona potrzebuje potwierdzenia wpisu, powinna zwrócić się o niego do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo samo nie poinformuje więc zainteresowanego o wpisie do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli chce on uzyskać potwierdzenie wpisu, powinien złożyć do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. 

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu należy wpisać: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków". Potem wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa.

Zaświadczenie MIiR wyda w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ile trzeba czekać?

Rozpatrywanie wniosku o wpis odbywa się na podstawie art. 18 i 19 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) urząd wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak można się odwołać?

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Obowiązki osoby uprawnionej

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej;
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie Ministra Inwestycji i Rozwoju musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Zmieniły się twoje dane?

Masz obowiązek poinformowania Ministra Inwestycji i Rozwoju o:

 • zmianach w zakresie posiadanych przez ciebie uprawnień lub kwalifikacji (będących podstawą wpisu do wykazu),
 • utracie zdolności do czynności prawnych,
 • skazaniu za określony typ przestępstw,
 • zmianie danych osobowych lub adresowych.

Informację o zmianach złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie należy przesłać wniosek o aktualizację centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków?

Wniosek o aktualizację (uzupełnienie) danych zawartych w wykazach prześlij (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę danych) na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Więcej informacji na temat centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków można uzyskać pod numerem telefonu: 22 522 51 33.

Informacje dla osób, które posiadały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przed 9 marca 2015 r. (czyli dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków):

1. Jeśli byłeś wpisany do starego rejestru – to 9 marca 2015 r. zostałeś wpisany z urzędu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

2. Natomiast, jeśli posiadałeś uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – lecz nie byłeś wpisany lub nie podlegałeś wpisowi do rejestru uchylonego 9 marca 2015 r. – to mogłeś złożyć wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Miałeś na to czas do 9 września 2015 roku. Jeśli tego nie zrobiłeś, to możesz złożyć wniosek o wpis do wykazu wraz z oświadczeniami i kopią dokumentu potwierdzającego, że:

 • ukończyłeś studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, albo
 • ukończyłeś studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiadasz uprawnienia budowlane.

Wniosek złóż do: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (z dopiskiem "centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków").

Wykonywanie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku – wpis do wykazu

Chcesz kontrolować systemy ogrzewania lub systemy klimatyzacji w budynkach? Jeśli tak, to musisz wpisać się do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Z poniższego tekstu dowiesz się, jakie warunki musisz spełniać, aby uzyskać wpis, oraz jak to zrobić.

Jak załatwić tę sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie lub
 • listownie.

Należy wpisać się do wykazu, zanim rozpocznie się wykonywanie kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Można to załatwić bezpłatnie. Dodatkowe opłaty możesz ponieść tylko w przypadku korzystania z pełnomocnika.

Możesz wykonywać kontrolę systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, jeśli posiadasz:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione wymagania i chcesz przeprowadzać kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, to wpisz się do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Wpis można załatwić w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa).

1. Przygotuj i złóż wniosek

Potrzebne będą następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (zob. wzór wniosku; wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej);
 2. oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (zob. wzór oświadczenia; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez osoby, które zamierzają wykonywać kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (mogą to być kopie; dokumenty te powinny potwierdzać posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej bądź kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych).

2. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

3. Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające wykonywanie kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, Minister Inwestycji i Rozwoju wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Inwestycji i Rozwoju wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz wykonywać protokoły z kontroli sytemu, które po nadaniu przez system teleinformatyczny odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, możesz przekazać osobie zlecającej.

Jak otrzymać potwierdzenie o wpisie do wykazu?

Ministerstwo nie poinformuje ciebie o wpisie do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu, złóż do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Za wydanie zaświadczenia musisz zapłacić 17 zł. Wpłać ją w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa, lub przelej na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

Ile trzeba czekać?

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 24 i 25 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) Ministerstwo wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak można się odwołać?

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Co, jeżeli zmieniły się twoje dane?

Masz obowiązek poinformowania Ministra Inwestycji i Rozwoju o zmianach:

 • w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych,

 • w zakresie kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,

 • imienia i nazwiska,

 • adresu korespondencji,

 • adresu poczty elektronicznej.

Informację o zmianach złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Jak często wykonywane są kontrole?

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

1. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 • co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola obejmuje ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynków. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Jakie zmiany w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków można zauważyć?

W porównaniu z wcześniej obowiązującymi przepisami w zakresie charakterystyki energetycznej budynków ustawa wprowadziła następujące zmiany:

 • zniesienie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania,
 • rozszerzenie katalogu osób uprawionych do sporządzania świadectw,
 • wprowadzenie możliwości wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej zarówno metodą obliczeniową, jak również bazując na rzeczywistym zużyciu energii, co powinno stanowić ułatwienie zarówno dla osób sporządzających świadectwa, jak i osób, które zlecają ich wykonanie,
 • wydłużenie okresu wykonania obowiązkowych kontroli systemów grzewczych z kotłami o mocy nominalnej od 20 do 100 kW z 4 lat (obowiązek istniał od 1 stycznia 2009 r.) do 5 lat. Celem tych kontroli jest uzyskanie przez inwestora informacji o swoim systemie grzewczym: czy jest on odpowiednio dobrany do potrzeb użytkowników, jaką ma sprawność i czy wskazane jest podjęcie działań mających na celu poprawę jego działania pod względem efektywności energetycznej, co jest bezpośrednio związane z potencjalnymi korzyściami finansowymi,
 • zniesienie obowiązku kontroli instalacji ogrzewania z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła. Z chwilą wejścia w życie ustawy urządzenia te będą kontrolowane okresowo, jak pozostałe urządzenia systemów grzewczych,
 • wprowadzenie obowiązku podawania informacji w zakresie efektywności energetycznej budynków lub ich części w reklamach dotyczących ich wynajmu lub sprzedaży, w przypadku gdy dla budynku lub jego części sporządzono już świadectwo,
 • zapewnienie mechanizmu kontroli poprawności wykonania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji przez niezależny organ,
 • upoważnienie MIiR do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,
 • wprowadzenie wymogu sporządzenia oraz umieszczania w widocznym miejscu świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m²,
 • obowiązek umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w przypadku budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności i dla których sporządzono świadectwo.

Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

16 lipca 2015 r. została ogłoszona uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii". Uchwała ta weszła w życie 17 lipca 2015 r.

Podstawą do opracowania uchwały jest art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracowuje projekt krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, który następnie na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy zostaje przyjęty przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego część postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie opracowują krajowe plany mające na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

W warunkach krajowych "budynek o niemal zerowym zużyciu energii" jest utożsamiany i określany jako "budynek o niskim zużyciu energii". Definicja "budynku o niskim zużyciu energii" została zamieszczona w punkcie 3 załącznika nr 1 do uchwały. Definicja odwołuje się do wymagań oszczędności energii i izolacyjności cieplnej zamieszczonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., a dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością - od 1 stycznia 2019 r.

Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz art. 9 ust. 3 dyrektywy załącznik nr 1 do uchwały zawiera również:

 • działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach. W pkt 4 załącznika nr 1 do uchwały zamieszczono szczegółowy opis polityk i środków finansowych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków;
 • harmonogram osiągania celów, który również znalazł się w pkt 4 załącznika nr 1 do uchwały.

Regulacja ma przybliżyć spełnienie celu głównego jakim jest dążenie do osiągnięcia postanowienia zawartego w art. 9 ust. 1 dyrektywy, aby:

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz
 • po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Podstawa prawna:

Na podst. www.biznes.gov.pl i www.miir.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana (...)

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r. Co przewidują nowe przepisy?Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części (...)

Świadectwa energetyczne budynków już obowiązkowe

Świadectwa energetyczne budynków już obowiązkowe

W poniedziałek 9 marca weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która na właścicieli i zarządców nakłada obowiązek sporządzania świadectw energetycznych. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków poprzez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji (...)

Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków

Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem (...)

Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie

Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie

Posłowie PE poparli propozycję nowelizacji rozporządzenia, które ułatwi regionom pozyskiwanie funduszy na inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym. Środki będą mogły zostać wykorzystane do współfinansowania programów związanych na przykład (...)

Klauzula solidarności ma uniezależnić UE od pojedynczych dostawców

Klauzula solidarności ma uniezależnić UE od pojedynczych dostawców

Strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu, przedstawiła Komisja Europejska. Unia ma przede doprowadzić do swobodnego przepływu energii ponad granicami, ograniczyć uzależnienie od pojedynczych dostawców i zapewnić (...)

Zaciskamy energetycznego pasa

Zaciskamy energetycznego pasa

Uchwała rządu w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski” Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej". Państwa członkowskie (...)

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Poznaj wybrane aspekty wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla kotłów na paliwo stałe, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.  Czym jest kocioł? „Kocioł na paliwo stałe” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło (...)

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Skąd się wzięła potrzeba wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków?Jedna z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego wiązała się z koniecznością wdrożenia postanowień Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wymagany termin (...)

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów kierunkowo przyjęła, przedłożony przez ministra klimatu, projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. ##baner## Główne (...)

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Ministerstwo Gospodarki opracowuje nową Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Najważniejsze założenia projektu resort przesłał do konsultacji przedstawicielom sektora i administracji. Dokument będzie gotowy do końca 2008 r. Wobec gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach, (...)

Łatwiej o premię remontową

Łatwiej o premię remontową

Już są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Nowe rozporządzenie Z dniem 19 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Walka ze zmianami klimatycznymi: EKES wzywa do szybkiego dostosowania polityki energetycznej UE

Walka ze zmianami klimatycznymi: EKES wzywa do szybkiego dostosowania polityki energetycznej UE

W dniu 17 września na sesji plenarnej EKES-u w obecności Andrisa PIEBALGSA, komisarza europejskiego ds. energii, przyjęte zostały trzy nowe opinie w sprawie pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego zmian klimatycznych i energii. Była to dla Komitetu okazja do podkreślenia ważnego dla niego przesłania: (...)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Stan faktycznyW 1997 r. postanowiłem wybudować dom, jedynym problemem był brak linii energetycznej doprowadzającej prąd do mojego domu. W rejonie energetycznym powiadomiono mnie, że nie zapewnią mi dostawy prądu, chyba że sam wybuduję linię energetyczną. Linię wybudowałem i zastrzegłem (...)

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

- Przedstawiamy nową wizję rozwoju energetyki w Polsce. Chcemy zwiększyć jej efektywność, a bezpieczeństwo energetyczne oprzeć na krajowych zasobach i odnawialnych źródłach. Kluczowe znaczenie będą miały również nowe technologie i ochrona środowiska - powiedział wicepremier (...)

MG będzie poprawiać efektywność energetyczną

MG będzie poprawiać efektywność energetyczną

Podwyższenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji oraz zmniejszenie zużycia energii to główne cele projektu ustawy o efektywności energetycznej, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument określający ramy prawne działań na rzecz poprawy efektywności (...)

Sposób na złagodzenie klimatu - raport PKPP Lewiatan

Sposób na złagodzenie klimatu - raport PKPP Lewiatan

Częścią przyjętego w grudniu 2008 roku Pakietu klimatyczno - energetycznego jest dyrektywa dotycząca geologicznego składowania dwutlenku węgla (Dyrektywa CCS) oraz Komunikat o wspieraniu zakładów demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych. Dyrektywa będzie (...)

Nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana (...)

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Poznaj wybrane aspekty wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla kotłów na paliwo stałe, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.  Czym jest kocioł? „Kocioł na paliwo stałe” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło (...)

Świadectwa energetyczne budynków już obowiązkowe

Świadectwa energetyczne budynków już obowiązkowe

W poniedziałek 9 marca weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która na właścicieli i zarządców nakłada obowiązek sporządzania świadectw energetycznych. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków poprzez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji (...)

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Skąd się wzięła potrzeba wprowadzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków?Jedna z ostatnich nowelizacji Prawa budowlanego wiązała się z koniecznością wdrożenia postanowień Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wymagany termin (...)

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów kierunkowo przyjęła, przedłożony przez ministra klimatu, projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. ##baner## Główne (...)

Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie

Inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w mieszkalnictwie

Posłowie PE poparli propozycję nowelizacji rozporządzenia, które ułatwi regionom pozyskiwanie funduszy na inwestycje w efektywność energetyczną i energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym. Środki będą mogły zostać wykorzystane do współfinansowania programów związanych na przykład (...)

Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków

Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają (...)

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski

Ministerstwo Gospodarki opracowuje nową Politykę energetyczną Polski do 2030 r. Najważniejsze założenia projektu resort przesłał do konsultacji przedstawicielom sektora i administracji. Dokument będzie gotowy do końca 2008 r. Wobec gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach, (...)

Łatwiej o premię remontową

Łatwiej o premię remontową

Już są dostępne: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE i uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Nowe rozporządzenie Z dniem 19 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała (...)

Walka ze zmianami klimatycznymi: EKES wzywa do szybkiego dostosowania polityki energetycznej UE

Walka ze zmianami klimatycznymi: EKES wzywa do szybkiego dostosowania polityki energetycznej UE

W dniu 17 września na sesji plenarnej EKES-u w obecności Andrisa PIEBALGSA, komisarza europejskiego ds. energii, przyjęte zostały trzy nowe opinie w sprawie pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego zmian klimatycznych i energii. Była to dla Komitetu okazja do podkreślenia ważnego dla niego przesłania: (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Zapobieganie zmianom klimatycznym i ograniczanie ich negatywnych skutków to szansa dla przyszłych pokoleń na życie w przyjaznym środowisku. To jednak również ograniczenie obecnych możliwości rozwoju gospodarczego, ponieważ nakłady na ochronę środowiska są dodatkowym kosztem (...)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Stan faktycznyW 1997 r. postanowiłem wybudować dom, jedynym problemem był brak linii energetycznej doprowadzającej prąd do mojego domu. W rejonie energetycznym powiadomiono mnie, że nie zapewnią mi dostawy prądu, chyba że sam wybuduję linię energetyczną. Linię wybudowałem i zastrzegłem (...)

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

- Przedstawiamy nową wizję rozwoju energetyki w Polsce. Chcemy zwiększyć jej efektywność, a bezpieczeństwo energetyczne oprzeć na krajowych zasobach i odnawialnych źródłach. Kluczowe znaczenie będą miały również nowe technologie i ochrona środowiska - powiedział wicepremier (...)

MG będzie poprawiać efektywność energetyczną

MG będzie poprawiać efektywność energetyczną

Podwyższenie sprawności wytwarzania, ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji oraz zmniejszenie zużycia energii to główne cele projektu ustawy o efektywności energetycznej, opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Dokument określający ramy prawne działań na rzecz poprawy efektywności (...)

Klauzula solidarności ma uniezależnić UE od pojedynczych dostawców

Klauzula solidarności ma uniezależnić UE od pojedynczych dostawców

Strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu, przedstawiła Komisja Europejska. Unia ma przede doprowadzić do swobodnego przepływu energii ponad granicami, ograniczyć uzależnienie od pojedynczych dostawców i zapewnić (...)

Sposób na złagodzenie klimatu - raport PKPP Lewiatan

Sposób na złagodzenie klimatu - raport PKPP Lewiatan

Częścią przyjętego w grudniu 2008 roku Pakietu klimatyczno - energetycznego jest dyrektywa dotycząca geologicznego składowania dwutlenku węgla (Dyrektywa CCS) oraz Komunikat o wspieraniu zakładów demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych. Dyrektywa będzie (...)

Nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną (...)

Zaciskamy energetycznego pasa

Zaciskamy energetycznego pasa

Uchwała rządu w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski” Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. przygotowany przez Ministerstwo Energii "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej". Państwa członkowskie (...)

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przygotowany przez ministra energii. Co przewiduje rządowy projekt? Projekt przewiduje rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks (...)

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu elektronicznego, a także powoduje dolegliwości zdrowotne u ludzi. Wszelkiego rodzaju starania o wykupienie (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks (...)

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Ograniczenia związane z obecnością linii wysokiego napięcia

Odziedziczyłem w spadku dom, nad którym przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia, która była założona jeszcze w latach 60-tych. Silne pole elektromagnetyczne utrudnia działanie sprzętu elektronicznego, a także powoduje dolegliwości zdrowotne u ludzi. Wszelkiego rodzaju starania o wykupienie (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. Zgodnie z umową najmu, wynajmujący, czyli nasza firma, obciążała najemcę na dostawę wody (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić na ogrzewanie etażowe gazowe. Podkreślić tu należy, że wpływ na decyzje właścicieli miały (...)

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Jestem głównym lokatorem prawie 100-metrowego mieszkania należącego do gminy. Jeszcze na dobre nie zaczęła się zima, a ja znowu mam ten sam problem, mianowicie chłodne lub ledwo ciepłe kaloryfery, co przy tak dużej powierzchni i nieszczelnych oknach sprawia, że w mieszkaniu jest zimno. Osobiście (...)

Koszty utrzymania lokalu

Koszty utrzymania lokalu

Kupiłem mieszkanie własnościowe na licytacji komorniczej. Poprzedni lokator wyprowadził się dopiero po roku. Mieszkanie należy do wspólnoty. Od daty nabycia opłacam zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy. Ponieważ nie zamieszkuję mieszkania zaznaczyłem (...)

Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Kupiłam nowe mieszkanie w nowym budynku. W mieszkaniu tym (na I piętrze) przechodzą rury zasilające w ogrzewanie lokale powyżej czyli na II ,III piętrze. Tam gdzie są te rury w moim lokalu zainstalowany jest podzielnik ciepła ( w takiej szafce w ścianie z metalowymi drzwiczkami ). Do tej szafki (...)

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Pan X wynajmuje mieszkanie komunalne od 2006 roku. Lokal otrzymał w bardzo złym stanie technicznym. Przez okres grzewczy mieszkanie nie było ogrzane mimo posiadanej instalacji CO. Lokator wielokrotnie zgłaszał prośby o interwencje z uwagi na warunki lokalowe: nieszczelne okna, temperatura nie więcej (...)

Opłata za ciepło poza sezonem grzewczym

Opłata za ciepło poza sezonem grzewczym

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pobierać opłaty za centralne ogrzewanie poza sesonem grzewczym, tlumacząc się trudną sytuacją finansową? Pobieranie opłat za "ciepło", które nie jest dostarczane, jest niezgodne z art. 410 kodeksu cywilnego. Pomimo istnienia "sezonu niegrzewczego" (...)

Nadpłata za ogrzewanie

Nadpłata za ogrzewanie

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może swoją uchwałą przeznaczyć nadpłaconą kwotę za centralne ogrzewanie w lokalu własnościowym, wyliczoną dla indywidualnego lokalu przez spółdzielnię, na inne cele niż na poczet przyszłego czynszu lub zwrot właścicielowi lokalu mieszkalnego? (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany jest do samodzielnego opłacania rachunków od dostawców mediów oraz opłat związanych z administracją (...)

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

W grudniu kupiłem od gminy miejskiej lokal mieszkalny w budynku, w którym ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi 7. Powstała w tym dniu tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, której członkami na dzień dzisiejszy pozostaję tylko ja i gmina miejska. Przed powstaniem wspólnoty budynkiem (...)

Wady wynajętego lokalu handlowego

Wady wynajętego lokalu handlowego

Wygrałem przetarg na wynajem lokalu handlowego od Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Po podpisaniu umowy, w której jeden z punktów mówi o zaadaptowaniu w/w lokalu dla własnych potrzeb przez najemcę, okazało się, że w lokalu odłączony jest prąd (który stanowi jedyne źródło zasilania-ogrzewania), (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Nasza firma (spółka jawna), której działalnością główną określoną w PKD była sprzedaż kamieni naturalnych, od roku 2004 wynajmuje swoje nieruchomości w postaci hal produkcyjnych innej firmie. Zgodnie z umową najmu, wynajmujący, czyli nasza firma, obciążała najemcę na dostawę wody (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić na ogrzewanie etażowe gazowe. Podkreślić tu należy, że wpływ na decyzje właścicieli miały (...)

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Jestem głównym lokatorem prawie 100-metrowego mieszkania należącego do gminy. Jeszcze na dobre nie zaczęła się zima, a ja znowu mam ten sam problem, mianowicie chłodne lub ledwo ciepłe kaloryfery, co przy tak dużej powierzchni i nieszczelnych oknach sprawia, że w mieszkaniu jest zimno. Osobiście (...)

Koszty utrzymania lokalu

Koszty utrzymania lokalu

Kupiłem mieszkanie własnościowe na licytacji komorniczej. Poprzedni lokator wyprowadził się dopiero po roku. Mieszkanie należy do wspólnoty. Od daty nabycia opłacam zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy. Ponieważ nie zamieszkuję mieszkania zaznaczyłem (...)

Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Kupiłam nowe mieszkanie w nowym budynku. W mieszkaniu tym (na I piętrze) przechodzą rury zasilające w ogrzewanie lokale powyżej czyli na II ,III piętrze. Tam gdzie są te rury w moim lokalu zainstalowany jest podzielnik ciepła ( w takiej szafce w ścianie z metalowymi drzwiczkami ). Do tej szafki (...)

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Prawa lokatora mieszkania komunalnego

Pan X wynajmuje mieszkanie komunalne od 2006 roku. Lokal otrzymał w bardzo złym stanie technicznym. Przez okres grzewczy mieszkanie nie było ogrzane mimo posiadanej instalacji CO. Lokator wielokrotnie zgłaszał prośby o interwencje z uwagi na warunki lokalowe: nieszczelne okna, temperatura nie więcej (...)

Opłata za ciepło poza sezonem grzewczym

Opłata za ciepło poza sezonem grzewczym

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo pobierać opłaty za centralne ogrzewanie poza sesonem grzewczym, tlumacząc się trudną sytuacją finansową? Pobieranie opłat za "ciepło", które nie jest dostarczane, jest niezgodne z art. 410 kodeksu cywilnego. Pomimo istnienia "sezonu niegrzewczego" (...)

Nadpłata za ogrzewanie

Nadpłata za ogrzewanie

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może swoją uchwałą przeznaczyć nadpłaconą kwotę za centralne ogrzewanie w lokalu własnościowym, wyliczoną dla indywidualnego lokalu przez spółdzielnię, na inne cele niż na poczet przyszłego czynszu lub zwrot właścicielowi lokalu mieszkalnego? (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany jest do samodzielnego opłacania rachunków od dostawców mediów oraz opłat związanych z administracją (...)

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

W grudniu kupiłem od gminy miejskiej lokal mieszkalny w budynku, w którym ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi 7. Powstała w tym dniu tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, której członkami na dzień dzisiejszy pozostaję tylko ja i gmina miejska. Przed powstaniem wspólnoty budynkiem (...)

Wady wynajętego lokalu handlowego

Wady wynajętego lokalu handlowego

Wygrałem przetarg na wynajem lokalu handlowego od Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Po podpisaniu umowy, w której jeden z punktów mówi o zaadaptowaniu w/w lokalu dla własnych potrzeb przez najemcę, okazało się, że w lokalu odłączony jest prąd (który stanowi jedyne źródło zasilania-ogrzewania), (...)

Systemy opłat za ogrzewanie mieszkań

Systemy opłat za ogrzewanie mieszkań

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zainstalowania urządzeń do mierzenia ilości dostarczanego do mieszkania ciepła na wniosek jednego lokatora bloku mieszkalnego? Jeżeli może odmówić to w jakich przypadkach? Proszę również o podanie podstawy prawnej dotyczącej tego zagadnienia. (...)

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Witam serdecznie! Jako członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (w Warszawie) jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo w budynku. Zeszłoroczny przegląd kominiarski ujawnił, iż jeden z członków wspólnoty zainstalował i używa na ostatnim piętrze naszej trzypiętrowej kamienicy kominek (z wkładem) (...)

Upust za niedogrzanie lokalu

Upust za niedogrzanie lokalu

Jaka jest procedura uzyskania upustu za niedogrzanie mieszkania? Gdzie jest zawarta podstawa prawna dotycząca tego? Zgodnie z art. 662 Kodeksu Cywilnego wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Art. (...)

Kotłownia developera w budynku wspólnoty

Kotłownia developera w budynku wspólnoty

Jestem przed popisaniem aktu notarialnego sprzedaży mieszkania od firmy developerskiej. Mam kilka wątpliwości dotyczącej treści samego aktu. W budynku został wyodrębniony lokal użytkowy – kotłownia. Właścicielem tego lokalu pozostaje developer stając się jednocześnie jednym z członków (...)

Niedotrzymanie warunków umowy najmu

Niedotrzymanie warunków umowy najmu

W grudniu 1999 roku wynajęłam od spółdzielni mieszkaniowej lokal, w którym do dnia dzisiejszego prowadzę działalność. Przez 3 miesiące przeprowadzałam jego gruntowny remont i adaptację na swój koszt (ponad 200 tys.). W umowie jeden z punktów określał, że spółdzielnia zainstaluje brakujące (...)