Jeszcze wygodniejsza Karta Dużej Rodziny...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Karta Dużej Rodzinie dostępna w praktycznej aplikacji mObywatel? To możliwe! Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy w tej sprawie. 

– "To bardzo dobra wiadomość. Z Karty Dużej Rodziny będzie można łatwiej korzystać, mając jej elektroniczną wersję w telefonie. Poza tym rozwiązanie ograniczy biurokrację, a także pozwoli uniknąć opłaty za domówienie elektronicznej formy Karty" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, a także rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także na zakup żywności, ubrań, kosmetyków, książek czy paliwa.

Od 2018 roku Karta Dużej Rodziny wydawana jest nie tylko w formie tradycyjnej, ale również elektronicznej w dedykowanej aplikacji mobilnej.

Dzisiaj Kartę posiada przeszło milion rodzin wielodzietnych. Liczba aktywnych kart tradycyjnych to przeszło 3,2 mln, elektronicznych – blisko milion.  Zniżki oferuje już przeszło 8 tys. partnerów w 27,5 tys. oddziałów.

Rząd chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny oraz doprecyzować przepisy dotyczące instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Porady prawne

Karta Dużej Rodziny w telefonie – wkrótce jeszcze praktyczniej

Do tej pory, żeby skorzystać z elektronicznej wersji, posiadacze tradycyjnych Kart musieli złożyć odpowiedni wniosek. To się zmieni.

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy, w świetle której każda aktywna Karta Dużej Rodziny osób dorosłych oraz nieletnich posiadających PESEL i dowód osobisty bądź eLegitymację (niezależnie od tego, o jaką jej formę wnioskowano) będzie mogła zostać wyświetlona w aplikacji mobilnej mObywatel.

– "Specyfika aplikacji mObywatel, polegająca na uwierzytelnianiu się osoby logującej się do niej profilem zaufanym, umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji" – tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Proponowane zmiany to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich rodzin wielodzietnych. Jak wskazuje minister Maląg, z Karty Dużej Rodziny będzie można łatwiej korzystać, mając jej elektroniczną wersję w telefonie. Poza tym rozwiązanie ograniczy biurokrację, a także pozwoli uniknąć opłaty za domówienie elektronicznej formy Karty.

Wejście w życie nowych przepisów i ułatwienie z korzystania z Karty Dużej Rodziny w jeszcze większym stopniu przyczyni się do popularności programu.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Rozwiązania dotyczące Karty Dużej Rodziny

  • Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel.
  • Obecnie osoby posiadające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą korzystać z Karty również w formie elektronicznej.
  • Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie (w tym osobie posiadającej wyłącznie tradycyjną Kartę Dużej Rodziny) posiadającej PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.Publiczna aplikacja mobilna mObywatel umożliwia już wyświetlanie swojej mTożsamości, legitymacji szkolnej/studenckiej, karty pojazdu, czy e-recepty.
  • Obecnie ok. 1 mln rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny, w tym jedynie 320 tys. ma jej elektroniczną wersję. Jednocześnie, 3,25 mln osób posługuje się tradycyjną Kartą Dużej Rodziny, z tego 1,8 mln to rodzice, a 1,42 mln to dzieci. Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny posiada obecnie ok. 952 tys. osób, w tym 528 tys. to rodzice.
  • Zwiększono kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny. Koszty związane z rozpatrywaniem poszczególnych rodzajów wniosków nie odzwierciedlają bowiem rzeczywistych kosztów gmin związanych z realizacją tego zadania.
  • Jednocześnie podniesione zostały limity finansowe związane z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Jest to związane ze wzrostem kosztów dotyczących produkcji Kart, wynikających z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne. Zmienia się także struktura rodzin wynikająca ze zwiększonej liczby urodzeń trzecich i kolejnych dzieci w rodzinach.

Rozwiązania dotyczące form opieki nad dziećmi do lat 3

  • Doprecyzowane zostały ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o jednoznaczne stwierdzenie czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz czy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
  • We wniosku o wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dodany został obowiązek podawania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego tę instytucję opieki.
  • Zmieniony został sposób wyboru dziennego opiekuna. Obecny konkurs ofert został zastąpiony wskazaniem zasad, jakie muszą być przestrzegane podczas tego wyboru – analogicznych, jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze.
  • We wniosku o wpis dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów dodany zostanie obowiązek podania – obok liczby dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna – także liczby miejsc w tej instytucji opieki.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne