5.6.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu, zwanego okresem wypowiedzenia. 

Porady prawne

Oświadczenie woli jest skutecznie złożone wtedy kiedy dotrze do adresata, czyli drugiej strony w taki sposób, aby mogła ona zapoznać się z treścią tego oświadczenia. Może to być np. wręczenie bezpośrednio do rąk pracownika czy odebranie listu zawierającego takie pismo z poczty przez pracownika. 

Oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę (zarówno przez pracownika jak i pracodawcę) powinno być złożone w formie pisemnej. 

Pismo pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma zawierać:

 • przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie,
 • pouczenie o prawie pracownika odwołania się od wypowiedzenie do sądu pracy. 

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okresem wypowiedzenia jest czas, jaki upływa od momentu złożenia oświadczenia woli do dnia, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. 

Długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny jest uzależniony od długości okresu próbnego. Wynosi on:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i na czas określony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy a więc od tzw. stażu zakładowego. 

Okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do tego stażu zakładowego zalicza się:

 • okres poprzedniego zatrudnienia, jeśli nastąpiło przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 
 • okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów łączących pracownika z tym samym pracodawcą niezależenie od liczby umów czy przerw między nimi. 

Okresy wypowiedzenia liczone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca. Na przykład przy wypowiedzeniu złożonym 22 lipca okres wypowiedzenia:

 • miesięczny kończy się 31 sierpnia, 
 • trzymiesięczny 31 października. 

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się w sobotę i musi obejmować pełny tydzień lub dwa tygodnie.   

Okresy wypowiedzenia umów na czas określony lub czas nieokreślony mogą być skracane. 

Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę może nastąpić w razie wypowiedzenia umowy o pracę (na czas określony i na czas nieokreślony) z powodu:

 • upadłości lub 
 • likwidacji pracodawcy lub 
 • z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Okres wypowiedzenia może być skrócony najwyżej do 1 miesiąca. Z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część tego okresu.

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić także za porozumieniem stron po dokonanym wypowiedzeniu. Nie zmienia to jednak sposobu rozwiązania umowy o pracę. Jest to w dalszym ciągu wypowiedzenie przez pracodawcę. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. 

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę 

Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem ma zastosowanie do umów o pracę na czas nieokreślony. Przejawia się ona w:

 • kontroli wypowiedzenia umowy przez zakładową organizację związkową,
 • zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. 

Kontrola wypowiedzenia umowy przez zakładową organizację związkową 

Pracodawca jeszcze przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinien zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zawodową organizację związkową, że ma zamiar rozwiązać z pracownikiem umowę. Ma także  podać jednocześnie przyczynę rozwiązania stosunku pracy. 

Dotyczy to pracownika:

 • należącego do związku zawodowego albo 
 • gdy związek zawodowy na jego wniosek udzielił mu takiej ochrony. 

Związek zawodowy może w takiej sytuacji w ciągu 5 dni od otrzymania takiego zawiadomienia zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenie. 

Zastrzeżenie to nie wiąże pracodawcy. Jest jedynie stanowiskiem związku zawodowego, które pracodawca ma rozpatrzyć podejmując decyzję o wypowiedzeniu. 

Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę

Nie ma katalogu przyczyn wypowiedzenia, które można by było nazwać uzasadnionymi. Jest to tzw. klauzula generalna a więc sformułowanie ogólne, nieostre. Pozwala na dostosowanie rozstrzygnięć do okoliczności. 

W świetle orzecznictwa sądowego przyczyna ma mieć charakter konkretny, rzeczywisty i istotny. Nie może być zbyt ogólnikowa, np. pracownik nie wywiązał się ze swoich obowiązków. 

Przyczyna rzeczywista to taka, która znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, a więc pracodawca potrafi wskazać fakty, na podstawie których określił przyczynę. Przyczyna istotna to taka, która ze swojej natury powinna powodować rozwiązanie umowy o pracę – nie może być ona błaha (np. kilkuminutowe spóźnienie nie jest na ogół taką istotną przyczyną ale np. utrata zaufania do księgowej, która naruszyła przepisy podatkowe lub rachunkowe już tak). 

Przyjmuje się, że nienależyte wykonywanie obowiązków stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie bez względu na to, czy jest zawinione przez pracownika. Z reguły jednak jednorazowe drobne uchybienie tym obowiązkom nie uzasadnia wypowiedzenia.

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

Ma ona zastosowanie w  odniesieniu do pewnych grup pracowników z uwagi na sytuację osobistą pracownika lub pełnione przez niego funkcje. 
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem może polegać na : 

 • obowiązku uzyskania zgody odpowiedniego organu na wypowiedzenie umowy o pracę (np. niektórzy działacze organizacji związkowych, społeczny inspektor pracy, radny)
 • zakazie wypowiadania umowy o pracę w pewnych okresach lub pewnym pracownikom (np. w okresie urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego jeżeli pracownik nabędzie prawo do emerytury z tym wiekiem, w okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby),
 • zakazie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę (np. kobiety w ciąży, pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego). 

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o prace mamy do czynienia jeżeli wypowiedzenie nie ma uzasadnionej przyczyny. 

Może także polegać na naruszeniu przepisów o wypowiadaniu umów o pracę jak: 

 • brak podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie,
 • brak konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową,
 • naruszenie szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem dotyczącą pewnych grup pracowników, w szczególności zakazu wypowiadania umowy lub obowiązku uzyskania zgody odpowiedniego organu,
 • zastosowania krótszego niż wymagany okresu wypowiedzenia,
 • niezachowanie przepisanej formy,
 • brak poinformowania pracownika o przysługujących mu środkach prawnych od wypowiedzenia.

W razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownik może wnieść odwołanie do sądu pracy. 

Przysługują mu następujące roszczenia:

 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne; 
 • przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach
 • odszkodowanie

Orzeczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne jest możliwe do wydania przed upływem okresu wypowiedzenia. Takie orzeczenie zapobiega dalszemu   biegowi okresu wypowiedzenia, które tym samym nie doprowadzi do rozwiązania umowy o pracy.

Orzeczenie o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach następuje jeżeli okres wypowiedzenia upłynął i doszło do rozwiązania stosunku pracy.  Sąd może jedynie przywrócić pracownika do pracy, a więc orzec ponowne jego zatrudnienie na dotychczasowych warunkach. Przywracając do pracy, sąd orzeka również o wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za miesiąc.

Wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku:

 • pracowników w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
 • pracownic w ciąży,
 • pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego
 • gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu na mocy szczególnego przepisu (np. działacz związku zawodowego, społeczny inspektor pracy).  

Orzeczenie o odszkodowaniu jest rekompensatą finansową. Wysokość odszkodowania wynosi:

 • w przypadku umów na czas nieokreślony – wynagrodzenie za okres wypowiedzenia,
 • w przypadku umów na czas określony – wynagrodzenie za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej niż za okres wypowiedzenia. 

W razie zastosowania krótszego okresu wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem prawidłowego okresu wypowiedzenia. 

Porozumienie stron

Porozumienie stron jest to umowa rozwiązująca istniejący stosunek pracy. Na tej podstawie może być rozwiązana każda umowa o pracę. Może być rozwiązana w każdym ustalonym terminie. Nie mają w tym przypadku zastosowania ograniczenia jakie ma pracodawca przy wypowiedzeniu umowy o pracę (np. dotyczące okresów ochronnych przed wypowiedzeniem). 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Nazywane jest rozwiązaniem natychmiastowym, niezwłocznym. W odniesieniu do rozwiązania z przyczyn zawinionych przez pracownika potocznie jest nazywane zwolnieniem dyscyplinarnym. Jest to oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy o zmierzające do jego rozwiązania natychmiast, tj. wtedy, gdy dotrze do adresata w taki sposób, aby mógł się z nim zapoznać. 

Takie rozwiązanie zarówno po stronie pracownika jak i po stronie pracodawcy, powinno być dokonane na piśmie. Pismo to powinno wskazać przyczynę rozwiązania. Pracodawca natomiast ponadto powinien zawrzeć w nim pouczenie o prawie zaskarżenia takiego rozwiązania do sądu pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe tylko w okolicznościach wskazanych w przepisach prawa pracy. Są to przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Przyczyny po stronie pracownika 

Przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia są przyczynami zawinionymi lub niezawinionymi przez pracownika. 

Przyczyny zawinione to ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Ma miejsce, gdy: 

 • pracownik naruszył choćby jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych (np. opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, pobranie przez głównego księgowego zaliczki bez zgody pracodawcy),
 • naruszenie to jest ciężkie z punktu widzenia winy (wina umyślna lub rażące niedbalstwo).

Ocena, czy takie naruszenie miało miejsce, należy do pracodawcy. 

 • doszło do popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku. Warunkiem jest aby przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • doszło do zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 

Rozwiązanie umowy o pracę z tych przyczyn może nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. 

Przyczyny niezawinione to: 

 • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwająca:
  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (182 dni) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 
 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwająca dłużej niż 1 miesiąc, 
 • nieobecność pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, 
 • odosobnienie pracownika ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest uprawnieniem pracodawcy, gdy zachodzą przesłanki określone w przepisach. To od decyzji pracodawcy zależy, czy skorzysta z rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Pracodawca może jednakże z tej przewidzianej prawem możliwości nie skorzystać.

Jednak rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Przyczyny po stronie pracodawcy

Przyczyny leżące po stronie pracodawcy obejmują: 

 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę (przykładowo obowiązek terminowego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia w pełnej wysokości, zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy)
 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Naruszenie przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

Takie naruszenie może wystąpić, jeśli:

 • nie podano przyczyny rozwiązania;
 • brak jest konsultacji związkowej;
 • przekroczono termin 1 miesiąca okresu przewidzianego na rozwiązanie umowy z winy pracownika;
 • nie zachowano formy pisemnej;
 • nie zaistniały przyczyny natychmiastowego rozwiązania umowy.

W razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik ma następujące roszczenia:

 • o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
 • o odszkodowanie. 

W przypadku umowy o pracę na czas określony pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli

 • upłynął już termin, do którego umowa miała trwać, lub 
 • gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku:

 • pracowników w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
 • pracownic w ciąży,
 • pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,
 • gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu na mocy szczególnego przepisu (np. działacz związku zawodowego, społeczny inspektor pracy).

Odszkodowanie jest rekompensatą finansową. Jego wysokość wynosi wysokość wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracownikowi przysługuje tylko odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku umów terminowych - w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Jeśli jednak pracownik rozwiąże umowę w sposób nieuzasadniony, to pracodawcy przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku umów terminowych za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie za uprzedzeniem

Taki sposób ustania stosunku pracy jest przewidziany:

 • w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę za 7 – dniowym uprzedzeniem, jeśli został zawiadomiony o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę. Takie oświadczenie woli może złożyć w okresie 2 miesięcy od zawiadomienia o przejściu zakładu pracy.
 • w przypadku pracownika przywróconego do pracy, który podjął zatrudnienie u innego pracodawcy. Wtedy pracownik ten może za 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać istniejącą umowę o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

Ten szczególny sposób rozwiązania umowy o pracę reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. 

Dotyczy ona przypadków gdy przyczyny wypowiedzenia nie dotyczą pracownika, także gdy są niezależne od pracodawcy. Mogą nimi być upadłość lub likwidacja pracodawcy, przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, zmniejszenie zatrudnienia. 

Ustawa ta ma zastosowanie się do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Jeżeli zatrudniają mniej niż 20 pracowników, to pracodawca może zwalniać pracowników na zasadach ogólnych.

Ustawa ta reguluje zarówno zwolnienia grupowe jak i indywidualne. 

Zwolnieniem grupowym jest takie zwolnienie, które obejmuje w okresie 30 dni:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, jednakże mniej niż 300,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

Zwolnieniem indywidualnym jest zwolnienie, które nie jest zwolnieniem grupowym (czyli nie obejmuje tylu pracowników aby było zwolnieniem grupowym).  

Zasadniczo zwolnienia grupowe obejmują wypowiedzenia umów o pracę. Jednakże uwzględnia się w nich także porozumienia stron, jeżeli zwolnieniem z tego tytułu objęto co najmniej 5 pracowników. 

Przy zwolnieniu grupowym pracodawca ma obowiązek:

 • przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi a gdy ich nie ma z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy,
 • w ich następstwie zawrzeć porozumienie określające zasady zwolnień grupowych, a gdy nie ma związków wydać regulamin zwolnień grupowych,
 • zawiadomić powiatowy urząd pracy o ustalonych zasadach zwolnień grupowych. 

Ustawa zawiera liczne ograniczenia dotyczące zwolnień grupowych. Na przykład pracownikom w wieku przedemerytalnym, w ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego można wypowiedzieć jedynie warunki pracy i płacy z zachowaniem prawa do dodatku wyrównawczego. 

Jeżeli zwolnienia grupowe są następstwem likwidacji lub upadłości, to uchylona jest szczególna ochrona przed wypowiedzeniem. 

Pracownikowi podlegającemu zwolnieniom grupowym i indywidualnym przysługuje prawo do odprawy pieniężnej. Wysokość tej odprawy jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:  

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy następuje w sposób automatyczny z mocy prawa, w związku z zajściem zdarzenia ściśle określonego w przepisach prawa. 

Zdarzeniami powodującymi wygaśnięcie stosunku pracy są:

 • śmierć pracownika, 
 • śmierć pracodawcy: chodzi o pracodawcę, który jest osobą fizyczną. Jeśli spadkobiercy wstąpią w miejsce dotychczasowego pracodawcy, stosunek pracy nie ulega wygaśnięciu, następuje jego kontynuacja na zasadzie przejścia zakładu pracy,
 • upływ 3-miesięcznej nieobecności pracownika tymczasowo aresztowanego, 
 • nie zgłoszenie przez pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru powrotu do poprzedniej pracy po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru,
 • nie zgłoszenie się przez pracownika do pracy w określonym terminie po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.);
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1471, ze zm.).

Na podst.: www.gov.pl/web/rodzina

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę (...)

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

  Czy stosunek pracy musi być uregulowany w umowie o pracę by podlegał ochronie prawa pracy? Prawo pracy przewiduje, że stosunek pracy pomiędzy stronami może być uregulowany w inny sposób niż w umowie o pracę, a nadal podlegać jego ochronie. Już w art. 2 Kodeksu pracy, który (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Co to jest urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest płatny i przysługuje niezależnie od rodzaju zawartej umowy zawartej z pracownikiem (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił (...)

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowe zasady wystawiania pracownikom świadectw pracy. Jakie nowe regulacje obowiązują? Jak należy wypełnić świadectwo pracy? Od 1 stycznia br. w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, bez względu na rodzaj umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie (...)

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

Powstanie i ustanie stosunku pracy nauczycieli akademickich

  Nauczycielami akademickimi są: pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora, pracownicy (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Kiedy wygasa umowa o pracę?

Kiedy wygasa umowa o pracę?

  Oprócz przypadków, kiedy przez złożenie oświadczenia przez jedną lub obie strony dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, prawo pracy zna również przypadki wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń w razie zajścia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają oświadczenia woli obu stron umowy o pracę. Treść porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku (...)

Urlop przy umowie o zastępstwo

Urlop przy umowie o zastępstwo

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowę o zastępstwo. Umowa o zastępstwo jest na określony czas. Kolejna umowa jest zawierana z tym samym pracodawca na czas określony, nie bezpośrednio po upływie okresu umowy o zastępstwo, ale do 30 dni. Jaki urlop mu przysługuje? Czy taki sam byłby jego (...)

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Jesteśmy placówką oświatową feryjną. W związku z potrzebami wynikającymi z art. 10 ust. 7 K. N. zatrudniliśmy nauczycieli (emerytów i pracujących w innych szkołach), z którymi umowy o pracę na czas określony zawarliśmy od 1.09.2007r. do 20.06.2008r. (tj. do końca trwania zajęć dydaktycznych (...)

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Rada nadzorcza spółdzielni w marcu 2011 odwołała dotychczasowego prezesa z funkcji członka zarządu-prezesa zarządu, jednocześnie rozwiązując z nim umowę o pracę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W dacie odwołania z funkcji i rozwiązania umowy o pracę, jak później ustalono, odwołany (...)

Urlop okolicznościowy na pogrzeb ojca byłej żony

Urlop okolicznościowy na pogrzeb ojca byłej żony

Pracownik jest po rozwodzie z żoną. Od kilku lat nie mieszka z żoną. Czy pracodawca powinien udzielić zwolnienia z pracy (tzn. urlopu okolicznościowego) na pogrzeb ojca byłej żony? Urlopy okolicznościowe związane z sytuacja osobistą pracownika udzielane są na podstawie Rozporządzenia ministra (...)

Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym

Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym

Czy w świetle obowiązujących przepisów można wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3 miesiące, jako przyczynę podając osiągnięcie wieku emerytalnego? Drugie pytanie dotyczy kwestii wykorzystania urlopu przez tego pracownika. Jeżeli (...)

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na bezrobociu. Czy w tej sytuacji po ustaniu stosunku pracy jest jakiś okres karencji, w którym osoba (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej u.s.r.). Zgodnie z art. 16 u.s.r. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, (...)

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. ( nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów osobistych. Przychyliłem się do prośby pracownika młodocianego. Pracownik jest obecnie w pierwszej (...)

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

Przekształcenie stosunku pracy nauczyciela

Zatrudniamy nauczyciela na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1.09.1999 r. W dniu 30.12.2005 r. nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ponieważ wówczas nauczyciel był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie spełniał warunku określonego w art.10 ust (...)

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

Ekwiwalent pieniężny w świadectwie pracy

Wypisując świadectwo pracy należy wpisać liczbę dni urlopu wypoczynkowego za dany rok. My wypłaciliśmy ekwiwalent. Czy w świadectwie pracy wpisać liczbę dni czy słowo ekwiwalent za liczbę dni? Ekwiwalent jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym przez pracodawcę w przypadku niewykorzystania (...)

Likwidacja zakładu pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Likwidacja zakładu pracy a rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nagle likwiduje działalność gospodarczą i nie wypowiada oficjalnie swoim pracownikom umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Utrata pracy następuje ze skutkiem natychmiastowym, bez oficjalnego wypowiedzenia i (...)

Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

Wójt Gminy od 23.11.br jest na zwolnieniu lekarskim, a zaprzysiężenie nowego wójta nastąpi w dniu 6 grudnia. Poprzedni wójt (ur. w 1948 r.) ma uprawnienia emerytalne( po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2009r.) Czy poprzedni wójt przebywając na zwolnieniu przez dłuższy okres będzie otrzymywał (...)

Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

Prawo nauczyciela do świadczeń przedemerytalnych

Jestem nauczycielem i chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. Czy po wcześniejszym spełnieniu warunków dotyczących czasu pracy mogę zakończyć pracę i potem po osiągnięciu 55 roku życia skorzystać ze świadczenia, czy muszę kontynuować pracę do 55 roku życia? Zgodnie z przepisami (...)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracuję u jednego pracodawcy ponad pięć lat. Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że umowa zostanie mi wypowiedziana (okres wypowiedzenia 3 miesiące). Posiadam niewykorzystany urlop w wymiarze 11 dni za rok 2004 oraz 26 dni za rok 2005. Jak wygląda sprawa (...)

Wniosek o przyznanie emerytury

Wniosek o przyznanie emerytury

W październiku ukończyłem 60 lat. Mam prawie 44 lata składkowe i półtora roku nieskładkowych. Od 1992 roku prowadzę działalność gospodarczą. Od marca tego roku jestem również zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca zamierza z końcem roku rozwiązać stosunek pracy. (...)