Kontrola celno-skarbowa

9.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:

 

 • kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej;
 • kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Skonsolidowanie działań kontrolnych i efektywna wymiana informacji ma zapewnić, że kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na skutecznych kontrolach, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym - UCS) pozwoli na sprawniejsze przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Ma skorzystać na tym nie tylko budżet, ale także uczciwi przedsiębiorcy, którzy mają być mniej kontrolowani. Kontrole będą prowadzone na podstawie uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka.

Czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa? 

Kontrola celno-skarbowa to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli. Jej podstawowym zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o wielkiej skali – oszustw, wyłudzeń czy innych przestępstw powodujących znaczny uszczerbek w finansach publicznych.

Kontroli celno-skarbowej podlegać może np.:

a)      przestrzeganie przepisów:

 • prawa podatkowego,
 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,
 • prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,

b)      rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,

c)      przesyłki pocztowe,

d)      wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

Kontrola celno-skarbowa ma zajmować się m.in. działalnością zorganizowanych grup przestępczych, karuzelami podatkowymi skutkującymi wyłudzaniem VAT itp. 

Zasady 

Ze względu na charakter i cel kontroli celno-skarbowej, tj. głównie zwalczanie działalności przestępczej, przy jej przeprowadzeniu będą obowiązywać m.in. poniższe zasady:

 • Kontrolowanego nie zawiadamia się wcześniej o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego funkcjonariuszowi lub pracownikowi.
 • Kontrola może być przeprowadzona na podstawie legitymacji służbowej w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy prawa oraz okoliczności faktyczne przemawiają za niezwłocznym przeprowadzeniem kontroli.
 • Kontrola powinna być zakończona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia; istnieje jednak możliwość przedłużenia tego terminu.
 • Zniesiona zostaje właściwość miejscowa naczelników urzędów celno-skarbowych – naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł wykonywać kontrolę na terenie całej Polski.
 • Kontrola – poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie - kończy się doręczeniem wyniku kontroli.
 • Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mogą np.:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki;
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu bądź w innym pomieszczeniu;
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób;
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby;
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy;
 • zasięgać opinii biegłych;
 • zabezpieczać zebrane dowody;
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe;
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania;
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów oraz czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym;
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe. 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (jednolita umundurowana formacja, regulowana przepisami ustawy o KAS) są dodatkowo uprawnieni do wykonywania tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Uprawnienia te będą wykorzystywane głównie przy:

 • zwalczaniu oszustw podatkowych i celnych, przynoszących ogromne straty dla budżetu państwa, zwłaszcza w zakresie związanym z wyłudzaniem nienależnego zwrotu podatku VAT (karuzele podatkowe) oraz obrotem towarowym z zagranicą, podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier;
 • zwalczaniu przestępstw korupcyjnych popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w KAS.

 

Porady prawne

Prawo korekty deklaracji

 W związku z prowadzoną kontrolą celno-skarbową, kontrolowanym przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji, pomimo tego, że została ona objęta kontrolą, w 2 przypadkach:

 • w terminie 14 dni od wszczęcia kontroli (uprawnienie takie nie przysługuje w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej),
 • w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli stwierdzającej nieprawidłowości. 

Ww. korekty deklaracji składa się do urzędu skarbowego, a nie do urzędu celno-skarbowego, który prowadzi kontrolę.

Jeśli kontrola celno-skarbowa wykryje nieprawidłowości, a kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo złożona korekta nie zostanie uwzględniona przez organ, to kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe, które prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego. W przypadku decyzji wydanych przez naczelnika UCS w sprawach, w których prowadzona przez niego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, tj. w sytuacji, w której mimo wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo korekta ta nie została uznana przez organ podatkowy, odwołania od decyzji - wyjątkowo - rozpatruje naczelnik UCS, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji. Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

W różnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może zakończyć się protokołem, wynikiem kontroli albo adnotacją. Kontrolowany ma w związku z tym różne uprawnienia.  Protokół Według art. 84 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), protokołem kończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Minister (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie tych 3 służb – umożliwią tym samym lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, (...)

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Podpisana przez Prezydenta RP 12 grudnia 2018 r. nowelizacja ustawy o KAS ma pomóc zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT dzięki sprawniejszej działalności KAS. Nastąpi to poprzez poprawę organizacji KAS, zapewnienie szerszego dostępu do niezbędnych informacji oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej. Cel: (...)

Wydawanie interpretacji przez urząd skarbowy

Wydawanie interpretacji przez urząd skarbowy

Urząd skarbowy powinien wydać postanowienie zawierające interpretację przepisów podatkowych w zasadzie w ciągu trzech miesięcy. Brak reakcji na wniosek o wydanie interpretacji oznacza milczącą aprobatę zawartego w nim stanowiska wnioskodawcy. Wszystko wydaje się jasne, ale… Wydanie wydaniu postanowienia nierówne. (...) Jeśli urząd skarbowy nie wyda postanowienia interpretacyjnego (...)

Urząd Skarbowy wyręczy przy darowiźnie

Urząd Skarbowy wyręczy przy darowiźnie

Urzędy skarbowe będą same przekazywać darowizny podatników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Chcą jednak potrącać od nich koszty przekazów, choć same ich nie płacą (...)Skąd ten limit 5 zł? Otóż z tych pieniędzy skarbówka chce finansować koszty przelewu bankowego. W efekcie na konta organizacji trafiać będą darowizny pomniejszane o prowizję banku. Taki przepis, na wyraźną (...)

Allegrowicze na celowniku skarbówki

Allegrowicze na celowniku skarbówki

Handlujesz na dużą skalę na Allegro? Twój sklep internetowy nie płaci VAT? Uważaj. Już jutro zapuka skarbówka. W realu. (...) Jeżeli sprzedaż ma dużą częstotliwość, jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany, stanowi działalność gospodarczą, od której trzeba zapłacić podatek dochodowy i VAT — mówi jeden z wyszkolonych inspektorów. (...) Największą pomoc skarbówka (...)

Nowe uprawnienia skarbówki dla ochrony uczciwej konkurencji

Nowe uprawnienia skarbówki dla ochrony uczciwej konkurencji

Przy nabyciu sprawdzającym pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wcieli się w rolę klienta i sprawdzi, czy sprzedawca rejestruje sprzedaż na kasie i wydaje paragon. Nie jest to nowe narzędzie. Na poczet niezapłaconych podatków możliwe będzie czasowe zajęcie ruchomości, ale tylko w przypadku poważnych spraw. Te czynności mają w założeniu służyć ochronie (...)

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Pierwszy pakiet e-usług dostępny jest od (...)

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i likwidacją granic celnych znacznie wzrosła liczba używanych samochodów sprowadzanych do kraju. Atrakcyjność nowych przepisów polega również na zniwelowaniu wysokiej przecież wciąż stawki akcyzy poprzez dość niską podstawę jej obliczania – przed wejściem do Unii na wysokość podatku akcyzowego pozostawała bez wpływu (...)

Cło od dwutlenku węgla

Cło od dwutlenku węgla

Czy Unia Europejska wprowadzi specjalne cło ekologiczne na import towarów spoza UE? Bruksela szuka sposobu, by ratować środowisko naturalne, chroniąc jednocześnie europejski przemysłu. - Komisja Europejska rozważa wprowadzenie specjalnego cła na towary z tych państw, które nie przejmują się emisjami CO2 do atmosfery - poinformował Reuters i portal informacyjny EUobserver. Cło nakładane (...)

Skórzane chińskie buty będą droższe!

Skórzane chińskie buty będą droższe!

Prawdopodobnie 7 kwietnia zostanie wprowadzone cło antydumpingowe na buty skórzane z Chin i Wietnamu.   (...)Komisja Europejska wszczęła postępowanie antydumpingowe przeciwko importowi taniego obuwia skórzanego z Dalekiego Wschodu. Naszych przedsiębiorców w tych staraniach poparli producenci z Włoch i Portugalii.   (...)Cło byłoby wprowadzane stopniowo przez 5 miesięcy. Importerzy, (...)

Droga ropa!

Droga ropa!

Od czerwca cło na eksport ropy naftowej z Rosji wzrośnie do rekordowej wysokości 136,2 dol. za tonę - zapowiedział przedstawiciel służb celnych ministerstwa finansów Rosji. Ceny ropy na światowych rynkach utrzymują się na wysokim poziomie i rosyjski budżet skwapliwie korzysta z tej sytuacji, windując cło na eksport ropy naftowej. Można je w Rosji zmieniać co dwa miesiące, biorąc pod (...)

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

Podatek jest nieodpłatnym (i nieekwiwalentnym) i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym o charakterze ogólnym (czyli powszechnym), które jest nakładane jednostronnie przez państwo lub inny związek publicznoprawny i przymusowo pobierane od osób fizycznych i prawnych.  Podobna definicja legalna podatku zawarta jest w Ordynacji podatkowej - w art. 6, zgodnie z którym (...)

Korekta zeznania podatkowego

Korekta zeznania podatkowego

Na czym polega korekta deklaracji? Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Takie uprawnienie wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Dotyczy ono również zeznania rocznego  w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Korekta deklaracji polega na prawidłowym wypełnieniu (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Ogólne zasady dokonywania korekty podatku naliczonego     Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów.     Prawo do tego odliczenia powstaje (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT):      w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument (...)

Zmiany w kontroli skarbowej

Zmiany w kontroli skarbowej

11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o setOstatni( '2' ); zmianie setOstatni( '3' ); ustawy o setOstatni( '4' ); kontroli setOstatni( '5' ); skarbowej oraz o setOstatni( '6' ); zmianie setOstatni( '7' ); niektórych setOstatni( '8' ); innych setOstatni( '9' ); ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie zmian ograniczających zbyt szerokie (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warto poznać interpretację Ministerstwa Środowiska dotyczącą składania korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stwierdzania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składanie korekty deklaracji oraz stwierdzanie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi Po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem niektórych towarów. Tzw. pakiet przewozowy (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja z podpisem prezydenta 17 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży (...)

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Kto może ubezpieczyć się dobrowolnie? Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnego sytemu ochrony zdrowia - możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny – pod warunkiem, że nie jesteś: objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, objęty powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W rezultacie przemieszczanie wyrobów (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Nowe Prawo celne?

Nowe Prawo celne?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustawzakłada ujednolicenie i usprawnienie wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych oraz dodatkowych, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów, a ponadto wprowadzenie rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. ##baner## Rządowy (...)

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Skarbówka dalej dokręca śruby przedsiębiorcom...

Projekt zmian ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej idzie do Sejmu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez ministra finansów. Podstawowym celem proponowanej nowelizacji ma być zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych, dzięki sprawniejszej działalności Krajowej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (...)

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. 29 Rozporządzenia Rady EWG nr (...)

Cło na płytki ceramiczne z Chin

Cło na płytki ceramiczne z Chin

Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić? Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (...)

Import odzieży z USA

Import odzieży z USA

Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje te rzeczy nie wystawiają mi (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Korekta CIT-8

Korekta CIT-8

Czy po kontroli podatkowej w wyniku której wydano decyzję określającą zobowiązanie podatkowe można złożyć korektę deklaracji CIT-8. Korekta nie dotyczy zdarzeń kwestionowanych przez organ podatkowy, (...)

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Wyjaśnienie do korekty deklaracji

Jakie informacje należy przedstawić w wyjaśnieniu składanym do urzędu skarbowego w związku ze składaną korektą deklaracji VAT (wiąże się ona z koniecznością dopłaty podatku w związku z (...)

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia zwrotu

Pierwotna deklaracja VAT-7 - kwota do zwrotu na rachunek. Korekta tej deklaracji – także kwota do zwrotu na rachunek ale mniejsza. W wyniku tego powstaje zaległość podatkowa z tytułu zawyżenia (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Prowadzę działalność gospodarczą, w której często mam dostawy wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z ustawą o VAT, obowiązek podatkowy przy takich dostawach powstaje w dniu dostawy lub w dniu wystawienia (...)

Wstrzymanie zwrotu VAT po kontroli

Wstrzymanie zwrotu VAT po kontroli

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, usługi transportowe. Złożył do urzędu deklaracje VAT-7 za czerwiec 2011 r. Do zwrot wykazał 70.000 zł. Podczas kontroli stwierdzono, że VAT od zakupów (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej policji mieszkanie zostało (...)

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował wniosek o ukaranie. Czy Służba (...)

Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go tak jak osobę podejmujacą (...)

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce jest zobowiązany do zapłaty (...)

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dochody nierezydenta z nieruchomości w Polsce

Dostałem pełnomocnictwo do prowadzenia spraw związanych zwiazanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomosci (kamienica) aktualnie szereg spraw związanych ze spadkami (bedą to następne pytania), (...)

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Jaki jest tryb zgłoszenia spółki z udziałem kapitału zagranicznego do Urzędu Skarbowego? Jaki to powinien być Urząd oraz jakie dokumenty należy złożyć? W zapytaniu chodzi zapewne o zgłoszenie (...)

Potwierdzenie nadania numeru NIP

Potwierdzenie nadania numeru NIP

NIP uzyskałem ponad 10 lat, w moim rodzinnym mieście. Obecnie mieszkam w Warszawie. Chciałbym otrzymać potwierdzenie nadania NIP-u. Do którego urzędu skarbowego mam się zgłosić? Jakie pismo należy (...)

FORUM PRAWNE

Płatność przy odbiorze z współpracy na zasadach dropshippingu, a Skarbówka

Płatność przy odbiorze z współpracy na zasadach dropshippingu, a Skarbówka Czy Polska jest przygotwana na dropsipping? Usłyszałem w Urzędzie Skarbowym, że jako Hurtownik nie mogę przyjmować (...)

Skarbówka sprawdzając allegro-łamie konstytucję?

Skarbówka sprawdzając allegro-łamie konstytucję? Napewno słyszeliście o tym że skarbówka ma zamiar sprawdzac co sprzedajemy przez internet i sie do tego dobrac. Allegro chce storpedować przetarg (...)

Czy po zamknięciu konta bankowego skarbówka ma wgląd w przelewy

Czy po zamknięciu konta bankowego skarbówka ma wgląd w przelewy Witam, chciałabym się dowiedzieć jak wyglada sytuacja w przypadku gdy zamknę swoje konto bankowe. Czy skarbówka będzie miała do (...)

Gazownik spalił mi samochód

Gazownik spalił mi samochód Witam, wczoraj miałem nie przyjemną sytuacje a mianowicie, rano oddałem samochód do gazownika bo miał w nim coś naprawić, po godzinie gość dzwoni żebym przyjechał (...)

Bardzo nieuczciwy wynajmujący

Bardzo nieuczciwy wynajmujący Witam piszę z takim problemem; rok temu wynajmowaliśmy mieszkanie (para), od młodego mężczyzny i jego matki (matka spisała umowę a pieniądze szły przelewem na konto (...)

Cło

Cło Mam zamiar w najbliższym czasie kupić w USA sprzęt muzyczny, konkretnie gitarę i wzmacniacz, w sumie wartość sprzętu będzie wynosić ok. 3500 dolarów. Mam zamiar kupić to w sklepie internetowym (...)

VAT i cło

VAT i cło Jak to jest z Vatem za paczki z zagranicy.? Chce kupić towar na aliexpress na firmę do dalszej dystrybucji. Na fakturze za towar mam już wpisany VAT. Czy to znaczy, że nie muszę go już (...)

jakie cło ze szwajcarii?

jakie cło ze szwajcarii? jakie cło ze szwajcarii?

Cło na przesyłkę z USA

Cło na przesyłkę z USA Witam kuzyn ze stanów wysyła mi właśnie nową kurtkę, kupioną na ebayu w USA. Czy przy odbiorze będę zmuszony zapłacić cło/vat? Jeśli tak co w wypadku gdyby wysyłał (...)

cło za własny sprzęt fotograficzny?

cło za własny sprzęt fotograficzny? Witam, czy służby cywilne na lotnisku mogą nałożyć cło na mój aparat fotograficzny jeżeli nie zgłosiłam tego przy wylocie? Nikt nie oszczegał mnie przed (...)

czy konieczna jest korekta deklaracji pfron?

czy konieczna jest korekta deklaracji pfron? czy konieczna jest korekta deklaracji pfron?

PIT 2010 - korekta deklaracji ??

PIT 2010 - korekta deklaracji ?? Złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej korekty oraz zapłata należnego podatku, bądź zwrot nienależnej nadpłaty uchroni podatnika przed poniesieniem (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca Faktura korygująca została zagubiona w pażdzierniku 2002 r i nie została zaksięgowana. Aktualnie się odnalazła. Proszę o poradę jak z tej sytuacji wybrnąć? (IEA) F-ra wystawiona (...)

Deklaracja vat 2011

Deklaracja vat 2011 Witam, nie dopilnowałem doniesienia faktur księgowej i nie zaliczyła mi ona w deklaracji VAT za miesiąc grudzień. Deklaracja została już wysłana, co mam zrobić żeby jednak (...)

korekta zeznania podatkowego

korekta zeznania podatkowego Witam! Osoba która jest płatnikiem, podatnikiem lub inkasentem ma prawo złozyć korektę zeznania. Pisze to dla osób które nie wiedziały o tym. Ja jestem własnie po (...)

Poświadczenie bezpieczeństwa - służba celno - skarbowa

Poświadczenie bezpieczeństwa - służba celno - skarbowa Dzień dobry jako że przeszedłem nabór do służby celno skarbowe, chciałem zasięgnąć języka odnośnie ankiety bezpieczeństwa na której (...)

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu (...)

nowy projekt emerytur dla mundurowych?

nowy projekt emerytur dla mundurowych? Jak ma wygladac zmiana z emeryturach po wprowadzeniu teog nowego projektu? Funkcjonariusze mają pracować o 10 lat dłużej niż obecnie i nadal będziemy dokładać (...)

Emerytura po 25 latach służby

Emerytura po 25 latach służby Witam, jak wygląda sytuacja z przechodzeniem na emerytury służb mundurowych? Czy planowane 25 lat jest juz zatwierdzone? Czy osiągnięto jakieś porozumienie? Z tego (...)

Emerytury mundurowe.

Emerytury mundurowe. Hej w jakim wieku mają przechodzić na emeryturę funkcjonariusze i w ogóle służby mundurowe? chyba w wieku 60 lat, nabeda prawo do emerytury a emeryture maja miec tez do 67 oku (...)

Porady prawne