Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę.

Jak można załatwić tę sprawę?

Sprawę można załatwić:

Porady prawne

Jakie przewozy obejmuje licencja na taksówkę?

Pełna nazwa licencji to licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Mając taką licencję możesz przewozić ludzi taksówką. 

Licencję możesz dostać na przewozy:

 • na terenie jednej gminy;
 • obejmujące kilka sąsiadujących gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie (Skontaktuj się z urzędem gminy i sprawdź, czy i które gminy podpisały takie porozumienie);
 • na terenie Warszawy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, członkowie organu zarządzającego spółki (osoby prawnej) oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 
 • Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi - jesteś ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie masz pojazdy w leasingu lub dzierżawie.
 • Ty, a także kierowcy taksówki, których zatrudnisz:
  • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy
  • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B
  • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy
  • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Do wniosku musisz też dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji. Potwierdzasz w nim, że nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne, karnoskarbowe lub inne. 

Jeżeli licencję chcesz uzyskać dla spółki, to wymóg "dobrej reputacji" muszą spełniać wszyscy członkowie zarządu spółki, albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.

Gdzie załatwić tę sprawę?

Usługę można zrealizować w: urzędzie miasta lub gminy bądź urzędzie miasta na prawach powiatu, Wniosek składa się do urzędu gminy, na terenie której będzie się jeździć taksówką (właściwego wg miejsce wykonywania działalności).

Można także starać się o licencję na taksówkę ważną na terenie kilku sąsiadujących ze sobą gmin. Będzie to możliwe, jeśli gminy te zawarły ze sobą odpowiednie porozumienie. Jeśli tak, to wniosek o licencję złóż do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz lub masz siedzibę.

Co zrobić krok po kroku?

1. Złóż wniosek o licencję na taksówkę

Wniosek oraz załączniki złóż w urzędzie gminy. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

Jeśli czegoś będzie brakować, to urząd wezwie cię do usunięcia braków w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie licencji, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Zob. Wniosek o udzielenie licencji na taksówkę - PRZYKŁAD PDF

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli jest wymagany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2;
 • określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2.

Zob. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji: Oświadczenie dobra reputacja PDF. Oświadczasz w nim, że:

 • nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zaświadczenie musi być opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych: Pełnomocnictwo DOCXPełnomocnictwo PDF

 Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujące osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, to zaświadczenie, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.

Wykaz pojazdów samochodowych powinien zawierać następujące informacje:

 • markę, typ,
 • rodzaj/przeznaczenie,
 • numer rejestracyjny,
 •  numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Wniosek złóż na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego. W przypadku, gdy wniosek składasz w formie dokumentu elektronicznego, to załączniki również złóż w postaci elektronicznej.

Jeśli skorzystasz z wniosku przygotowanego przez portal Biznes.gov.pl, to nie musisz dołączać osobnych oświadczeń. Są one zawarte we wniosku.

We wniosku podaj okres, na który chcesz dostać licencję. Może to być od 2 do 50 lat.

Jeżeli o licencję na taksówkę występuje spółka, to oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.

Dołącz dowód zapłaty za licencję. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Zwróć uwagę, że urzędy wymagają czasami innych dokumentów. Najczęściej chcą, żeby dołączyć dokumenty (albo ich kopie) potwierdzające informacje, które zawarte są w twoich oświadczeniach. Wymagane mogą być:

 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI,
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu.

 2. Dostaniesz licencję na taksówkę

Jeżeli twój wniosek spełni wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz licencję na taksówkę. Licencję dostaniesz na taki okres, jaki podasz we wniosku – od 2 do 50 lat.

Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką. Jeżeli zatrudniasz kierowców, to wykonując przewóz powinni mieć przy sobie licencję. Licencji nie możesz przekazywać osobom trzecim. 

Jeśli nie spełnisz wymagań, na przykład dobrej reputacji lub niekaralności, to dostaniesz decyzję o odmowie wydania licencji na taksówkę.

W licencji zawarte są:

 • twoje imię i nazwisko – ewentualnie nazwa twojej firmy,
 • twój adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy,
 • numer NIP – twój albo twojej firmy,
 • obszar, na który wydana jest licencja (tzw. obszar prowadzenia przewozów),
 • numer rejestracyjny samochodu, dla którego wydana została licencja,
 • data ważności licencji.

Ile trzeba zapłacić?

Opłata za licencję wynosi od 200 do 450 zł.

Opłata zależy od okresu i obszaru, na jaki ma być wydana. Wynosi :

 • od 200 zł rocznie za licencję na teren jednej gminy i okres od 2 do 15 lat;
 • do 450 zł za licencje na obszar miasta stołecznego Warszawy ważną od 30 do 50 lat.

Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Dodatkowo, będziesz musiał uiścić opłatę za wypis. Wyniesie ona 1% opłaty za licencję. Jeżeli zatem posiadasz licencję na obszar gminy, na okres od 2 do 15 lat, za którą zapłaciłeś 200 zł, to za wypis zapłacisz 2 zł.

Gdzie zapłacić: opłatę za licencję wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie licencji (numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy).

Z kolei 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne). Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile trzeba czekać?

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak można się odwołać?

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania licencji na taksówkę, to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Możesz zrzec się prawa wniesienia odwołania. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci licencję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania licencji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni, a ty możesz rozpocząć działalność.

Zmiana danych

Jeżeli zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć wniosek o zmianę licencji na taksówkę. 

Jak powinna być wyposażona taksówka?

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 (łącznie z kierowcą). Taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów. Taksówka powinna być wyposażona w:

 • taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje;
 • co najmniej dwa miejsca dla pasażerów;
 • co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia;
 • bagażnik na podręczny bagaż pasażerów;
 • apteczkę doraźnej pomocy;
 • ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre);
 • dodatkowe światło z napisem „TAXI”:
  • umieszczone na dachu;
  • o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu;
  • widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza;
 • światło z napisem TAXI może być uzupełnione o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia bezpieczeństwa.

Możesz stosować dodatkowe lampy z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane, dodatkowo identyfikujące taksówkę. Takie lampy nie mogą utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI” i powinny być:

 • umieszczone na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI”;
 • o barwie białej lub żółtej samochodowe.

Możesz dodatkowo oznaczyć taksówkę: nazwą miejscowości, herbem miejscowości, numerem bocznym oraz innymi oznaczeniami identyfikującymi miejscową taksówkę.

Samochód, który ma być wykorzystywany jako taksówka, musi przejść specjalny przegląd w stacji kontroli pojazdów - diagnosta sprawdzi stan auta oraz to, czy posiadasz niezbędne wyposażenie. Taki przegląd musisz wykonać przed złożeniem wniosku o licencję taxi.

Gdzie można przewozić pasażerów?

Pasażerów możesz przewozić na obszarze, na który masz licencję. Zatem, jeżeli otrzymasz licencję na taksówkę na obszar gminy Legionowo, to przewozy możesz wykonywać tylko na terenie tej gminy. Dopuszczalne jest:

 • zawiezienie pasażera z obszaru, którego obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz pasażera z Legionowa do Warszawy. Z tym, że na terenie Warszawy nie możesz przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie możesz wykonać kurs powrotny z Warszawy do Legionowa – czyli na obszar, który obejmuje licencja
 • przewiezienie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja – np. gdy klient zamówił przewóz z Wyszkowa (którego nie obejmuje licencja) do Legionowa (gdzie obowiązuje twoja licencja na taksówkę)

Możesz wykonywać przewozy taksówką na terenie kilku gmin, jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie. Pamiętaj, że musisz mieć w swojej licencji wpisane te gminy.

Twoja licencja jest ważna wyłącznie na obszarze Polski - nie możesz na przykład przewieźć klienta z Polski do Niemiec.

Kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych?

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji;
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji (nie zapłacisz kary, jeżeli wcześniej złożysz wniosek o zmianę licencji z powodu zmiany samochodu lub jego numeru rejestracyjnego).

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne