Nowe zasady rozliczeń FTR i MTR

18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. 

17 stycznia 2021 r. Komisja Europejska wydała sprostowanie do aktu delegowanego (data publikacji 19 stycznia 2021 r.) w zakresie wysokości stawki FTR stosowanej od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r. w Polsce (pierwotnie określona stawka FTR dla tego okresu była błędna). 

Wydanie aktu delegowanego stanowi realizację art. 75 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE). 

Porady prawne

Kto ma stosować nowe stawki? 

Postanowienia aktu delegowanego są adresowane do wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zakańczają połączenia głosowe w swoich sieciach stacjonarnych lub mobilnych, niezależnie od skali działalności przedsiębiorcy.   

Regulacja dotyczy wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, także tych, których Prezes UKE nie wyznaczył jako posiadających pozycję znaczącą na rynkach zakańczania połączeń w sieciach stacjonarnych lub mobilnych. 

Najważniejsze postanowienia aktu delegowanego

Od kiedy?

Po przyjęciu aktu delegowanego Parlament Europejski i Rada mają 2 miesiące na złożenie ewentualnego sprzeciwu. Po tym czasie, w przypadku braku sprzeciwu, akt zostanie opublikowany, a jego wejście w życie przewidziane jest na następny dzień po publikacji. Stosowanie jego postanowień jest jednak odroczone (vacatio legis) do pierwszego dnia trzeciego miesiąca po jego wejściu w życie. Przykładowo, jeżeli akt delegowany wejdzie w życie w lutym 2021 r. to jego postanowienia mają być stosowane od 1 maja 2021 r. 

Wysokość stawek 

W zakresie stawki FTR do 31 grudnia 2021 r. w Polsce oraz 11 innych państwach stosowana jest stawka przejściowa, wyższa od docelowej stawki FTR. 

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR) 

Od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r. 

Od 1 stycznia 2022 r. 

0,5 groszy za minutę połączenia 

0,07 eurocenta za minutę połączenia 

W zakresie stawki MTR przewidziana jest ścieżka dojścia do stawki docelowej, która ma być stosowana od 1 stycznia 2024 r. (poniższa tabela). 

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) 

Od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r. 

0,7 eurocenta za minutę połączenia 

Od 1 stycznia 2022  r. do 31 grudnia 2022 r. 

0,55 eurocenta za minutę połączenia 

Od 1 stycznia 2023  r. do 31 grudnia 2023 r. 

0,4 eurocenta za minutę połączenia 

Od 1 stycznia 2024  r.  

0,2 eurocenta za minutę połączenia 

Przeliczenie euro na złotówki 

Stawka FTR 

Wysokość stawki FTR w polskich złotych (od rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego do 31 grudnia 2021 r.) została określona przez KE w akcie delegowanym. 

W kolejnych latach przeliczenie z euro na złotówki ma być dokonywane co roku (1 stycznia każdego roku), biorąc pod uwagę najbardziej aktualną średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada każdego roku. 

Stawka MTR 

W 2021 r. przeliczenie euro na złotówki ma być dokonane na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 stycznia, 1 lutego i 1 marca 2021 r. 

W kolejnych latach przeliczenie z euro na złotówki ma być dokonywane co roku (1 stycznia każdego roku) biorąc pod uwagę najbardziej aktualną średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada każdego roku.  

Wysokość docelowych stawek FTR i MTR jest jednakowa dla wszystkich państw członkowskich UE / EOG. 

Połączenia inicjowane poza UE / EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) 

Co do zasady, postanowienia aktu delegowanego dotyczą wyłącznie połączeń inicjowanych w krajach EOG. Niemniej jednak, w poniższych przypadkach również stosuje się stawki z aktu delegowanego: 

  1. gdy państwo trzecie (spoza EOG) stosuje stawki FTR/MTR nie wyższe niż wynikające z aktu delegowanego, albo 
  2. (i) gdy państwo trzecie (spoza EOG) reguluje wysokość stawki FTR/MTR według metodologii zbieżnej z zasadami wskazanymi w art. 75 EKŁE oraz Załączniku III do EKŁE, oraz 
    (ii) gdy państwo to jest wpisane na listę stanowiącą, załącznik do aktu delegowanego. 

Definicja usługi zakańczania połączeń 

Usługa zakańczania połączeń głosowych w sieci ruchomej oznacza hurtową usługę wymaganą do zakańczania połączeń na numery w sieci ruchomej, które są publicznie nadanymi zasobami numeracyjnymi, tj. numerami istniejącymi w krajowych planach numeracji, świadczoną przez operatorów mających możliwość kontrolowania zakańczania połączeń i ustalania stawek za zakańczanie połączeń z takimi numerami, w przypadku gdy istnieje wzajemne połączenie z co najmniej jedną siecią, niezależnie od stosowanej technologii, w tym z portami wzajemnych połączeń. 

Usługa zakańczania połączeń głosowych w sieci stacjonarnej oznacza hurtową usługę wymaganą do zakańczania połączeń na numery geograficzne i niegeograficzne wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług nomadycznych w sieci stacjonarnej oraz do uzyskania dostępu do służb ratunkowych, które są publicznie nadanymi zasobami numeracyjnymi, tj. numerami istniejącymi w krajowych planach numeracji, świadczoną przez operatorów mających możliwość kontrolowania zakańczania połączeń i ustalania stawek za zakańczanie połączeń z takimi numerami, w przypadku gdy istnieje wzajemne połączenie z co najmniej jedną siecią, niezależnie od stosowanej technologii, w tym z portami wzajemnych połączeń.  

Co do zasady z regulacji wyłączone są połączenia do numerów wykorzystywanych na potrzeby: 

  • usług o podwyższonej opłacie,  
  • usług bezpłatnych, 
  • usług o opłacie podzielonej, 
  • komunikacji maszyna – maszyna (M2M). 

Jak stosować nowe stawki? Co z umowami międzyoperatorskimi? 

Akt delegowany jest prawem powszechnie obowiązującym, a więc jego postanowienia stosuje się bezpośrednio, bez konieczności ich wcześniejszej implementacji do polskiego porządku prawnego. 

Umowy międzyoperatorskie powinny być dostosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych do postanowień aktu delegowanego. Niemniej jednak w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umów międzyoperatorskich a aktem delegowanym, stosować należy postanowienia aktu delegowanego.  

Pierwszeństwo postanowień aktu delegowanego dotyczy także oferty ramowej stosowanej przez Orange Polska S.A. tj. w przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą ramową a aktem delegowanym, stosuje się przepisy aktu delegowanego (w pozostałym zakresie postanowienia oferty ramowej pozostają wiążące). 

Obowiązki pozacenowe 

Akt delegowany odnosi się jedynie do obowiązku cenowego. Obowiązki pozacenowe nakładane przez NRA są poza zakresem regulacji określonej w akcie delegowanym. 

Akt delegowany pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień NRA w zakresie definiowania rynków właściwych, przeprowadzania testu trzech kryteriów i nakładania środków zaradczych innych niż kontrola cen zgodnie z art. 64 ust. 3, art. 67 i 68 EKŁE. W konsekwencji, wejście w życie aktu delegowanego, nie będzie miało wpływu na obowiązki pozacenowe, które są obecnie nakładane przez NRA na operatorów o znaczącej pozycji rynkowej w odniesieniu do usług zakańczania połączeń w sieci stacjonarnej i mobilnej, a zatem pozostaną ważne do czasu ich przeglądu, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi. 

Jak wyliczono stawki?

Stawki za zakańczanie połączeń głosowych zostały ustalone na podstawie metodologii bottom-up LRIC. W tym celu KE przygotowała 2 modele kosztowe (dla sieci mobilnej i stacjonarnej) zasilone danymi od operatorów z krajów UE. Dla zainteresowanych stron KE dwukrotnie zorganizowała konsultacje publiczne dotyczące zakresu regulacji. Swoje stanowiska przedstawili operatorzy telekomunikacyjni, organizacje biznesowe, stowarzyszenia, obywatele, a także instytucje sektora publicznego. Opinię do projektu aktu delegowanego przedstawił również BEREC. 

Źródło: uke.gov.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika