Nowelizacja ustawy dot. stosowania prawa UE do gazociągów z państw trzecich

29.2.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów 25 lutego 2020 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne i skierowała go do dalszych prac w Parlamencie. Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu. 

Porady prawne

- „Polska była głównym orędownikiem przyjęcia przepisów zrównujących wymogi prawa UE względem wszystkich gazociągów w Unii. Dzięki koalicji budowanej przez polski Rząd udało się to osiągnąć” – przypominał minister Michał Kurtyka.

Wdrożenie przepisów unijnych

Nowelizacja ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowelizacji tzw. dyrektywy gazowej, mającej na celu uspójnienie stosowania przepisów prawnych wobec gazociągów importowych spoza Unii Europejskiej i gazociągów wewnątrzunijnych. Skutkiem tego ma być budowa wspólnego, jednolitego rynku gazu ziemnego w UE oraz brak uprzywilejowania niektórych dróg dostaw gazu do Europy.

- "Nowelizacja ta jest ukoronowaniem starań Rządu RP w zakresie ujednolicenia europejskich zasad dla wszystkich gazociągów importowych, również tych które dotychczas korzystały z luk prawnych, jak Nord Stream, czy planowany Nord Stream 2. Wdrożenie tej dyrektywy to koniec tej niesprawiedliwej sytuacji” – powiedział minister Kurtyka.

Dyrektywa nakazuje stosowanie wymogów prawa UE dotyczących m.in.: dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii Europejskiej.

Jak podkreślił minister Kurtyka, Polska stosuje w pełni prawo UE do wszystkich gazociągów, w tym i z państw trzecich.

- „Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla gazociągów przesyłowych, czy stosowania prawa UE do takiej infrastruktury importowej, jak gazociąg jamalski. Również Baltic Pipe jest w pełni podporządkowany regułom europejskim. Jesteśmy w tym zakresie wzorem dla innych państw” – zaznaczył minister klimatu.

Głównym celem ustawy jest dostosowanie kompetencji polskich organów i operatora systemu przesyłowego do wymogów prawa UE. Jest to tym ważniejsze, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki bierze udział w konsultacjach transgranicznych dotyczących stosowania prawa UE do gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2.

Minister Klimatu zostanie upoważniony do prezentowania stanowiska Rządu podczas prac parlamentarnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne