Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związane są z zamiarem połączenia sił dwu lub więcej przedsiębiorców, działających na tym samym rynku, w wyniku którego jedno z nich, lub nowe, przez nich utworzone, uzyska pozycję zagrażającą wolnej konkurencji. W określonych sytuacjach, ustawa nakazuje przedsiębiorcom zamierzającym połączyć swe siły do zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Kiedy zamiar koncentracji wymaga dokonania zgłoszenia?

Podstawowym kryterium stosowanym w określeniu przypadków, w których zamiar koncentracji wymaga zgłoszenia jest kryterium obrotów. Otóż zgodnie z ustawą, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Porady prawne

Co ustawa rozumie przez koncentrację?

Koncentracja przedsiębiorców, to według ustawy nie tylko połączenie sił, poprzez fuzję lub utworzenie wspólnie nowego przedsiębiorstwa, lecz także nabycie określonej ilości akcji lub udziałów innego przedsiębiorcy, objęcie określonej funkcji przez tę osobę u dwóch przedsiębiorców itd. Zgodnie z ustawą, obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy zamiaru:

 • połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
 • przejęcia poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
 • utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
 • objęcia lub nabycia akcji lub udziałów innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 • objęcia przez tę samą osobę funkcji członka organu zarządzającego albo organu kontrolnego u konkurujących ze sobą przedsiębiorców.

Ponadto, zgłoszenia wymaga także rozpoczęcie wykonywania praw z akcji bądź udziałów nabytych czasowo przez instytucję finansową, w celu ich dalszej odsprzedaży (takie czasowe nabycie co do zasady nie powoduje obowiązku zgłoszenia, jeżeli odsprzedaż nastąpi przed upływem jednego roku od dnia ich nabycia).

Wszystkie te czynności, dokonane przez przedsiębiorców, których łączny obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro, wymagają dokonania uprzedniego zgłoszenia Prezesowi UOKiK-u. Obrót ten ma być łączny, co oznacza, że sumuje się obroty przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Przykładowo, jeżeli dowolny Pan Dyrektor w spółce A, której obrót w roku obrotowym 2003 (liczonym w tym przypadku jak rok kalendarzowy) wyniósł 16 000 000 euro, pełniący funkcję członka zarządu, zostałby wybrany na członka rady nadzorczej w spółce B, której obrót w roku 2003 wyniósł 37 000 000 euro, to objęcie przez niego funkcji członka rady nadzorczej spółki B wymaga uprzedniego zgłoszenia Prezesowi UOKiK. Nie należy jednak sądzić, że określenie tak wysokiego progu obrotów oznacza, że obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy tylko potentatów rynkowych. Zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za dokonanie jej przez przedsiębiorcę dominującego. Znaczenie tego przepisu najlepiej zobrazuje następujący przykład, nawiązujący do przykładu podanego powyżej: Spółka A, o której mowy powyżej, utworzyła maleńką spółkę AA, o kapitale zakładowym 50 000 złotych i obrocie za 2003 rok wynoszącym 10 000 euro. Prezesem jej zarządu jest Pan Prezes. Jeżeli Pan Prezes zostanie wybrany na członka rady nadzorczej w spółce BB, której obrót w 2003 roku wyniósł niespełna 3000 euro, która jednak jest spółką zależną od spółki B, to objęcie przez niego funkcji w radzie nadzorczej także wymagać będzie zgłoszenia do Prezesa UOKiK. Co więcej, zgodnie z art. 15 ustawy, obrót ten obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Oznacza to, że jeżeli w podanym wyżej przykładzie to spółka AA i spółka BB kontrolowałyby spółki odpowiednio A i B, to i tak objęcie funkcji członka rady nadzorczej spółki BB przez Pana Prezesa wymagałoby zgłoszenia do Prezesa UOKiK, gdyż spółki AA i BB są członkami grup kapitałowych, których łączny obrót przekracza równowartość 50 000 000 euro.

W jakich przypadkach koncentracja nie wymaga zgłoszenia?

Po pierwsze, nie wymaga zgłoszenia zamiar dokonania koncentracji przedsiębiorców, których łączny obrót (uwzględniając zasady wynikające z art. 14 i 15 ustawy, przedstawione powyżej), nie przekracza równowartości w złotych 50 000 000 euro. Ponadto, nie wymaga uprzedniego zgłoszenia zamiar koncentracji, jeżeli obrót przedsiębiorcy:

 • nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli poprzez nabycie lub objecie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób,
 • którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, co z kolei spowoduje uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 • z którego akcji lub udziałów (nabytych czasowo przez instytucje finansową w celu ich dalszej odsprzedaży) ma nastąpić wykonywanie praw,

[nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro.

Z powyższej zasady wynika więc brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonywanej przez np. przez potentata, którego obrót przekracza nawet kilkukrotnie równowartość 50 000 000 euro z małym przedsiębiorcą, którego obrót w dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie (należy zwrócić uwagę, że w tej sytuacji okres, z którego obliczany jest obrót jest dwa razy dłuższy) nie przekroczył równowartości 10 000 000 euro.

Nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiar koncentracji, polegający tylko na nabyciu lub objęciu czasowym przez instytucję finansową akcji lub udziałów w celu ich odsprzedaży (które to nabycie co do zasady - jako koncentracja - powodowałoby obowiązek zgłoszenia), jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji finansowej jest prowadzenie na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem jednak, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że:

 • instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem praw do dywidendy, lub
 • wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji bądź udziałów.

Zgłoszeniu nie podlega także koncentracja polegająca na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca ten nie będzie wykonywał praw z tych akcji bądź udziałów z wyłączeniem prawa do odsprzedaży.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji następujacej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.

Bez zgłoszenia, koncentracji mogą także dokonywać przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej.

Pamiętaj, że:

 • obowiązek zgłoszenia dotyczy nie koncentracji, lecz już jej zamiaru,
 • obowiązkiem zgłoszenia objęci są przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro,
 • dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za dokonanie jej przez przedsiębiorcę dominującego,
 • wysokość obrotu należy obliczać dla całej grupy kapitałowej, do której należą poszczególni przedsiębiorcy, zamierzający dokonać koncentracji,
 • wartość euro podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – obowiązująca od 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

  W jakich wypadkach Prezes Urzędu może zgodzić się na koncentrację? Konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady te omówione zostały szczegółowo w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Zgłoszenie zamiaru koncentracji rozpoczyna postępowanie administracyjne, (...)

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Pojęcie koncentracji oraz sytuacje, w których przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji powinni dokonać jej zgłoszenia, zostały szczegółowo opisane w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Natomiast o decyzjach wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w procesie koncentracji przedsiębiorców, użytkownik dowie (...)

Będzie nowelizacja prawa antymonopolowego

Będzie nowelizacja prawa antymonopolowego

Rada Ministrów przyjęła wczoraj założenia do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dokument przygotowany przez UOKiK przewiduje m.in. usprawnienie systemu kontroli koncentracji, skuteczniejsze wykrywanie niedozwolonych porozumień i rozszerzenie programu leniency. Celem przygotowanej przez UOKiK nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest przede wszystkim (...)

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Jakie praktyki ograniczające konkurencję są zakazane?

Dlaczego i jak jest chroniona konkurencja? Już art. 9 ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązuje ogólnie przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarcze zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw (...)

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Jakie kary są nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji?

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji. Przyjmuje się bowiem, iż konkurencja sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia niższe ceny, lepszą jakość produktów, większy (...)

Jakie porozumienia między przedsiębiorstwami są nieważne z mocy prawa?

Jakie porozumienia między przedsiębiorstwami są nieważne z mocy prawa?

Zgodnie z artykułem 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie (...)

Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk 686 i 755).PKPP Lewiatan jest przeciwna propozycjom przyspieszenia obniżania opłat dystrybucyjnych, jakie pobiera otwarty fundusz z wpłacanych do niego składek. Propozycja obniżenia opłat narusza modele (...)

Zgoda na Koncentrację: FagorMastercook

Zgoda na Koncentrację: FagorMastercook

Spółka BSH Bosch und Siemens Hausgeräte może przejąć część mienia FagorMastercook. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.Uczestnicy koncentracji zajmują się produkcją sprzetu gospodarstwa domowego. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte stoi na czele grupy kapitałowej, właściciela takich marek jak: Bosch, Siemens czy Zelmer. (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z nowymi przepisami. Jedną z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wywołaniem wojny (...)

Co to jest umowa składu?

Co to jest umowa składu?

Kto jest stroną umowy składu oraz jakie są ich główne świadczenia?Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych. Przedsiębiorca składowy jest obowiązany wydać składającemu pokwitowanie, które powinno wymieniać rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania rzeczy, jak też (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji.  Przeczytaj, jakie zasady i limity (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek liniowy - ograniczenia

Podatek liniowy - ograniczenia

Czy jeśli zakładam działalność gospodarczą, wybieram podatek liniowy, to nie mogę skorzystać z niższych stawek ZUS dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą? Jakie inne (...)

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS? Należy zauważyć, iż obowiązek wpisu do (...)

Jaka kara za nieskładanie sprawozdań finansowych?

Jaka kara za nieskładanie sprawozdań finansowych?

Jesteśmy biurem rachunkowym - klient nie składa sprawozdań w KRS- bo spółka nie prowadzi działalności, ale nie jest zlikwidowana. Jakiej maksymalnej karze może podlegać prezes zarządu? Jak rozumiemy (...)

Brak oddziału-konsekwencje prawne

Brak oddziału-konsekwencje prawne

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli prowadzi w Polsce działalność gospodarczą bez zarejestrowania przedstawicielstwa lub oddziału, mimo że względu na zakres działania taki (...)

Zajęcie komornicze a ograniczenia egzekucji

Zajęcie komornicze a ograniczenia egzekucji

Czy w świetle przepisów prawa komornik może zająć (fizycznie) kasę fiskalną, która przecież jest narzędziem koniecznym do wykonywania zawodu, a więc zgodnie z informacjami zamieszczonymi na (...)

Użycie nazwy

Użycie nazwy "kancelaria prawna"

Nie jestem prawnikiem. Czy używanie w nazwie firmy " Kancelaria prawna..." itp. jest zgodne z prawem? Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów (...)

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Działalność konkurencyjna prezesa spółki z o.o.

Firma, w której jestem zatrudniony zaproponowała mi abym został Prezesem spółki. Ja mam swoją działalność i robię te same rzeczy, co u swojego pracodawcy. Czy mogę zostać Prezesem spółki (...)

Odejście pracownika do konkurencji

Odejście pracownika do konkurencji

Mój tata prowadzi firmę usługowo - handlową zajmującą się sprzedażą części zamiennych do samochodów ciężarowych. Firma ma swoja bazę w Siedlcach i zatrudnia 20 osób. Na początku działalności (...)

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Czy przy wysyłaniu wiadomości email do firm istnieje już prawo dodawania klauzuli, iż jesli nie życzą sobie dostawania od nas emaili - to prosimy o odpowiedź. Co do zasady, wysyłanie ofert, reklam (...)

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Przedawnienie roszczeń z czynu nieuczciwej konkurencji

Kiedy przedawniają się roszczenia z czynu nieuczciwej konkurencji? Art. 20. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu? Zwrócenie sprzedawcy (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Joint venture w Polsce z partnerami zagranicznymi

Otrzymałem propozycję zawarcia umowy akcjonariuszy spółki joint venture z s osobami fizycznymi-przedsiębiorcami z Irlandii Północnej. W projekcie umowy sporządzonej przez prawników z Irlandii (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

FORUM PRAWNE

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja Witam, w moim mieście 20 tys mieszkańców funkcjonuje siłownia szkolna, która oferuje karnet dla uczniów szkoły w cenie 20 zł za miesiąc, a dla pozostałych osób 40 zł. (...)

zwolnienie - konkurencja

zwolnienie - konkurencja Witam Mam problem firma w której pracowałem niedawno się zwolniłem upadła zacząłem pracować u konkurencji czy mogę mieć jakieś problemy z tego powodu?Z góry dziękuję (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

Umowa z internetowym portalem handlowym

Umowa z internetowym portalem handlowym przedsiębiorca zalogował się w portalu handlowym na bezpłatny czterotygodniowy okres próbny nie czytając regulaminu w którym określono min że: - po upływie (...)

PIT 2010 a nowy przedsiębiorca

PIT 2010 a nowy przedsiębiorca W 2010 roku prowadziłam działalność gospodarczą. Płaciłam według skali PIT. Po raz pierwszy muszę z uzyskanych dochodów rozliczyć się z urzędem skarbowym. Czy (...)

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu Witam serdecznie Proszę mi pomóc w jednej sprawie. wg art. 18, ust. 13 przedsiębiorca może sie ubiegać dopiero po upływie 6 m-cy) o wydanie (...)

Spółka cywilna - jej obecna sytuacja

Spółka cywilna - jej obecna sytuacja Poszukuje wyjasnienia obecnej sytuacji spolki cywilnej. dotychczas znalazlem jedynie informacje szczatkowe. rozumiem, ze kazdy ze wspolnikow rejestruje sie jako przedsiebiorca (...)

Porady prawne