29.8.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przejrzyste zasady utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Obowiązujące od 2 sierpnia 2017 r. zmiany w ustawie o zapasach zwiększają bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz przejrzystość i efektywność systemu zapasów obowiązkowych. Nowelizacja przepisów to kolejny element transformacji systemu zapasów, zapoczątkowanej rok temu.

Wymóg utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego przez importerów wynika z ustawy o zapasach. Każdy przedsiębiorca, który dokonuje przywozu gazu ziemnego do Polski, niezależnie od przeznaczenia tego gazu (na potrzeby własne czy na sprzedaż), ma obowiązek utrzymywać zapasy gazu ziemnego. Nad realizowaniem obowiązku utrzymywania zapasów czuwa Prezes URE, który uprawniony jest do przeprowadzania przedsiębiorstw. 

Modyfikacje w systemie zostały rozpoczęte dzięki ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne z 22 lipca 2016 r., która równomiernie rozłożyła obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na wszystkie podmioty dokonujące przywozu tego surowca do Polski. Ich konsekwencją była odbudowa obniżanego w ostatnich latach stanu zapasów obowiązkowych.

Przepisy w ostatniej nowelizacji ustawy odpowiadają na zgłaszane przez uczestników rynku wątpliwości interpretacyjne. Nowe rozwiązania zostały opracowane na podstawie przeprowadzonej przez Ministerstwo Energii oceny funkcjonowania systemu zapasów po 2016 r. Analiza pozwoliła zidentyfikować te elementy systemu, które muszą stać się bardziej efektywne, czyli przewidziano ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie korzystania z wprowadzonej rok temu umowy biletowej. Zmiany wprowadzone w przepisach zapewniają przejrzyste podstawy prawne do funkcjonowania na polskim rynku gazu ziemnego oraz wzmacniają bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców chronionych.   

Na czym polegają zmiany?                                                                            

 

Zasadniczym celem ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców, wprowadzenie ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, sygnalizowanych przez uczestników rynku w zakresie obowiązującego stanu prawnego.

Ustawa nowelizuje: ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy zaliczyć w szczególności:

  1. dodanie do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym definicji podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego – w myśl tej definicji podmiotem dokonującym przywozu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym przedsiębiorstwo energetyczne będące właścicielem systemu przesyłowego gazowego, która dokonuje na potrzeby własne przywozu gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości w zakresie dopuszczalnych sposobów utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, poprzez przesądzenie, że zapasy gazu mogą być utrzymywane wyłącznie fizycznie w instalacjach magazynowych przyłączonych do systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego gazowego;
  3. określenie obowiązków operatora systemu magazynowania oraz operatora systemu przesyłowego gazowego, mających na celu zapewnienie utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na określonym poziomie;
  4. nałożenie na operatora systemu przesyłowego obowiązku powiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o fakcie wykorzystania zdolności przesyłowych zarezerwowanych na potrzeby dostarczania całkowitych ilości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego utrzymywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej krajowej na inne potrzeby, w terminie 7 dni od stwierdzenia tego faktu;
  5. nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego obowiązku przekazania operatorowi systemu przesyłowego informacji o miejscu magazynowania zapasów obowiązkowych gazu w celu weryfikacji technicznych możliwości dostarczenia tych zapasów do systemu gazowego;
  6. doprecyzowanie zasad i procedur obowiązujących w przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w celu zbilansowania systemu gazowego w okresie występowania zakłóceń w dostarczaniu gazu lub w przypadku nieprzewidzianego wzrostu jego zużycia;
  7. doprecyzowanie kwestii związanych z nakładaniem kar pieniężnych na podmioty, które nie realizują określonych obowiązków ustawowych.

Porady prawne
 

Zmiany wprowadzone w ustawie – Prawo energetyczne modyfikują zasady udzielania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą tak, aby na etapie występowania o udzielenie koncesji podmiot wnioskujący nie był zmuszony do posiadania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, ale mógł je utworzyć w momencie podejmowania działalności gospodarczej, tj. rozpoczęcia przywozu gazu ziemnego. 

Z kolei zmiana w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu doprecyzowanie zasad ustalania wielkości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. 

Uelastycznienie umowy biletowej

Nowe przepisy pozwalają, żeby tzw. bileter, tzn. podmiot przyjmujący zlecenie utrzymywania zapasów obowiązkowych w imieniu innego podmiotu, pełnił funkcję tzw. one-stop-shop, czyli mógł przejąć większość zadań związanych z utrzymywaniem zapasów i wyręczyć w nich zlecającego. Dodatkowo zawieranie umowy biletowej będzie łatwiejsze i bardziej przejrzyste dzięki zobligowaniu biletera do publikowania pełnych informacji o warunkach świadczenia usługi biletowej. Dotyczy to również umieszczenia na stronie internetowej kalkulatora, który umożliwiałby samodzielne obliczenie stawki za świadczone usługi.

Jednoznaczne określenie odpowiedzialności za weryfikację poprawnego funkcjonowania systemu

Operator systemu przesyłowego będzie weryfikował, czy instalacje magazynowe i sieci zapewniają możliwość dostarczenia zapasów do systemu zgodnie z doprecyzowanymi procedurami. Określają one szczegółową sekwencję przekazywania danych do weryfikacji oraz wskazują termin na dokonanie stosownych czynności sprawdzających.

Ustanowienie jednoznacznych wymogów związanych z utrzymywaniem zapasów

Zapasy obowiązkowe muszą być przede wszystkim utrzymywane w fizycznych instalacjach magazynowych, wykluczone jest tworzenie zapasów „wirtualnych”.

Zapasy obowiązkowe muszą mieć zagwarantowaną techniczną możliwość dostarczenia ich do polskiego systemu gazowego. W przypadku zapasów utrzymywanych za granicą niezbędne jest zarezerwowanie odpowiednich zdolności przesyłowych dedykowanych na potrzeby przesłania tych zapasów.

Każdy importer gazu ziemnego powinien tak zaplanować swoją działalność, aby móc utrzymywać zapasy do końca roku gazowego, określonego w decyzji Prezesa URE.

Wprowadzenie przejrzystych zasad uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i prowadzenia rozliczeń za uruchomione zapasy

Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku uruchomienia zapasów obowiązkowych, to operator systemu przesyłowego będzie prowadził rozliczenia za uruchomione zapasy, biorąc za podstawę ceny rynkowe gazu.

Zmniejszenie obowiązków administracyjnych

 Przewidziano ograniczenie liczby informacji, jakie importerzy przekazują różnym organom w związku z obowiązkiem utrzymywania zapasów.

Warto zwrócić uwagę, że polski rynek gazu ziemnego ulega nieustannym zmianom. W najbliższych latach, po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych, które pozwolą zdywersyfikować źródła dostaw do Polski, przede wszystkim poprzez połączenie polskiego systemu gazowego ze złożami norweskiego szelfu kontynentalnego i rozbudowę możliwości regazyfikacyjnych terminalu LNG, oraz zapewnieniu dostaw gazu ziemnego na w pełni rynkowych zasadach, m.in. poprzez odejście od formatu kontraktu długoterminowego, możliwe będzie dalsze urynkowienie systemu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

Dodatkowe ułatwienia administracyjne dla przeprowadzania inwestycji związanych z budową terminala LNG w Świnoujściu i zwiększenie obowiązkowych zapasów ropy i gazy - to zagadnienia zawarte w projektach nowelizacji dwóch ustaw, którymi zajął się wczoraj Sejm. Pierwsza z nich zmienia ustawę (...)

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

MG precyzuje warunki funkcjonowania systemu gazowego

Jakie zmiany wprowadza projektowane rozporządzenie?Precyzyjne określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej i sposobu prowadzenia obrotu paliwami gazowymi, a także ochrona interesów odbiorców to główne cele projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Z czego wynika wsparcie nowych inwestycji z Funduszu Strefowego?  W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2023 tworzy się Fundusz Strefowy. Środki z tego Funduszu są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również (...)

Światowa gospodarka ma się nienajlepiej

Światowa gospodarka ma się nienajlepiej

Bessa znów pokazała pazury. Ostatnie spadki światowych indeksów spowodowała przede wszystkim ropa. W dwa miesiące podrożała o blisko 30 proc. W Nowym Jorku kosztowała wczoraj 146 USD za baryłkę, a w Londynie — 147 USD.(...) Ropa to niejedyne zmartwienie. Rosnąca inflacja (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na rynku dostępne są także (...)

Droga ropa!

Droga ropa!

Od czerwca cło na eksport ropy naftowej z Rosji wzrośnie do rekordowej wysokości 136,2 dol. za tonę - zapowiedział przedstawiciel służb celnych ministerstwa finansów Rosji. Ceny ropy na światowych rynkach utrzymują się na wysokim poziomie i rosyjski budżet skwapliwie korzysta z tej sytuacji, (...)

Ropa naftowa tanieje, ceny paliw na stałym poziomie

Ropa naftowa tanieje, ceny paliw na stałym poziomie

Ropa od kilku miesięcy notuje kolejne. Podczas gdy w połowie lipca za baryłkę płacono 147 USD, na początku grudnia cena surowca spadła do 40,75 USD. Co więcej, nie widać końca spadków. Mogłaby to być dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli czterech kółek, ale nie jest. (...)

Benzyna zdrożeje

Benzyna zdrożeje

Ropa na giełdzie w Londynie najdroższa w historii. Wczorajszy rekord to zła wiadomość dla kierowców, bo szybko będą rosły ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. W długi majowy weekend za litr benzyny możemy zapłacić nawet 4,5 zł. Dziś benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 3,9 zł (...)

Czy ceny ropy będą biły kolejne rekordy?

Czy ceny ropy będą biły kolejne rekordy?

Ceny ropy naftowej po tym jak na środowym zamknięciu w Nowym Jorku i Londynie sięgnęły najwyższych w historii poziomów, w czwartek lekko spadają. Jednak zdaniem analityków trudno oczekiwać większej przeceny na tym rynku, bo notowaniom ropy nie sprzyja sytuacja międzynarodowa. "Powodem wzrostu (...)

Ceny ropy naftowej wciąż spadają

Ceny ropy naftowej wciąż spadają

Ropa staniała piątą sesję z rzędu i jest najtańsza od ponad dwóch tygodni. Inwestorzy oczekują, że z powodu kryzysu popyt na surowiec znacznie zmaleje.Puls Biznesu, 13.01.2009 r. ropa naftowa, cena, ceny, spadek, popyt, tendencja

Galopujące ceny ropy to wina spekulantów

Galopujące ceny ropy to wina spekulantów

Ceny ropy naftowej znowu idą w górę, chociaż z szybów płynie coraz więcej surowca. Czy za tę galopadę cen odpowiadają spekulanci, którzy grają kontraktami na zakup ropy?(...) Podwyżek nie powstrzymały informacje o zwiększeniu wydobycia z szybów w Arabii Saudyjskiej. (...)

Opodatkowane odszkodowanie za rury na działce

Opodatkowane odszkodowanie za rury na działce

Gdy podziemną instalacją płynie gaz lub woda, właściciel gruntu może spać spokojnie. Gdy płynie nią ropa naftowa, zapłaci podatek.   (...)Luka prawna spowodowała, że odszkodowania za budowę ropociągu nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych - inaczej niż (...)

Kolejne spadki cen ropy naftowej

Kolejne spadki cen ropy naftowej

Ropa staniała w poniedziałek o ponad 9 proc. Główny powód przeceny to brak decyzji OPEC o obniżeniu wydobycia surowca i kolejne dowody globalnej recesji.Puls Biznesu, 2.12.2008 r. cena, notowania, spadki, ropa naftowa, wydobycie, surowiec, recesja

Benzyna po 4 zł

Benzyna po 4 zł

Ropa mocno tanieje. W Stanach Zjednoczonych cena baryłki spadła wczoraj poniżej 92 dol. Polscy kierowcy mogą się tylko cieszyć. - Jeśli cena baryłki utrzyma się na tym poziomie, to już w październiku średnie ceny oleju napędowego i benzyny na stacjach mogą oscylować wokół 4,2 zł (...)

Ropa będzie drożała

Ropa będzie drożała

OPEC nie chce zwiększyć produkcji. Za cenę obwinia polityków. Jeszcze niedawno cena baryłki ropy na poziomie 75 dolarów uznana by była za pomysł szaleńca. Teraz analitycy całkiem serio mówią już o 80 dolarach, a niektórzy politycy – nawet o stu. Wczoraj po południu cena ropy spadła (...)

Ropa coraz droższa

Ropa coraz droższa

Na stacjach czekają nas podwyżki rzędu 2-3 groszy tygodniowo. Cena baryłki ropy na londyńskiej giełdzie zbliżyła się do 73 dolarów. Zdaniem ekspertów, pokonanie bariery 75 dolarów to tylko kwestia czasu. Równie drogo było wczoraj na amerykańskiej giełdzie elektronicznej NYMEX. We wtorek (...)

Ropa coraz droższa

Ropa coraz droższa

Środowa sesja na Wall Street zapowiadała się optymistycznie dzięki dobrym wynikom spółek i pozytywnej ocenie stanu gospodarki zawartej w uzasadnieniu decyzji Fed o podwyższeniu stóp procentowych. Fed podniósł we wtorek stopy procentowe o  ćwierć procenta, lecz była to decyzja przewidywalna, (...)

Czy ropa stanieje?

Czy ropa stanieje?

Ceny ropy i produktów gotowych w czwartek spadły i prawdopodobnie od soboty rafinerie obniżą ceny hurtowe paliw w kraju o około 3-5 groszy na litrze - uważa Urszula Cieślak z biura Reflex, monitorującego rynek paliwowy. "Sytuacja na rynku paliw będzie bardziej stabilna, bez gwałtownych ruchów (...)

Ropa bije kolejne rekordy

Ropa bije kolejne rekordy

Cena ropy naftowej przekroczyła w poniedziałek rano na giełdach azjatyckich psychologiczny próg 60 dol. za baryłkę. W Singapurze za baryłkę ropy płacono 60,46. dol. Momentami cena baryłki tego surowca osiągała nawet poziom 63,43 dol. Wzrosły też ceny produktów ropopochodnych. Puls Biznesu (...)

Światowa gospodarka ma się nienajlepiej

Światowa gospodarka ma się nienajlepiej

Bessa znów pokazała pazury. Ostatnie spadki światowych indeksów spowodowała przede wszystkim ropa. W dwa miesiące podrożała o blisko 30 proc. W Nowym Jorku kosztowała wczoraj 146 USD za baryłkę, a w Londynie — 147 USD.(...) Ropa to niejedyne zmartwienie. Rosnąca inflacja (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na rynku dostępne są także (...)

Droga ropa!

Droga ropa!

Od czerwca cło na eksport ropy naftowej z Rosji wzrośnie do rekordowej wysokości 136,2 dol. za tonę - zapowiedział przedstawiciel służb celnych ministerstwa finansów Rosji. Ceny ropy na światowych rynkach utrzymują się na wysokim poziomie i rosyjski budżet skwapliwie korzysta z tej sytuacji, (...)

Ropa naftowa tanieje, ceny paliw na stałym poziomie

Ropa naftowa tanieje, ceny paliw na stałym poziomie

Ropa od kilku miesięcy notuje kolejne. Podczas gdy w połowie lipca za baryłkę płacono 147 USD, na początku grudnia cena surowca spadła do 40,75 USD. Co więcej, nie widać końca spadków. Mogłaby to być dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli czterech kółek, ale nie jest. (...)

Benzyna zdrożeje

Benzyna zdrożeje

Ropa na giełdzie w Londynie najdroższa w historii. Wczorajszy rekord to zła wiadomość dla kierowców, bo szybko będą rosły ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. W długi majowy weekend za litr benzyny możemy zapłacić nawet 4,5 zł. Dziś benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 3,9 zł (...)

Czy ceny ropy będą biły kolejne rekordy?

Czy ceny ropy będą biły kolejne rekordy?

Ceny ropy naftowej po tym jak na środowym zamknięciu w Nowym Jorku i Londynie sięgnęły najwyższych w historii poziomów, w czwartek lekko spadają. Jednak zdaniem analityków trudno oczekiwać większej przeceny na tym rynku, bo notowaniom ropy nie sprzyja sytuacja międzynarodowa. "Powodem wzrostu (...)

Ceny ropy naftowej wciąż spadają

Ceny ropy naftowej wciąż spadają

Ropa staniała piątą sesję z rzędu i jest najtańsza od ponad dwóch tygodni. Inwestorzy oczekują, że z powodu kryzysu popyt na surowiec znacznie zmaleje.Puls Biznesu, 13.01.2009 r. ropa naftowa, cena, ceny, spadek, popyt, tendencja

Galopujące ceny ropy to wina spekulantów

Galopujące ceny ropy to wina spekulantów

Ceny ropy naftowej znowu idą w górę, chociaż z szybów płynie coraz więcej surowca. Czy za tę galopadę cen odpowiadają spekulanci, którzy grają kontraktami na zakup ropy?(...) Podwyżek nie powstrzymały informacje o zwiększeniu wydobycia z szybów w Arabii Saudyjskiej. (...)

Opodatkowane odszkodowanie za rury na działce

Opodatkowane odszkodowanie za rury na działce

Gdy podziemną instalacją płynie gaz lub woda, właściciel gruntu może spać spokojnie. Gdy płynie nią ropa naftowa, zapłaci podatek.   (...)Luka prawna spowodowała, że odszkodowania za budowę ropociągu nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych - inaczej niż (...)

Kolejne spadki cen ropy naftowej

Kolejne spadki cen ropy naftowej

Ropa staniała w poniedziałek o ponad 9 proc. Główny powód przeceny to brak decyzji OPEC o obniżeniu wydobycia surowca i kolejne dowody globalnej recesji.Puls Biznesu, 2.12.2008 r. cena, notowania, spadki, ropa naftowa, wydobycie, surowiec, recesja

Benzyna po 4 zł

Benzyna po 4 zł

Ropa mocno tanieje. W Stanach Zjednoczonych cena baryłki spadła wczoraj poniżej 92 dol. Polscy kierowcy mogą się tylko cieszyć. - Jeśli cena baryłki utrzyma się na tym poziomie, to już w październiku średnie ceny oleju napędowego i benzyny na stacjach mogą oscylować wokół 4,2 zł (...)

Ropa będzie drożała

Ropa będzie drożała

OPEC nie chce zwiększyć produkcji. Za cenę obwinia polityków. Jeszcze niedawno cena baryłki ropy na poziomie 75 dolarów uznana by była za pomysł szaleńca. Teraz analitycy całkiem serio mówią już o 80 dolarach, a niektórzy politycy – nawet o stu. Wczoraj po południu cena ropy spadła (...)

Ropa coraz droższa

Ropa coraz droższa

Na stacjach czekają nas podwyżki rzędu 2-3 groszy tygodniowo. Cena baryłki ropy na londyńskiej giełdzie zbliżyła się do 73 dolarów. Zdaniem ekspertów, pokonanie bariery 75 dolarów to tylko kwestia czasu. Równie drogo było wczoraj na amerykańskiej giełdzie elektronicznej NYMEX. We wtorek (...)

Ropa coraz droższa

Ropa coraz droższa

Środowa sesja na Wall Street zapowiadała się optymistycznie dzięki dobrym wynikom spółek i pozytywnej ocenie stanu gospodarki zawartej w uzasadnieniu decyzji Fed o podwyższeniu stóp procentowych. Fed podniósł we wtorek stopy procentowe o  ćwierć procenta, lecz była to decyzja przewidywalna, (...)

Czy ropa stanieje?

Czy ropa stanieje?

Ceny ropy i produktów gotowych w czwartek spadły i prawdopodobnie od soboty rafinerie obniżą ceny hurtowe paliw w kraju o około 3-5 groszy na litrze - uważa Urszula Cieślak z biura Reflex, monitorującego rynek paliwowy. "Sytuacja na rynku paliw będzie bardziej stabilna, bez gwałtownych ruchów (...)

Ropa bije kolejne rekordy

Ropa bije kolejne rekordy

Cena ropy naftowej przekroczyła w poniedziałek rano na giełdach azjatyckich psychologiczny próg 60 dol. za baryłkę. W Singapurze za baryłkę ropy płacono 60,46. dol. Momentami cena baryłki tego surowca osiągała nawet poziom 63,43 dol. Wzrosły też ceny produktów ropopochodnych. Puls Biznesu (...)

Ropa znów drożeje!

Ropa znów drożeje!

Cena ropy w Stanach Zjednoczonych skoczyła w poniedziałek o niespełna 4 procent w górę, przeskakując ponownie granicę 55 dolarów za baryłkę i zbliżając się do rekordowych wysokości sprzed kilku tygodni. Na New York Mercantile Exchange cena lekkie ropy amerykańskiej z dostawą  w lipcu (...)

Ropa wciąż droga!

Ropa wciąż droga!

Cena ropy w USA, która w poniedziałek pobiła nowy rekord wszech czasów, we wtorek spadła wyraźnie, o prawie dolara, do nieco ponad 56 dol. za baryłkę. Na spadek wpłynęła przede wszystkim tendencja do realizowania przez kupców zysków osiągniętych na ostatniej zwyżce. Na rynek oddziałały (...)

Ropa nieznacznie zdrożeje

Ropa nieznacznie zdrożeje

Ceny ropy na największym na świecie rynku amerykańskim poszły w czwartek górę o ponad dolara, to jest o prawie 2 proc. po tym, jak w Nigerii ministrowie krajów OPEC uzgodnili przyszłą, drugą już w ostatnim okresie, obniżkę wydobycia tego surowca. Wprawdzie redukcja wydobycia, wbrew niektórym (...)

Ropa wciąż drożeje!

Ropa wciąż drożeje!

Cena baryłki ropy skoczyła w poniedziałek w Nowym Jorku do 62,30 dolarów za baryłkę, bijąc kolejny rekord.Na wzrost cen wpłynęły wiadomości o zgonie króla Arabii Saudyjskiej Fahda i zapowiedzi wznowienia wzbogacania uranu przez Iran. Wprost 02.08.2005 r. paliwo, benzyna, ropa, etylina, olej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

Mój mąż mieszka nadal z byłą żoną. Mieszkanie jest służbowe mojego męża (żołnierz zawodowy). Umowa na pobieranie energii i gazu podpisana jest z mężem. Niestety była żona nie poczuwa się (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany (...)

Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Były mąż mojej córki zamieszkuje od 2 lat w moim mieszkaniu na podstawie bezpłatnej osobistej służebności wieczystej. Przez półtora roku, ponieważ sam zamieszkiwał, opłacał czynsz, (...)

Media a ryczałt od najmu

Media a ryczałt od najmu

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością gospodarczą wynajmuję prywatnie lokal użytkowy. Co miesiąc wystawiam fakturę na czynsz oraz refakturuję całą energię (...)

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (...)

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Czy w polskim prawie są jakiekolwiek przepisy zabraniające/ograniczające parkowanie pojazdów na gaz LPG w garażach podziemnych wielostanowiskowych? Mam miejsce w takim garażu pod budynkiem mieszkalnym (...)

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Na skutek rozwodu musielismy sprzedac mieszkanie gdzie w której miałem zgłoszoną działaność gospodarczą (handel, obsługa transakcji exp-imp). Chcę wynająć mieszkanie 50m2 (gdzie obecnie się (...)

Obowiązki współwłaścicieli nieruchomości wspólnej

Obowiązki współwłaścicieli nieruchomości wspólnej

Jestem współwaścicielem domu w 50% z drugą osabą. Problem mam z płatnościami za gaz i energie elektryczną, gdyż obydwa liczniki są na moje nazwisko a tamta osoba korzysta bez ograniczeń z energi (...)

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Jakie obowiązki nakłada na użytkownika lokalu, korzystającego z instalacji gazowej, polskie prawo? W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra (...)

Odcięcie prądu

Odcięcie prądu

Jeśli ktoś bezprawnie zajmuje lokal to czy można mu odciąć prąd i wodę? Nie można dokonac takiego odcięcia, gdyż zrobić to może tylko zakład energetyczny. Kable są bowiem własnością zakładu (...)

Obudowa skrzynki gazowej

Obudowa skrzynki gazowej

Wykonuję obecnie przyłącze gazowe. Posiadam już stosowne zezwolenia i zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza i instalacji gazowej. Skrzynka gazowa zgodnie z projektem ma być umieszczona w linii ogrodzenia (...)

Ochrona prawa własności

Ochrona prawa własności

Dwa lata temu stałam się właścicielką działki budowlanej w niedużym mieście na zasadzie wyjścia ze współwłasności. Tak się złożyło, że w wydzielonej mojej działce prawie przez sam środek, (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

Właściciel nieruchomości - Sp. z o.o. wynajęła w swoim budynku pomieszczenia dwóm najemcom (dwie osobne umowy najmu). Obie firmy korzystają jednak ze wspólnej kuchni (za przyzwoleniem wynajmującego), (...)

Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

Odcięcie mediów byłemu małżonkowi

Mój mąż mieszka nadal z byłą żoną. Mieszkanie jest służbowe mojego męża (żołnierz zawodowy). Umowa na pobieranie energii i gazu podpisana jest z mężem. Niestety była żona nie poczuwa się (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany (...)

Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Były mąż mojej córki zamieszkuje od 2 lat w moim mieszkaniu na podstawie bezpłatnej osobistej służebności wieczystej. Przez półtora roku, ponieważ sam zamieszkiwał, opłacał czynsz, (...)

Media a ryczałt od najmu

Media a ryczałt od najmu

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Poza działalnością gospodarczą wynajmuję prywatnie lokal użytkowy. Co miesiąc wystawiam fakturę na czynsz oraz refakturuję całą energię (...)

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (...)

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Parkowanie samochodem z LPG w garażu

Czy w polskim prawie są jakiekolwiek przepisy zabraniające/ograniczające parkowanie pojazdów na gaz LPG w garażach podziemnych wielostanowiskowych? Mam miejsce w takim garażu pod budynkiem mieszkalnym (...)

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Na skutek rozwodu musielismy sprzedac mieszkanie gdzie w której miałem zgłoszoną działaność gospodarczą (handel, obsługa transakcji exp-imp). Chcę wynająć mieszkanie 50m2 (gdzie obecnie się (...)

Obowiązki współwłaścicieli nieruchomości wspólnej

Obowiązki współwłaścicieli nieruchomości wspólnej

Jestem współwaścicielem domu w 50% z drugą osabą. Problem mam z płatnościami za gaz i energie elektryczną, gdyż obydwa liczniki są na moje nazwisko a tamta osoba korzysta bez ograniczeń z energi (...)

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Jakie obowiązki nakłada na użytkownika lokalu, korzystającego z instalacji gazowej, polskie prawo? W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra (...)

Odcięcie prądu

Odcięcie prądu

Jeśli ktoś bezprawnie zajmuje lokal to czy można mu odciąć prąd i wodę? Nie można dokonac takiego odcięcia, gdyż zrobić to może tylko zakład energetyczny. Kable są bowiem własnością zakładu (...)

Obudowa skrzynki gazowej

Obudowa skrzynki gazowej

Wykonuję obecnie przyłącze gazowe. Posiadam już stosowne zezwolenia i zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza i instalacji gazowej. Skrzynka gazowa zgodnie z projektem ma być umieszczona w linii ogrodzenia (...)

Ochrona prawa własności

Ochrona prawa własności

Dwa lata temu stałam się właścicielką działki budowlanej w niedużym mieście na zasadzie wyjścia ze współwłasności. Tak się złożyło, że w wydzielonej mojej działce prawie przez sam środek, (...)

Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

Bezprawne zajmowanie lokalu a odcięcie dopływu wody i gazu

Lokatorka zajmuje bezprawnie moje mieszkanie, umowa najmu ustała, a Pani nie płaci mi czynszu, czy w związku z tym mogę odciąć jej dopływ wody i gazu, tak aby zmusić ją do opuszczenia lokalu? (...)

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciel mieszkania zgłasza, że np. z sufitu leje mu się woda, a przyczyną najprawdopodobniej jest awaria instalacji wodnej w mieszkaniu piętro wyżej. Właściciel (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

FORUM PRAWNE

Infekcja w wyniku błędu lekarza ?

Infekcja w wyniku błędu lekarza ? Witam, mam 19lat i za sobą przebyte 2operacje: w listopadzie trafiłam do szpitala w ciężkim stanie (bo we wrześniu w szpitalu, mimo ostrych bóli w prawym łuku (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Zniszczona kostka brukowa

Zniszczona kostka brukowa Witam, byłam u kosmetyczki. Ona prowadzi zakład w domu, w ktorym mieszka(u teściów). Udostępnili część swojej posesji jako parking dla klientów. Niestety wczoraj gdy (...)

PZU - odmowa przyznania odszkodowania za operację chirurgiczną

PZU - odmowa przyznania odszkodowania za operację chirurgiczną Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o informację czy mam szansę powodzenia odwołania się od negatywnej decyzji PZU odnośnie nie przyznania (...)

DUZO CZYTANIA, MOJE UCZUCIA, ALIMENTY, CO ZROBIC?

DUZO CZYTANIA, MOJE UCZUCIA, ALIMENTY, CO ZROBIC? Witam Bardzo zalezy mi na obiektywnej ocenie sytuacji o moich mozliwosci w sadzie osoby, ktora ma pojecie o prawie rodzinym. Postaram sie skrocic, jednak (...)

Będzie nowe paliwo?

Będzie nowe paliwo? Cześć wszystkim Słyszeliście info o nowym paliwie, ponoć ma nim być gliceryna^^ Polscy naukowcy pracują nad technologią, która ma umożliwić produkcję paliwa silnikowego (...)

Wzrost cen paliwa jeszcze w tym roku?

Wzrost cen paliwa jeszcze w tym roku? Wiadomo komuś coś na temat podwyżek cen paliwa w tym roku, czy czeka nas to dopiero w przyszłym? Napewno będą, to pewne jak nadchodząca zima. Ile nie wiadomo, (...)

Wizyta Obamy i rozmowy o gazie

Wizyta Obamy i rozmowy o gazie witam, czy nie sądzicie że wizyta Obamy w Polsce była tylko w jednym celu? USA interesują tylko takie państwa w których można za pół darmo dostać paliwo, najpierw (...)

Cena paliwa 2011 - litr za 5 zł !

Cena paliwa 2011 - litr za 5 zł ! 15 marca 2011 roku zostało zrealizowane badanie e-petrol.pl, które przyniosło wynik spodziewany już od kilku dni. Za litr paliwa średnio w Polsce kierowcy płacą (...)

Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 !

Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 ! Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu (praca pisemna) na aplikację 2010 r. p. NAZWISKO IMIĘ/IMIONA 1 . Adamczyk Paulina Sylwia 2 . Adamczyk (...)

Infekcja w wyniku błędu lekarza ?

Infekcja w wyniku błędu lekarza ? Witam, mam 19lat i za sobą przebyte 2operacje: w listopadzie trafiłam do szpitala w ciężkim stanie (bo we wrześniu w szpitalu, mimo ostrych bóli w prawym łuku (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Zniszczona kostka brukowa

Zniszczona kostka brukowa Witam, byłam u kosmetyczki. Ona prowadzi zakład w domu, w ktorym mieszka(u teściów). Udostępnili część swojej posesji jako parking dla klientów. Niestety wczoraj gdy (...)

PZU - odmowa przyznania odszkodowania za operację chirurgiczną

PZU - odmowa przyznania odszkodowania za operację chirurgiczną Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o informację czy mam szansę powodzenia odwołania się od negatywnej decyzji PZU odnośnie nie przyznania (...)

DUZO CZYTANIA, MOJE UCZUCIA, ALIMENTY, CO ZROBIC?

DUZO CZYTANIA, MOJE UCZUCIA, ALIMENTY, CO ZROBIC? Witam Bardzo zalezy mi na obiektywnej ocenie sytuacji o moich mozliwosci w sadzie osoby, ktora ma pojecie o prawie rodzinym. Postaram sie skrocic, jednak (...)

Będzie nowe paliwo?

Będzie nowe paliwo? Cześć wszystkim Słyszeliście info o nowym paliwie, ponoć ma nim być gliceryna^^ Polscy naukowcy pracują nad technologią, która ma umożliwić produkcję paliwa silnikowego (...)

Wzrost cen paliwa jeszcze w tym roku?

Wzrost cen paliwa jeszcze w tym roku? Wiadomo komuś coś na temat podwyżek cen paliwa w tym roku, czy czeka nas to dopiero w przyszłym? Napewno będą, to pewne jak nadchodząca zima. Ile nie wiadomo, (...)

Wizyta Obamy i rozmowy o gazie

Wizyta Obamy i rozmowy o gazie witam, czy nie sądzicie że wizyta Obamy w Polsce była tylko w jednym celu? USA interesują tylko takie państwa w których można za pół darmo dostać paliwo, najpierw (...)

Cena paliwa 2011 - litr za 5 zł !

Cena paliwa 2011 - litr za 5 zł ! 15 marca 2011 roku zostało zrealizowane badanie e-petrol.pl, które przyniosło wynik spodziewany już od kilku dni. Za litr paliwa średnio w Polsce kierowcy płacą (...)

Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 !

Wyniki konkursu na aplikację ogólną 2010 ! Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu (praca pisemna) na aplikację 2010 r. p. NAZWISKO IMIĘ/IMIONA 1 . Adamczyk Paulina Sylwia 2 . Adamczyk (...)

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY.... Moje pytanie jest następujące:czy w umowie o roboty budowlane, której jedną ze stron jest spółka jawna można wyłączyć odpowiedzialność osobistą wspólników (...)

Porady prawne