Reforma usług płatniczych

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2). Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw? 

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.

Do najistotniejszych zmian wynikających z ustawy należą:

  • wprowadzenie nowej kategorii dostawców – katalog usług płatniczych rozszerzony zostanie o dwa nowe typy usług: usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługę inicjowania transakcji płatniczej. Istotą działalności dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku będzie zapewnienie klientowi informacji online o co najmniej jednym lub kilku rachunkach płatniczych, prowadzonych przez jednego lub kilku dostawców usług płatniczych. Istotą działalności dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej będzie udzielenie dostawcy usługi płatniczej dostępu do rachunku online płatnika – w celu sprawdzenia dostępności środków pieniężnych, zainicjowania płatności, po czym – przedstawienia płatnikowi informacji o dokonaniu płatności.
  • modyfikacja katalogu wyłączeń z reżimu ustawy o usługach płatniczych:

a) utrzymano wyłączenie usług płatniczych oferowanych przez operatorów bankomatów niezależnych, z tym że operatorzy ci będą mieli obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przejrzystości (tj. obowiązek podania informacji o opłatach, zarówno przed jak i po pobraniu opłaty),

b) ograniczono zakres wyłączenia transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem pośrednika,

c) utrzymano wyłączenie dotyczące tzw. ograniczonej sieci, niemniej nie będzie już możliwe wykorzystanie tego instrumentu m.in. do dokonywania transakcji płatniczych w celu nabycia towarów i usług w obrębie więcej niż jednej ograniczonej sieci lub w celu nabycia nieograniczonego asortymentu towarów i usług,

d) ograniczono zakres wyłączenia transakcji płatniczych przeprowadzanych przez dostawcę sieci lub usług łączności elektronicznej;

  • modyfikacja zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję:

a) ograniczono odpowiedzialność płatnika w przypadku nieautoryzowanej transakcji;

b) zmniejszono próg odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi ze 150 euro do 50 euro,

c) wprowadzono zasadę, w myśl której w przypadku transakcji z nieznaną kwotą warunkiem blokady środków pieniężnych na rachunku płatnika będzie autoryzowanie transakcji przez płatnika oraz podanie dokładnej kwoty środków pieniężnych, które podlegać mają blokadzie,

d) wprowadzono zasadę, w myśl której w przypadku transakcji z udziałem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej to na tym dostawcy spoczywać będzie ciężar udowodnienia, że – w zakresie jego kompetencji - dokonana transakcja płatnicza została uwierzytelniona, dokładnie zapisana i że na transakcję płatniczą nie miała wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z usługą płatniczą, za którą ten dostawca odpowiada,

e) przyjęto, że również w przypadku transakcji z udziałem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, płatnik będzie miał prawo wystąpić z roszczeniem o zwrot środków do swojego dostawcy prowadzącego rachunek. Pozostanie to bez wpływu na problematykę podziału odpowiedzialności między dostawcami usług płatniczych;

  • uregulowanie problematyki składanych przez użytkowników reklamacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych;
  • wprowadzenie nowej kategorii podmiotu uprawnionego do świadczenia usług płatniczych – małej instytucji płatniczej.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 20 czerwca 2018 r.

 

Zob. też: Usługi płatnicze do poprawki

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123