21.9.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sieć piątej generacji coraz bliżej

Prezydent podpisał megaustawę, czyli przepisy, które ułatwią Polakom dostęp do szybkiego Internetu.

Nowe przepisy i kolejne testy w Warszawie

Celem nowej ustawy jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. W Warszawie rozpoczęły się testy sieci 5G.

Porady prawne

-  "Dostęp do szybkiej sieci jest dziś tym samym, czym kiedyś był dostęp do dróg i elektryczności" – powiedział we wtorek minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas uruchomienia w Warszawie testowej sieci piątej generacji. - "Dla Polski sieć 5G to szansa na skokowy rozwój gospodarki. Chcemy zrobić wszystko, by zyskały na tym polskie firmy" – dodał szef MC.

Szybkie testy

Uruchomiona właśnie w stolicy testowa sieć 5G pozwala ściągać dane z szybkością blisko 1Gb/s. Urządzenia ją tworzące działają w paśmie 3,4 - 3,6 GHz, udostępnionym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. To pasmo docelowo planowane do uruchomienia sieci 5G w Polsce.

W testach będą wykorzystywane dostępne obecnie urządzenia obsługujące sieć piątej generacji, w tym ponad 100 smartfonów i routery. Stacje bazowe zostały rozmieszczone w taki sposób, aby tworzyły spójny zasięg i umożliwiały poruszanie się między nimi bez zrywania połączenia z 5G.

- "Testy umożliwiają poznanie praktycznego wymiaru sieci 5G. To dla nas bardzo ważne. Wokół niej narosło bowiem wiele mitów. Rozprawianie się z tymi mitami to jedno. Drugim ważnym elementem jest pokazywanie realnych możliwości jej zastosowań - tego, co 5G może przynieść każdemu mieszkańcowi Polski, każdemu miastu a także całej gospodarce" – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Nowe prawo

W poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w skrócie zwanej megaustawą. Nowe prawo pozwoli usunąć istniejące bariery administracyjno-prawne w budowie sieci szerokopasmowych. 

Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet - także tam, gdzie dzisiaj go nie ma, np. w parkach narodowych czy uzdrowiskach - to realne, pozytywne skutki nowych przepisów.

- "Polacy chcą mieć łatwy i szybki dostęp do Internetu. To dla nich narzędzie codziennego użytku, które ułatwia im życie" – powiedział minister cyfryzacji.  "Dzięki nowym przepisom Internet dotrze tam, gdzie dzisiaj go nie ma. To także wsparcie dla nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych" – dodał Marek Zagórski.

Megaustawa daje też możliwość budowy systemu monitorowania pól elektromagnetycznych (PEM). To ważne w kontekście uspokojenia obaw części społeczeństwa.

Co przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw? 

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, zniwelowanie obciążeń administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych jest warunkiem realizacji przez Polskę celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym oraz zobowiązań w zakresie zapewnienia dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w:

 1. ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – rozszerzono definicję infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu o linię kablową nadziemną. Wprowadzono możliwość finansowania przez samorządy, w formie dotacji celowej, kosztów inwestycji, w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku. Utworzono Fundusz Szerokopasmowy, jako instrument wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do internetu ze środków krajowych. Ustawa określa podstawowe warunki i tryb udzielenia wsparcia ze środków Funduszu. Wprowadzono zmiany usprawniające ustalanie treści decyzji Prezesa UKE dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej z innymi regulatorami sektorowymi, poprzez wyłączenie z przedmiotu uzgodnień kwestii dotyczących finansowych warunków współpracy, a więc m.in. opłat z tytułu dostępu do infrastruktury technicznej podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej. Wprowadzono również zmiany przepisów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych. Zmiany te obejmują zróżnicowanie częstotliwości prowadzenia inwentaryzacji w odniesieniu do informacji o infrastrukturze oraz informacji o świadczonych usługach telekomunikacyjnych i mają na celu umożliwienie posiadania przez Prezesa UKE bardziej aktualnych niż dotychczas informacji o stanie pokrycia kraju infrastrukturą telekomunikacyjną. Jednocześnie rozszerzono zakres danych podlegających inwentaryzacji o przebieg światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu. Ponadto dodano w ustawie nowy rozdział 2b, który zawiera regulacje dotyczące utworzenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne. System ten będzie publiczną, bezpłatną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, którą będzie prowadził minister właściwy do spraw informatyzacji.  
 2. ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – zmiany wprowadzone w tej ustawie dotyczą przede wszystkim obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawki opłaty za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 20 zł za 1 m2 na rok, poza tym wprowadzono w ustawie możliwość zawarcia przez jednostkę samorządu terytorialnego tzw. umowy inwestycyjnej, na mocy której w zamian za realizację przez inwestora określonej w umowie inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, związanej z zajęciem przez inwestora pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami, jednostka ta ustala w umowie stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości niższej niż ustalona w uchwale. Podjęcie przez daną jednostkę samorządu terytorialnego decyzji o zawarciu umowy inwestycyjnej będzie miało charakter dobrowolny i będzie wynikało z dokonania przez nią oceny, czy istnieje zasadność stworzenia preferencyjnych warunków inwestycyjnych dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, takimi pożądanymi przez daną jednostkę samorządu terytorialnego zamierzeniami inwestycyjnymi mogą być np. sieci szerokopasmowe, ale także inwestycje z zakresu innego rodzaju infrastruktury technicznej np. sieci elektroenergetyczne, wodociągowe czy gazowe.
 3. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – zmiany wprowadzone w tych ustawach mają na celu wprowadzenie kompetencji do zawierania umów inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji zaspokajających zbiorowe potrzeby lokalnej wspólnoty, związanych z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia w tym pasie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.   
 4. ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach – zmiany wprowadzone w tej ustawie dotyczą ułatwienia dostępu do terenów leśnych w celu umieszczenia na tych terenach infrastruktury telekomunikacyjnej i polegają m.in. na sprecyzowaniu warunków zapewnienia dostępu, które będą musiały być opracowane przez nadleśniczych. W tym celu, w ustawie określono minimalny katalog postanowień, które powinny zawierać warunki zapewnienia dostępu. Ponadto, dodano do ustawy przepis, który określa sposób obliczania opłaty z tytułu umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
 5. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – zmiany wprowadzone w tej ustawie dokonują m.in. zmian pojęć zdefiniowanych w tej ustawie. W definicji obiektu liniowego uwzględniono w zastrzeżeniu zawartym w definicji tego obiektu, iż kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Dokonano także zmiany definicji tymczasowego obiektu budowlanego uwzględniając w przykładowym wyliczeniu takich obiektów także przenośne wolnostojące maszty antenowe.
 6. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – zmianie uległ przepis upoważniający do wydania rozporządzenia określającego dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. Zmiana polega na zmianie organu upoważnionego do wydania rozporządzenia, w miejsce ministra właściwego do spraw środowiska, wskazano ministra właściwego do spraw zdrowia. Ponadto, wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi pomiary pól elektromagnetycznych wokół instalacji lub urządzeń mają być wykonywane bezpośrednio przed uruchomieniem instalacji lub urządzenia. Dodano przepis stanowiący o konieczności wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła zmiana istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkująca zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia. Doprecyzowano również pojęcie „miejsca dostępnego dla ludności” poprzez jednoznaczne przesądzenie, że miejsca takie ustala się według istniejącego a nie potencjalnego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości na dzień dokonywania kwalifikacji określonego przedsięwzięcia. Dodano także przepis, zgodnie z którym jednym z elementów zgłoszenia instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, jest sprawozdanie z wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych. W ustawie wprowadzono również dwa przepisy karne, zgodnie z którymi karze grzywny podlegał będzie podmiot, który: (1) będąc obowiązany do przekazania wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku nie przekazał ich w określonym terminie oraz (2) eksploatuje instalację, w której stwierdzono przekroczenie w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
 7. ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniono m.in. przepis wskazujący katalog podmiotów, z którymi należy uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dodając do tego katalogu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.  Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, zmiana ta związana jest z koniecznością zwiększenia zakresu ochrony bezpieczeństwa ruchu kolejowego zapewnianego przez urządzenia łączności zdalnej, która może ulegać zakłóceniom lub degradacji w wyniku realizacji inwestycji w okolicach linii kolejowych o znaczeniu państwowym.     
 8. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – zmiany polegają na dodaniu do katalogu wyjątków od generalnej zasady zakazu budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na terenie parku narodowego i rezerwatu przyrody, instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze w celu zapewnienia telekomunikacji na tym obszarze. Analogicznie jak w przypadku pozostałych sytuacji, gdy takie odstępstwo jest możliwe, tak i w przypadku instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej, możliwość taka będzie istniała po spełnieniu procedur istniejących w ustawie, tj. po uzyskaniu zezwolenia ministra właściwego o spraw środowiska w przypadku parku narodowego, a w przypadku rezerwatu przyrody po uzyskaniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz, w obu przypadkach, po zagwarantowaniu kompensacji przyrody.
 9. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – dodano, m.in. regulację przewidującą możliwość zawarcia przez Prezesa UKE z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji zapewniającej pełny, niezakłócony zasięg usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologiach mobilnych na danym obszarze. Celem tego rozwiązania, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, jest zainteresowanie operatorów świadczących usługi w technologiach bezprzewodowych dokonaniem inwestycji zapewniających pokrycie zasięgiem ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych na wskazanym przez Prezesa UKE obszarze, na którym takie pokrycie nie jest wystarczające. Zachętą do podjęcia takich inwestycji będzie obniżenie opłat za prawo do korzystania z częstotliwości radiowych lub opłaty telekomunikacyjnej. Uwzględniając nowoutworzony Fundusz Szerokopasmowy wskazano, że opłaty za wykorzystywanie numeracji oraz opłaty za prawo do korzystania z częstotliwości radiowych stanowią dochód budżetu państwa, a w zakresie określonym w przepisach o Funduszu Szerokopasmowym – bezpośrednie przychody tego Funduszu.        
 10. ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zmiany wprowadzone do tej ustawy obniżają wysokość opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do poziomu 40 zł, oraz obniżają wysokość opłaty wpisu roszczeń wynikających z art. 30 lub 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, do wysokości 30 zł.
 11. ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – zmiany wprowadzone do tej ustawy znoszą obowiązujący aktualnie zakaz budowy stacji bazowych telefonii ruchomej.    
 12. ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływani na środowisko – zmiany wprowadzone do tej ustawy są konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 13. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – m.in. dodano regulację przewidującą uzupełnienie zakresu obowiązków operatora OSE także o działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Dodano także regulację, która umożliwi operatorowi OSE korzystanie z przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do szkół bezpośrednio przez ich organy prowadzące, z pominięciem konkurencyjnej procedury uzyskiwania dostępu do tych przyłączy.   
 14. ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych - zmiany wprowadzone do tej ustawy są konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleciła Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o (...)

Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

5G Toolbox zatwierdzony Komisja Europejska zatwierdziła i opublikowała wspólny zestaw środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 5G Toolbox, bo tak w skrócie nazywany jest ten dokument, będzie podstawą do skoordynowanych, wspólnych (...)

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętej (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Rynek telekomunikacji czekają poważne zmiany

Rynek telekomunikacji czekają poważne zmiany

Zbyt wolne tempo rozwoju łączności komórkowej czwartej generacji (4G), rosnący przesył danych, wzrost liczby użytkowników telefonii internetowej, brak ujednoliconych procedur wydawania zezwoleń na wdrożenie sieci telekomunikacyjnych. Komisja Europejska właśnie opublikowała sprawozdanie dotyczące (...)

Planuje się utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska

Planuje się utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy przy współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Komunikacji dla Zdrowia (World Health Communication Associates - WHCA) planuje utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska (World Health Youth - WHY (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Czemu służy podpis elektroniczny? Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony (...)

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa!

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa!

Wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa RP - to główne cele nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt jest w trakcie (...)

CEF2 – Łącząc Europę

CEF2 – Łącząc Europę

Wsparcie sieci 5G, podłączenie do bardzo szybkiego internetu dla lokalnych centrów społeczno-gospodarczych to niektóre z celów instrumentu Connecting Europe Facility na lata 2021-2027 (CEF 2). Warto wziąć udział w konsultacjach „CEF2 – Łącząc Europę” Komisja (...)

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie wolno pozbawić ani ograniczać dostępu do sieci bez uprzedniego orzeczenia właściwych organów wymiaru sprawiedliwości, uznał Parlament Europejski przywracając swoją poprawkę z pierwszego czytania i zmieniając tym samym wstępne porozumienie zawarte z państwami członkowskimi. Oznacza (...)

Transgraniczne ściganie przestępców

Transgraniczne ściganie przestępców

Polscy policjanci odzyskują auta skradzione za granicą i zatrzymują przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości poszczególnych państw europejskich. Możliwe jest to ponieważ polska policja ma dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen, w którym znajdują się informacje (...)

Jak sobie radzą polskie porty?

Jak sobie radzą polskie porty?

Poprawiły się warunki funkcjonowania czterech strategicznych polskich portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Spółki zarządzające portami zwiększyły przychody ze sprzedaży usług, dzierżawy i z opłat portowych. Jednak wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby tylko (...)

Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

5G Toolbox zatwierdzony Komisja Europejska zatwierdziła i opublikowała wspólny zestaw środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 5G Toolbox, bo tak w skrócie nazywany jest ten dokument, będzie podstawą do skoordynowanych, wspólnych (...)

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleciła Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o (...)

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętej (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Rynek telekomunikacji czekają poważne zmiany

Rynek telekomunikacji czekają poważne zmiany

Zbyt wolne tempo rozwoju łączności komórkowej czwartej generacji (4G), rosnący przesył danych, wzrost liczby użytkowników telefonii internetowej, brak ujednoliconych procedur wydawania zezwoleń na wdrożenie sieci telekomunikacyjnych. Komisja Europejska właśnie opublikowała sprawozdanie dotyczące (...)

Planuje się utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska

Planuje się utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy przy współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Komunikacji dla Zdrowia (World Health Communication Associates - WHCA) planuje utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska (World Health Youth - WHY (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Przejrzyste platformy internetowe Większa przejrzystość użytkowania, efektywniejsze rozstrzyganie sporów, obserwatorium monitorujące wpływ nowych przepisów na rynek cyfrowy – KE zaproponowała nowe przepisy dla platform internetowych zapewniające małym przedsiębiorstwom (...)

Podpis elektroniczny - co to takiego?

Podpis elektroniczny - co to takiego?

  Czemu służy podpis elektroniczny? Dokument elektroniczny to wygodna forma kontaktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami i z urzędami administracyjnymi. Dokument elektroniczny jest tani, nie trzeba go drukować i można go błyskawicznie przesłać do adresata. Jednak narażony (...)

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa!

Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa!

Wdrożenie zaleceń unijnych w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienie funkcjonowania najważniejszych instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa RP - to główne cele nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, której projekt jest w trakcie (...)

CEF2 – Łącząc Europę

CEF2 – Łącząc Europę

Wsparcie sieci 5G, podłączenie do bardzo szybkiego internetu dla lokalnych centrów społeczno-gospodarczych to niektóre z celów instrumentu Connecting Europe Facility na lata 2021-2027 (CEF 2). Warto wziąć udział w konsultacjach „CEF2 – Łącząc Europę” Komisja (...)

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie ma porozumienia w sprawie reformy rynku telekomunikacyjnego

Nie wolno pozbawić ani ograniczać dostępu do sieci bez uprzedniego orzeczenia właściwych organów wymiaru sprawiedliwości, uznał Parlament Europejski przywracając swoją poprawkę z pierwszego czytania i zmieniając tym samym wstępne porozumienie zawarte z państwami członkowskimi. Oznacza (...)

Transgraniczne ściganie przestępców

Transgraniczne ściganie przestępców

Polscy policjanci odzyskują auta skradzione za granicą i zatrzymują przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości poszczególnych państw europejskich. Możliwe jest to ponieważ polska policja ma dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen, w którym znajdują się informacje (...)

Jak sobie radzą polskie porty?

Jak sobie radzą polskie porty?

Poprawiły się warunki funkcjonowania czterech strategicznych polskich portów – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Spółki zarządzające portami zwiększyły przychody ze sprzedaży usług, dzierżawy i z opłat portowych. Jednak wyniki mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby tylko (...)

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

Kraje UE powinny wypracować wspólne podejście mające zapewnić wysoki poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G w całej wspólnocie – zaleciła Komisja Europejska. Sieci piątej generacji w przyszłości połączą ze sobą miliardy przedmiotów i systemów, w tym te o (...)

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą (...)

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe zagwarantuje Fundusz Dróg Samorządowych (FDS). Już w 2019 roku FDS będzie dysponował kwotą około 5,6 mld zł. Gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80% dofinansowania z FDS. Zadaniem (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Więcej środków na inwestycje transportowe

Więcej środków na inwestycje transportowe

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z perspektywą do 2025 r.) Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego (...)

Staranne przygotowania do zimy

Staranne przygotowania do zimy

Jednym z zadań Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad jest zapewnienie przejezdności na wszystkich dróg krajowych w tym również na drogach ekspresowych i autostradach o łącznej długości ponad 17 tysięcy km, także w okresie zimowym.Aby temu sprostać, przygotowania (...)

ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

ROK NA DROGACH - podstawowe informacje na temat realizowanych inwestycji

Od 16 listopada 2007 r. do chwili obecnej podpisano umowy na budowę 540 km dróg krajowych, w tym na 220 km autostrad oraz 320 km dróg ekspresowych i obwodnic. Podpisano umowy na budowę ponad 50 km autostrad w systemie tradycyjnym (m.in. budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8) oraz (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

Nowy system wymagań technicznych w drogownictwie

14 września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy na realizację dziesięciu bezpłatnych webinariów, podczas których zaprezentowane zostaną założenia nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie oraz wytyczne techniczne (...)

Więcej inwestycji drogowych

Więcej inwestycji drogowych

Więcej inwestycji z dofinansowaniem rządowym Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, przygotowana przez Ministra Infrastruktury, ma pozwolić na dostosowanie zasad funkcjonowania funduszu do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania (...)

„Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”

„Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. ##baner## Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program (...)

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie prawa przysługują użytkownikom dróg, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia (...)

Mosty dla regionów

Mosty dla regionów

Uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego przewiduje rządowy program „Mosty dla regionów”. Program, finansujący przygotowanie dokumentacji oraz budowę nowych (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną (nr DD4.8201.1.2019), która dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. (...)

Czy sieć 5G jest bezpieczna?

Czy sieć 5G jest bezpieczna?

Sieć 5G jest bezpieczna dla ludzi - zapewnia UKE Sieć 5G generuje mniejsze poziomy narażenia na pola elektromagnetyczne niż istniejące sieci 4G, nie ma też nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Każda nowa technologia oceniana jest ze względu na wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo (...)

Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

Unijny zestaw środków dla cyberbezpieczeństwa sieci 5G

5G Toolbox zatwierdzony Komisja Europejska zatwierdziła i opublikowała wspólny zestaw środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 5G Toolbox, bo tak w skrócie nazywany jest ten dokument, będzie podstawą do skoordynowanych, wspólnych (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra (...)

Generalny Pomiar Ruchu 2020

Generalny Pomiar Ruchu 2020

23 stycznia 2020 r. rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci drogowej (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator rozrządził swoim mieniem z pominięciem tychże osób. Instrumentem tym jest roszczenie z tytułu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu twierdzą, że odcinek nie powinien być objęty takim ograniczeniem, bo nie różni się niczym (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

Kiedy droga jest drogą publiczną

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada jedynie dostęp do drogi wewnętrznej (bez uchwały Rady Gminy nadającej jej kategorię drogi (...)

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których (...)

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zm.). Część planowanego zamierzenia przebiegałaby przez tereny należące do Skarbu Państwa (...)

 Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę? Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie, czy w niniejszej sytuacji mogą się Państwo ubiegać o wykup drogi w ramach tzw. specustawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia (...)

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego

W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, mamy wiele dróg , których gmina jest właścicielem i na których dokonywane są zajęcia powierzchni (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru budowlanego, że wykonała ogrodzenie bez planu. Nadzór budowlany przyjechał na kontrolę, zrobił (...)

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku mieszkalnego od jezdni? Z góry dziękuję za odpowiedź! Niniejsza opinia prawna została sporządzona (...)

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych? Art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli tak, to czy takie prawo jest zgodne z regulacjami unijnymi? Czy bank w państwie członkowskim może (...)

Pojęcie drogi wewnętrznej

Pojęcie drogi wewnętrznej

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej? Wskazać należy, iż w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, drogą wewnętrzną są drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg (...)

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Które drogi, to drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych? Na mocy art. 7 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, (...)

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Działka, na której planowana jest inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z terenami PKP, po których przebiega linia kolejowa. Czy w opisanej sytuacji należy uzgodnić z PKP projekt decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 ust 4. pkt (...)

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Rozpoczęłam działalność gospodarczą jako osoba fizyczna; wprowadziłam do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, stanowiący moją własność, który zakupiłam 4 lata temu. Jaką wartość przyjąć do amortyzacji? Czy przyjmujemy cenę nabycia samochodu na podstawie faktury zakupu (...)

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Przedsiębiorstwo, jakim była spółka z o.o., zostało sprzedane osobie fizycznej w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego - jako zespół składników materialnych i niematerialnych. Sprzedażą objęto: grunty, budynki, budowle, linię produkcyjną, tabor samochodowy, produkcję w toku, także materiały (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu twierdzą, że odcinek nie powinien być objęty takim ograniczeniem, bo nie różni się niczym (...)

Kiedy droga jest drogą publiczną

Kiedy droga jest drogą publiczną

Klient złożył wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, na teren objęty wcześniejszą, prawomocną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Działka mająca ulec podziałowi posiada jedynie dostęp do drogi wewnętrznej (bez uchwały Rady Gminy nadającej jej kategorię drogi (...)

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których (...)

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zm.). Część planowanego zamierzenia przebiegałaby przez tereny należące do Skarbu Państwa (...)

 Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę? Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie, czy w niniejszej sytuacji mogą się Państwo ubiegać o wykup drogi w ramach tzw. specustawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia (...)

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego

W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, mamy wiele dróg , których gmina jest właścicielem i na których dokonywane są zajęcia powierzchni (...)

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Ogrodzenie od strony drogi wewnętrznej-zgłoszenie

Mama poprosiła mnie o rozebranie starego drewnianego ogrodzenia i wykonania nowego. Nowe ogrodzenie wykonałem z słupków metalowych, murków i siatki ogrodzeniowej. Sąsiadka podała mamę do nadzoru budowlanego, że wykonała ogrodzenie bez planu. Nadzór budowlany przyjechał na kontrolę, zrobił (...)

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

W jakiej odległości od domu mieszkalnego powinny znajdować się ekrany akustyczne?

Niedaleko mojego domu budują węzeł autostradowy. Bardzo prosiłbym o odpowiedź w jakiej odległości od mojego domu powinien znajdować się ekran akustyczny? Jaka powinna być odległość budynku mieszkalnego od jezdni? Z góry dziękuję za odpowiedź! Niniejsza opinia prawna została sporządzona (...)

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Utrzymanie dróg wewnętrznych

Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych? Art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem (...)

Rachunki bankowe dla nierezydentów

Rachunki bankowe dla nierezydentów

W regulaminach banków z którymi miałem do czynienia znajdują się zapisy o tym, że jedynie osoby mieszkające w Polsce mogą otwierać rachunki.Czy taki zapis jest zgodny z polskim prawem a jeśli tak, to czy takie prawo jest zgodne z regulacjami unijnymi? Czy bank w państwie członkowskim może (...)

Pojęcie drogi wewnętrznej

Pojęcie drogi wewnętrznej

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej? Wskazać należy, iż w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, drogą wewnętrzną są drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg (...)

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

Które drogi, to drogi gminne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych? Na mocy art. 7 ustawy o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, (...)

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Działka, na której planowana jest inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z terenami PKP, po których przebiega linia kolejowa. Czy w opisanej sytuacji należy uzgodnić z PKP projekt decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 ust 4. pkt (...)

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

Rozpoczęłam działalność gospodarczą jako osoba fizyczna; wprowadziłam do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, stanowiący moją własność, który zakupiłam 4 lata temu. Jaką wartość przyjąć do amortyzacji? Czy przyjmujemy cenę nabycia samochodu na podstawie faktury zakupu (...)

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

Przedsiębiorstwo, jakim była spółka z o.o., zostało sprzedane osobie fizycznej w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego - jako zespół składników materialnych i niematerialnych. Sprzedażą objęto: grunty, budynki, budowle, linię produkcyjną, tabor samochodowy, produkcję w toku, także materiały (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani nie chce się wyprowadzić. Co moge w takiej sytuacji zrobić? Niniejsza opinia prawna została (...)