Nie będzie specjalnego podatku węglowodorowego

15.11.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uchylenie specjalnego podatku węglowodorowego

Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchyla ustawę z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, która wprowadziła system opodatkowania ropy i gazu, wydobywanych po 1 stycznia 2020 r.

Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalny podatek węglowodorowy (stawka 0–25%) i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego.

Porady prawne

W Polsce nie nastąpił rozwój wydobycia gazu łupkowego, podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

Jednocześnie ma się zmienić termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Zmiany CIT

Przewidziano także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (poprzez wprowadzenie ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych). Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego będą je przekazywali za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze sprawozdaniem z badania w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

 Przewidziano także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej przez podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i niezatrudniających pracowników.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

Ogólnie mówiąc, zobowiązanie podatkowe podatnika może powstać albo z mocy prawa, albo przez doręczenie decyzji organu podatkowego. Czym są w ogóle zobowiązania podatkowe? Jakie są sposoby powstawania zobowiązań podatkowych? Zobowiązania podatkowe - co to takiego? Zgodnie z art. 4 Ordynacji podatkowej, obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto może płacić ryczałt? Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

  Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne odliczenie dotyczyło tzw. samochodów „z kratką”). Jeżeli podatnik użytkował (...)

Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża (...)

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Organ celny pobiera opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów, w przypadku gdy:  badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby;  rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy;  osoba będąca do tego zobowiązaną nie podała danych (...)

Projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Czego dotyczy projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze?Rząd przyjął projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Reguluje on zasady wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów.Czym różnią się proponowane regulacje (...)

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów Skarbu Państwa. Zmiany w prawie geologicznym i górniczym, tzw. pakiet gospodarczy, mają ułatwić przedsiębiorcom przedłużenie (...)

Nowelizacja prawa górniczego i geologicznego podpisana

Nowelizacja prawa górniczego i geologicznego podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850), która kształtuje uprawnienia i obowiązki państwa i przedsiębiorców w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż (w tym gazu ziemnego z formacji łupkowych). Ustawa ma na celu dostosowanie reżimu regulacyjnego dla sektora naftowo-gazowego do wyzwań (...)

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Nowe przepisy przewidują jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

W I kw. br. wydobyto 19,9 mln ton węgla kamiennego, sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 1,2 mln ton, natomiast wynik finansowy netto całego sektora to 81,9 mln zł. Dane te zostały przedstawione w „Informacji o wstępnych wynikach górnictwa węgla kamiennego w I kw. 2009 r. oraz o ogólnej sytuacji na rynku węgla kamiennego", przyjętej przez Kierownictwo MG 6 maja br.Sytuacja sektora (...)

Wypłata rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla

Wypłata rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla

Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez właściwe przedsiębiorstwo. O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwa górnicze zaprzestały wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym. Świadczenie to będą mogły otrzymać także (...)

Weszła w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Weszła w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

To systemowe wsparcie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego Druga w tym roku nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która weszła w życie, wprowadza szereg ważnych zmian systemowych zapewniających realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR). Chodzi o ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości (...)

Co nowego w „podatku miedziowym”?

Co nowego w „podatku miedziowym”?

Projekt zakłada wprowadzenie regulacji umożliwiającej odliczenie od podatku z tytułu wydobycia niektórych kopalin (miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej) darowizn przekazanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), na których terenach prowadzona jest działalność wydobywcza podlegająca opodatkowaniu. Kwota odliczenia nie będzie (...)

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem rządu Donalda Tuska

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem rządu Donalda Tuska

Rząd wyznaczył kierunki działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wśród priorytetów gabinetu Donalda Tuska znalazły się: budowa co najmniej dwóch elektrowni jądrowych na terenie kraju, budowa Gazoportu, rozbudowa magazynów gazu, ropy naftowej i paliw oraz zwiększenie polskiego wydobycia gazu. Rząd przyjął specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem (...)

Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych kompleksową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz 8 innych ustaw. Ministerstwo oczekuje na uwagi i opinie do projektu do 18 marca 2013 roku.Równocześnie rozpoczynają się konsultacje projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać (...)

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne? W Sejmie jest projekt, w którym zaproponowano uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie (...)

Stosowanie zerowej stawki akcyzy dla gazu

Stosowanie zerowej stawki akcyzy dla gazu

Resort finansów przedstawił informacje na temat stosowania zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG oraz biogaz, biowodór i wodór przeznaczone do napędu silników spalinowych. ##baner## Kiedy zerowa stawka akcyzy może być stosowana? W dniu 14 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów (...)

Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne wprowadza zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG. Rozwiązanie to ma wpisywać się w program walki ze smogiem. Jakie zmiany przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne?  Nowelizacja ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (...)

Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Rząd przedłużył działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej obowiązującej obecnie do 31 października br. Przedłużenie dotyczy m.in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny. Oprócz (...)

Kolejny powód do podwyżki cen benzyny

Kolejny powód do podwyżki cen benzyny

Kierowców czekają kolejne podwyżki cen paliw, a gaz ziemny zdrożeje nawet o jedną dziesiątą. Takie będą skutki przygotowanej przez rząd ustawy o obowiązkowych zapasach paliw. (...) Już teraz rządowy projekt budzi wiele kontrowersji. Dlaczego? Bo wymaga gigantycznych inwestycji w ciągu zaledwie dwóch lat. Zgodnie z harmonogramem ustalonym z UE obowiązkowe zapasy paliw w Polsce mają (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na rynku dostępne są także ryzykowne tokeny czy kryptowaluty. Inwestować możesz także w surowce naturalne, metale (...)

Opodatkowane odszkodowanie za rury na działce

Opodatkowane odszkodowanie za rury na działce

Gdy podziemną instalacją płynie gaz lub woda, właściciel gruntu może spać spokojnie. Gdy płynie nią ropa naftowa, zapłaci podatek.   (...)Luka prawna spowodowała, że odszkodowania za budowę ropociągu nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych - inaczej niż przy gazo- i wodociągach.   (...)Za infrastrukturę techniczną uznano przewody i urządzenia (...)

Nowa potęga naftowa z południowej półkuli

Nowa potęga naftowa z południowej półkuli

- Nasz plan to Druga Niepodległość - mówił tydzień temu prezydent Inacio Lula da Silva. Ogromna naftowa manna rodzi nadzieje, że Brazylia zlikwiduje biedę i stanie się mocarstwem. W Brazylii nie było większego wydarzenia od lat. Kiedy prezydent Lula da Silva ogłaszał nowy plan wykorzystania odkrytych dwa lata temu olbrzymich podmorskich złóż ropy u południowo-wschodnich (...)

Przejrzyste zasady utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Przejrzyste zasady utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego Obowiązujące od 2 sierpnia 2017 r. zmiany w ustawie o zapasach zwiększają bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego oraz przejrzystość i efektywność systemu zapasów obowiązkowych. Nowelizacja przepisów to kolejny element transformacji systemu zapasów, zapoczątkowanej rok temu. Wymóg utrzymywania zapasów (...)

Ropa naftowa tanieje, ceny paliw na stałym poziomie

Ropa naftowa tanieje, ceny paliw na stałym poziomie

Ropa od kilku miesięcy notuje kolejne. Podczas gdy w połowie lipca za baryłkę płacono 147 USD, na początku grudnia cena surowca spadła do 40,75 USD. Co więcej, nie widać końca spadków. Mogłaby to być dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli czterech kółek, ale nie jest. Zdaniem Rafała Zywerta, analityka BM Reflex, na dalszą i szybką przecenę paliw na naszym rynku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Anonimowy darczyńca

Anonimowy darczyńca

Fundacja (nie będąca organizacją pożytku publicznego) zgodnie z prawem ( i statutem)może pozyskiwać fundusze w różny sposób, w tym także w formie darowizn od dowolnych osób fizycznych i prawnych (...)

Podatek od spadku nierezydenta

Podatek od spadku nierezydenta

Mieszkam na stałe we Francji. Mam obywatelstwo polskie i francuskie. W Polsce jestem nierezydentem. Ostatnio zmarła moja siostra, której jestem jedyną spadkobierczynią. Odziedziczę po siostrze nieruchomości (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 (...)

Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali

Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali

Czy posiadacz kamienicy, z której czerpie dochody i płaci podatki na zasadach ogólnych MUSI zarejestrować działalność gospodarcza i ubezpieczyć się w ZUS? Czy rolnik posiadający taka kamienice (...)

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Mam zamiar importować z Niemiec oryginalne perfumy wyprodukowane na terenie UE. Jaka jest obecnie procedura importowa? Co z podatkiem VAT? Czy podlega on odliczeniu na takich samych zasadach jak VAT krajowy? (...)

Amortyzacja samochodu przez współwłaściciela

Amortyzacja samochodu przez współwłaściciela

Od 01 czerwca prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + vat). W swojej działalności będę używał samochodu, który kupiłem 2 lata temu we współwłasności z ojcem. Ojciec nie przepisze na (...)

Umorzenie składki KRUS

Umorzenie składki KRUS

Jestem osobą bezrobotną, do listopada 2002 r. byłem zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od stycznia 2002 r. na podstawie umowy użyczenia uprawiam ponad 1 ha ziemi (uprawa warzyw, wypasanie (...)

VAT - szklarnia

VAT - szklarnia

Prowadzę działy specjalne produkcji rolnej (szklarnie). Aktualnie czasami kupujący wystawia za mnie fakturę VAT RR. Zastanawiam się nad dobrowolnym przejściem na podatek VAT - ponieważ mam sporo (...)

Opodatkowanie alimentów

Opodatkowanie alimentów

Kobieta ubiegała się o podwyższenie alimentów na siebie. Nie dostała podwyżki a po odwołaniu również jej nie uzyskała. Czy zgodne z prawem jest to że musi ona płacić podatek od alimentów (...)

Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Jestem jednym z właścicieli działek, na których powstają domy mieszkalne. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był w 2009 roku na budowę domów jednorodzinnych. Okazuje (...)

Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, (...)

Własność dokumentacji geologicznej

Własność dokumentacji geologicznej

W sierpniu 1995 r. została zatwierdzona uproszona dokumentacja geologiczna złoża piasku. Firma która starła się o zatwierdzenie dokumentacji (firma mojej mamy) przekazała mi dokumentację w formie (...)

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

U mojej ciężarnej żony stwierdzono śmierć dziecka - płodu w 21 tygodniu ciąży, następnie nastąpił poród martwego płodu sztucznie wywołany środkami farmakologicznymi. Ciało dziecka zostało (...)

Podatek od nieruchomości związanych z działalności

Podatek od nieruchomości związanych z działalności

Prowadzę firmę (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) polegającą na wydobyciu kopalin. Z końcem roku 2008 kończy się koncesja na wydobycie. Ostatnie lata były bardzo słabe w sprzedaży (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział (...)

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, ale mieszkam wraz z mężem Niemcem w Niemczech i tu także pracuję na umowę o pracę. Obecnie płacę podatki za działalność w Polsce, (...)

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Czynsz najmu lokalu jako koszt działalności firmy

Na skutek rozwodu musielismy sprzedac mieszkanie gdzie w której miałem zgłoszoną działaność gospodarczą (handel, obsługa transakcji exp-imp). Chcę wynająć mieszkanie 50m2 (gdzie obecnie się (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

FORUM PRAWNE

Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy Dzień dobry, Proszę o poradę w sprawie podatku akcyzowego. Nasza firma dokonywała importu wyrobów perfumeryjnych z USA. Perfumy, próbki perfum oraz testery objęte są zerową (...)

zarabianie na odsetkach jest opodatkowane?

zarabianie na odsetkach jest opodatkowane? Witam, mam pytanie czy jeżeli zarabiam na odsetkach od bardzo dużych sum to jestem zmuszona płacić od takiego wzbogacenia się jakiś specjalny podatek? Pytam (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Legalizacja miękkich narkotyków

Legalizacja miękkich narkotyków Chciałem w szanownym gronie osób zajmujących się prawem zadać pytanie: Czy jesteście za legalizacją miękkich narkotyków (np. marihunana) oraz czym Waszym zdaniem (...)

kto wydaje koncesje na wydobycie kopalin?

kto wydaje koncesje na wydobycie kopalin? kto wydaje koncesje na wydobycie kopalin?

Niskie opłaty za wydobycie gazu łupkowego, mogą być winą braku regulacji prawnej!

Niskie opłaty za wydobycie gazu łupkowego, mogą być winą braku regulacji prawnej! Jeśli rząd nie podniesie szybko opłat z 2,5% za wydobycie gazu łupkowego to może się okazać że ta Polska żyła (...)

koncesja zwirownia

koncesja zwirownia witam. sprawa wyglada tak, prowadze małą żwirownie, posiadam koncesje na wydobycie kruszywa 35tys ton na rok, i pytanie jest takie, jezeli w tym roku wydobycie jest w granicy 10tys (...)

Przędziorek

Przędziorek Mam pilną sprawę, przędziorki wykończyły całą roślinkę, pozbawiając ją liści. Topy są w ostatnim stadium dojrzewania, pokrywa je żywica natomiast nie puchną. Krzak jest ścięty, (...)

Przebudowa sieci na terenach prywatnych

Przebudowa sieci na terenach prywatnych Ogłoszono przetarg na budowę sieci energetycznej SN do zasilania koparek na terenie żwirowni, ponieważ "wydobycie" jest przenoszone w inne miejsce na terenie (...)

Projekt regulacji wydobycia gazu łupkowego.

Projekt regulacji wydobycia gazu łupkowego. Wczoraj PiS złożył projekt tej regulacji która zawiera min. opłatę za eksploatację złoża w wysokości minimum 40 proc. przychodów ze sprzedaży wydobywanego (...)

rozliczenie za wodę ( czynsz a zaliczka)

rozliczenie za wodę ( czynsz a zaliczka) Witam, Wynajmujemy z chłopakiem mieszkanie które przynależy do wspólnoty mieszkaniowej. Płacimy czynsz w wysokości 600 zł miesięcznie. Obecnie mamy okres (...)

przekształcenie działki rolnej (pola łąki) w działkę budowlaną

przekształcenie działki rolnej (pola łąki) w działkę budowlaną Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Chciałbym kupić kawałek pola lub łąki i przekształcić je w działkę (...)

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi zaświadczenia (...)

Porady prawne