Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza będzie chronić większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy" – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

17 kwietnia prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesiąt rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa.

Porady prawne

Tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. to ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Ma łagodzić skutki ekonomicznych wynikających z wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19).Przyjęta regulacja obejmuje zwolnieniem ze składek ZUS także przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób, a nie jak dotychczas jedynie mikrofirmy. Bedą mogły liczyć na 50-proc. ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne. Przepisy obejmą również zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przez trzy miesiące wypłacane będzie tzw. postojowe (obecnie jest to jednorazowa wypłata).

Co przewiduje ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2?

Ustawa ta stanowi kontynuację realizacji przyjętej tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne. Przewidziano m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa wprowadza też 3-miesięczne zwolnienia ze składek dla firm zatrudniających do 49 pracowników, te zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności. Zwolnieniem ze składek objęto również wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi bez względu na liczbę pracowników. Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Przewidziano zmiany w programie pożyczkowym BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu. Wprowadzono też możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. Grupy kapitałowe, które w 2020 r. z powodu epidemii poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne i nie spełnią przez to warunku rentowności i braku zaległości podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.  

Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa wprowadza też rozwiązania umożliwiające przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego elastyczną organizację czasu pracy. Zawiera również regulacje dotyczące funkcjonowania Poczty Polskiej – przesyłkę listową rejestrowaną będzie można doręczyć do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie.

Ustawa przewiduje także wydłużenie terminów na wypełnienie przez obywateli obowiązków, m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, a także przedłużenie ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i służbowych nauczycieli akademickich i zawieszenie spłaty kredytu studenckiego do pół roku. Wprowadza też nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów) i bezpłatne korzystanie ze stron jednostek sektora finansów publicznych. W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in. wsparcie wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. Fundusz Szerokopasmowy zostanie zasilony 1-razową dotacją z budżetu w wysokości 87 mln zł.

Ustawa wyłącza ponadto ze stosowania w okresie epidemii podawanie do wiadomości wyborców informacji w formie obwieszczenia; wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowanie przez pełnomocnika; ustalanie przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzanie przez nią druku tych kart. Zgodnie z ustawą w wypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w drodze rozporządzenia premier może ustanowić dzień wolny od pracy.

W wyniku głosowań Senat wprowadził do ustawy 95 poprawek o zróżnicowanym charakterze – zarówno merytoryczne, jak i legislacyjne, redakcyjne i doprecyzowujące. Izba zdecydowała m.in. o zwolnieniu z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, poszkodowanych ekonomicznie w związku ze skutkami epidemii. Umożliwiła też wszystkim podatnikom (tzw. mali podatnicy), którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, rezygnację w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za okres marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii. Senat opowiedział się za objęciem wsparciem firm założonych między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 r. i za zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm 1-osobowych bez względu na wysokość przychodu. Izba zdecydowała też, że w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki prawo do dodatkowego zasiłku obejmie opiekunów dzieci do 12. roku życia przez cały okres zamknięcia tych placówek. Czas otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie też pomniejszał puli (60 lub 30 dni) zasiłku opiekuńczego przyznawanego na zasadach ogólnych. Dla opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Izba zaproponowała zasady preferencyjne. Senatorowie opowiedzieli  się też za zasiłkiem chorobowym od pierwszego dnia kwarantanny w wysokości 100%. Senackie poprawki obejmują również m.in. zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu, niepobieranie zaliczek na podatki oraz przedłużenie przez samorządy terminu spłaty rat podatku od środków transportu. Izba wprowadziła ponadto możliwość wykonania odpłatnego badania na obecność COVID-19 w akredytowanych laboratoriach. Za konieczną uznała szczególną ochronę osób wykonujących zawód medyczny, stykających się z podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Zaproponowano, by podlegały one cotygodniowym obowiązkowym badaniom na obecność tego wirusa w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia jego odwołania. Badania te mają być finansowane z budżetu państwa. Analogiczna poprawka Senatu dotyczy pracowników domów pomocy społecznej – zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz prowadzonych w ramach działalności gospodarczej. Izba zdecydowała też o utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, będącego w dyspozycji ministra zdrowia. Przychody, w wysokości 20 mld zł, stanowiłyby środki z Unii Europejskiej, przekazane w ramach programu Coronavirus Response Investment Initiative, a zostałyby przeznaczone na wsparcie systemu opieki zdrowotnej. Senatorowie opowiedzieli się za podwyższeniem minimum o 15% ryczałtu dla szpitali, a także za specjalnym dodatkiem dla pracowników służby zdrowia za pracę w godzinach nadliczbowych. Senat zaproponował ponadto przesunięcie o rok terminu ewaluacji jakości działalności naukowej ze względu na znaczne utrudnienie funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z epidemią. Senat skreślił przepisy: umożliwiające prezesowi Rady Ministrów określenie dnia wolnego od pracy w razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; wprowadzające ułatwienia w prowadzeniu robót budowlanych związanych z budową lub przebudową przenośnych wolno stojących masztów antenowych w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej; umożliwiające Poczcie Polskiej otrzymywanie danych z rejestru PESEL lub innego spisu, jeżeli są potrzebne w związku z organizacją wyborów prezydenta RP; uprawniające Radę Ministrów do wydania rozporządzenia przewidującego redukcję zatrudnienia i pogorszenie warunków zatrudnienia pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwach, a także zatrudnionych w innych jednostkach podległych lub nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów, ministra lub wojewodę. 

Jeszcze większe wsparcie dla przedsiębiorców...

Rozwiązania rozszerzające tarczę antykryzysową to pakiet wsparcia skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników.

– "Od samego początku podkreślaliśmy, że stworzona przez nas tarcza antykryzysowa nie jest wersją ostateczną. Na bieżąco analizujemy sytuację i szukamy takich rozwiązań, które będą realnym wsparciem dla firm w tym niezwykle trudnym czasie. Tak duże zainteresowanie instrumentami przewidzianymi w tarczy, mamy już ponad milion wniosków o wsparcie, pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że takie działania są potrzebne. Dzięki przyjętym zmianom tarcza antykryzysowa będzie chronić jeszcze większą grupę przedsiębiorców, więcej miejsc pracy" – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tarcza 2.0. Więcej firm objętych wsparciem

Jedną z najważniejszych zmian w tarczy antykryzysowej jest możliwość objęcia wsparciem w ramach przewidzianych w niej instrumentów przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br.

To także zwiększenie dostępności nisko oprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogli otrzymać je również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

W rozszerzonej tarczy przewidziano także, że Agencja Rozwoju Przemysłu zaoferuje przedsiębiorcom – przede wszystkim z sektora transportowego – różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15-miesięczną karencją w spłacie.

Większy krąg uprawnionych do „wakacji składkowych”

Do tego dochodzi rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych tzw. wakacji składkowych o firmy zatrudniające do 49 osób. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto także wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi – niezależnie od liczby pracowników.

Zmiany dotyczą także świadczenia postojowego. Zamiast jednorazowego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, jednak nie więcej niż trzykrotnie.

Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek - co się zmienia?

Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS. Na co będą mogli liczyć przedsiębiorcy? Co się zmieni? Wyjaśniamy.

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to szereg zmian, dzięki którym chroniona będzie jeszcze większa grupa przedsiębiorców i więcej miejsc pracy. Dotyczą one m.in. świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Co się zmieni?

Świadczenie postojowe. Wsparcie na dłużej

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Co ważne, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach.

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia. Warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

Koniec z limitem przychodów dla przedsiębiorców

Ustawa znosi również warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł).

Skąd ta zmiana? Wielu przedsiębiorców osiąga przychody powyżej tej kwoty przy jednoczesnych bardzo wysokich kosztach uzyskania przychodów. Bardzo często są to koszty stałe niezależne od osiąganych przychodów i obrotów, które zostały znacznie ograniczone w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to szczególnie branż o niskiej marży takich jak handel czy drobne usługi. Mają oni zdecydowanie odmienną sytuację niż osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, dla których koszty uzyskania przychodu są stałe, a w przypadku umów o dzieło korzystne na poziomie 50 proc. uzyskiwanego przychodu. Dlatego też pułap uzyskanego przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych pozostawałby bez zmian, czyli poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zwolnienie ze składek. Dla kogo?

Rozszerzono zwolnienie ze składek na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych  należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Zwolnienie ze składek rozszerzono także na wszystkich płatników składek będących  spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Doprecyzowano również przepisy w zakresie obliczania limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń, który to limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek – do tego limitu nie będą wliczani pracownicy młodociani.

Zwolnienie także dla nowych firm

Podobnie jak w przypadku postojowego, zmieniony zostaje termin graniczny rejestracji w ZUS – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, pomimo że tak samo znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Tarcza 2.0 to zmienia.

Równocześnie zachowano prawo do zwolnienia dla płatników składek, którzy złożyli już wnioski zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami i wprowadzono nowe rozwiązania umożliwiające ustalenie liczby ubezpieczonych dla tych płatników, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. Dla płatników, którzy rozpoczęli działalność pomiędzy 1 lutego a 29 lutego, byłby to termin 31 marca, a dla rozpoczynających działalność pomiędzy 1 marca a 31 marca jest to termin 30 kwietnia 2020 r.

Opłacona składka za marzec? Jest odpowiedź

Jednocześnie dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem (zgłaszających do ubezpieczeń inne osoby), wprowadzono możliwość zwolnienia składki za marzec pomimo jej opłacenia. Płatnicy, nie znając szczegółów nowych rozwiązań, niejednokrotnie kosztem oszczędności zapłacili pierwszą składkę objętą zwolnieniem. To korzystne rozwiązanie.

Stosowanym już od dłuższego czasu rozwiązaniem przez przedsiębiorców – w sytuacji napotkania problemów finansowych – jest też ulga w opłacaniu składek (dzięki tarczy antykryzysowej – bez opłaty prolongacyjnej), odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Proponowana pomoc dotyczy wszystkich płatników składek, w tym opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Tarcza 2.0  wprowadza dodatkowo zwolnienie z opłacania odsetek od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.

Co te zmiany oznaczają dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

Zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Zmiany w ramach pakietu pomocowego zakładają rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Dzięki niej pokryć mogą bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Po zmianach pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

Pożyczka nadal podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić swoją działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki

Ułatwienia dla samozatrudnionych

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, będą mieli ułatwioną drogę ubiegania się o wypłatę kolejnych transz przysługującego im świadczenia. W tym celu zniesiony został obowiązek comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności. Przedsiębiorca nie będzie musiał również prowadzić działalność po okresie otrzymywania dofinansowania.

Ważną zmianą jest również uściślenie w przepisach kwestii, że dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Ułatwienia dla mikro, małych i średnich

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy mają możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, mogą mieć przyznane dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Dodatkowo przedsiębiorcy nie będą  mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

Finansowe uzupełnienie działań tarczy antykryzysowej

Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów, zapisanych w ustawie.

- „Resort finansów aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowych rozwiązań, które będą wykorzystane do walki z epidemią oraz do zabezpieczenia polskiej gospodarki przed jej skutkami. Zaangażowanie organów państwa i środków budżetowych jest w tej sytuacji niezbędne. Stale monitorujemy sytuację budżetową i stan polskiej gospodarki, tak by proponować rozwiązania jak najlepiej dopasowane do aktualnych potrzeb” – wyjaśnia minister finansów Tadeusz Kościński

„Pakiet naszych najnowszych propozycji koncentruje się na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego. Przedstawiliśmy również rozwiązania, które będą służyć usprawnieniu działań Krajowej Administracji Skarbowej. Podejmujemy kolejne działania i we współpracy z innymi resortami przygotowujemy nowe rozwiązania osłonowe” – mówi Kościński.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w BGK

Obsługą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki będą pochodzić z wpłat jednostek sektora finansów publicznych i będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i usuwaniem jego skutków. Ze środków tych będą mogły korzystać np. jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora. Zmiana formy funkcjonowania pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie środkami funduszu z wykorzystaniem doświadczeń Banku, jako instytucji zarządzającej aktywami publicznymi.

Wsparcie dla OPP

Możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r

Wsparcie dla firm

 • Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • Przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
 • Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Wskazanie, że wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również stanowi wyżej wskazaną pomoc. Wprowadzenie tych przepisów będzie dużym ułatwieniem dla znaczącej większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie
  o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).
 • Wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.

Wsparcie dla uczestników rynku finansowego

Zaproponowane zmiany zakładają umożliwienie zdalnego:

 • składania zapisów na akcje, co pozwoli spółkom akcyjnym na podwyższanie kapitału akcyjnego bez koniczności osobistego stawiennictwa potencjalnych akcjonariuszy przy dokonywaniu tych czynności oraz zapewni w pełni elektroniczne wykonywanie procesu podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej;
 • uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej restrukturyzacji przez emitenta swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji;
 • uczestnictwa w organach funduszy inwestycyjnych, co wpisuje się we wcześniej wprowadzone zmiany umożliwiające zdalne uczestnictwo w organach spółek kapitałowych.

Propozycje MF dotyczą również:

 • skrócenia wejścia w życie zmian w regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany (GPW), co umożliwi szybszą reakcję spółki na zjawiska zachodzące na giełdzie;
 • wprowadzenia zmian mających na celu umożliwienie organom banków spółdzielczych podejmowania decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami

Zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wsparcie dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych

Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

Elastyczność kształtowania właściwości miejscowej w KAS w celu ułatwienia klientom załatwiania spraw

Minister finansów będzie mógł decydować o zmianie właściwości organów KAS. Usprawni to obsługę klientów KAS, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń.

Kontrola wywozu leków, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej w celu zabezpieczenia potrzeb krajowych.

Usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom np. produktów leczniczych, sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej m.in. maseczek ochronnych, środków odkażających.

Kontrole w firmach audytorskich w formie elektronicznej

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.

Zwolnienie ze składek nie jest przychodem

W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono zmianę, w wyniku której przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych ZUS, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Co jeszcze?

Dodatkowo na mocy ustawy, korzystanie ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej), nie będzie wpływać na wykorzystanie limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne