Wsparcie dla samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej

Ustawa z pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniki pandemii koronawirusa.

Porady prawne

Kto może skorzystać z jakiego wsparcia?

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Warunek dodatkowy

Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek naubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wypłata dofinansowania

Po spełnieniu warunków wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzania, przedłużyć ten okres.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenianaboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca składa:

  • do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu namiejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformępraca.gov.pl,
  • bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy (lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośredniow formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl orazna stronie https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne