Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a miejsce opodatkowania VAT - stan prawny do 1 stycznia 2010

Uwaga: Przepis ten stracił moc prawna z dniem 1 stycznia 2010!!!

 

Gdzie z reguły opodatkowane są usługi na ruchomym majątku rzeczowym? 

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym (art. 27 ust 2 pkt 3 lit. d ustawy o VAT) należą do wyłączeń spod reguły opodatkowania usług w miejscu siedziby usługodawcy. W niniejszym artykule opiszemy na czym polega ten wyjątek. 

Do tej grupy usług należą m.in. wycena majątku, prace serwisowe, naprawcze, renowacyjne oraz przerób uszlachetniający (tj. usługi mające na celu wytworzenie towarów z powierzonych materiałów) W przypadku takich usług miejscem świadczenia (a więc także opodatkowania), jest zasadniczo miejsce (kraj), w którym są one faktycznie wykonane.

Przykład:

Jeżeli np. polska firma naprawi kontrahentowi francuskiemu maszynę, która na stałe jest zamontowana w jego fabryce, to wykonana usługa będzie opodatkowana we Francji. Nasze przedsiębiorstwo wystawi spółce francuskiej fakturę bez podatku z adnotacją, że podatek rozliczy nabywca - będzie to dla niej import usług.

Jak zmienić miejsce opodatkowania transakcji?

Jest jednak możliwość zmiany miejsca opodatkowania transakcji. Jeżeli bowiem nabywca usługi poda polskiemu wykonawcy swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim UE niż kraj, w którym usługa faktycznie została wykonana, wówczas miejscem opodatkowania usługi będzie państwo, które ten numer nabywcy wydało. Trzeba przy tym spełnić tylko jeden warunek: towary po wykonaniu usługi muszą zostać wywiezione z terytorium państwa, na którym usługa została faktycznie wykonana (art. 28 ust. 7 ustawy o VAT).  

Przykład:

Polska firma informatyczna wywozi części i podzespoły na Łotwę, gdzie tamtejsi elektronicy składają z nich komputery. Gotowy sprzęt przywozi z powrotem do Polski. Jeżeli poda swojemu łotewskiemu kontrahentowi numer identyfikacyjny VAT UE nadany w Polsce, to miejscem opodatkowania tych usług będzie RP i to nasza firma rozliczy podatek z tytułu importu usług. Czynność tę udokumentuje fakturą wewnętrzną a usługę opodatkuje według odpowiedniej stawki krajowej. Wykaże ją też w deklaracji VAT-7 - podatek należny i naliczony (art. 86 ust. 2 pkt 4 i ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT).

Jednak w sytuacji, gdy świadczącym omawiane usługi jest polski podatnik VAT, powyższa możliwość zamiany miejsca ich opodatkowania istnieje tylko, o ile towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione z naszego kraju.

Przykład:

Jeżeli przykładowo do naszej firmy elektronicznej kontrahent niemiecki przywiezie materiały, z których ta złoży komputery i w ciągu 30 dni po zakończeniu usługi zostaną one z powrotem wywiezione z Polski, to miejscem świadczenia takich usług będą Niemcy (jeśli oczywiście nabywca poda swój NIP). Krajowa firma wystawi fakturę handlową bez kwoty i stawki podatku.

Polecmy również zapoznanie się z następującą odpowiedzią związaną z tematem niniejszego artykułu: VAT a usługi na ruchomym majatku rzeczowym.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne