Archiwum artykułów Marzec 2012

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

29.3.2012

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika wyznacza jego osoba, (...)

Opodatkowanie przychodów osób zagranicznych osiąganych w Polsce

27.3.2012

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, od dochodów określonych w przepisach pobierany jest w formie zryczałtowanej, czyli niezależnie od kosztów (...)

Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe

24.3.2012

Zaświadczenie jest aktem urzędowym potwierdzającym określony stan faktyczny lub prawny, wydawanym na żądanie wnioskodawcy. Uprawnionym do wniesienia wniosku teoretycznie jest każdy, kto ma interes prawny w potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego, lub gdy przepis prawa wymaga takiego urzędowego (...)

Odliczenie podatku potrąconego przy wypłacie dywidendy

24.3.2012

Nowe zwolnienie polega na tym, że spółka wypłacająca dywidendę nie będzie już potrącać podatku przy wypłacie, jeśli spółka, której dywidenda się należy, spełni określone w przepisach warunki. Nowe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) (...)

Jak uzyskać \"kredyt podatkowy\"?

24.3.2012

Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z podatku dochodowego w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej i spłacie tego podatku ratami w następnych 5 latach. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą więc być zwolnieni (...)

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

23.3.2012

Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi kształtują się inaczej w przypadku działalności przedsiębiorstwa dokonującego sprzedaży rzeczy osobie fizycznej, gdy jest ona konsumentem i inaczej gdy osoba ta nabywa daną rzecz w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zasadą (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych

22.3.2012

Postępowanie przed sądem cywilnym wiąże się z obowiązkiem uiszczenia kosztów sądowych tego postępowania. Na koszty sądowe składają się opłaty sądowe oraz wydatki poniesione przez sąd. Opłaty sądowe to wpis oraz opłata kancelaryjna, pobierana za wydanie różnego rodzaju (...)

Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

20.3.2012

W rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej, pod pojęciem deklaracji rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Zagadnienie prawa do korekty deklaracji (...)

Faktury zaliczkowe i sposób ich rozliczania

19.3.2012

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Otrzymaną zaliczkę należy udokumentować fakturą VAT niezależnie od wysokości (...)

Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

19.3.2012

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a umowa międzynarodowa nie zwalnia tych dochodów (...)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

19.3.2012

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, które prawo pozwala odliczyć od podatku nie przekroczą 50% przychodu. Poznaj podstawowe (...)

Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

7.3.2012

Aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy najpierw określić jaki jest cel postępowania upadłościowego. Celem tego postępowania z jednej strony jest jak najszersze zaspokojenie wierzycieli dłużnika, a z drugiej zachowanie zdolności gospodarczych i przedsiębiorstwa dłużnika. (...)

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

6.3.2012

Spadkobiercy, przyjmując spadek, przejmują także podatkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przy ustalaniu kręgu spadkobierców oraz w ogólnych kwestiach związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku stosuje się przepisy prawa cywilnego. Natomiast same zasady przejścia praw i obowiązków (...)

Miejsce świadczenia dostawy

5.3.2012

Określenie miejsca świadczenia (dostawy lub usługi) ma fundamentalne znaczenie dla tego w jakim państwie wykonywana przez podatnika czynność będzie opodatkowana. Przykładowo, czynność wykonywana w Niemczech (a więc opodatkowana niemieckim podatkiem VAT) zawsze będzie opodatkowana w tym państwie, (...)

Wznowienie postępowania podatkowego

5.3.2012

Podobnie jak w przypadku stwierdzenia nieważności, wznowienie postępowania jest jedną z nadzwyczajnych procedur, która umożliwia wzruszenie decyzji ostatecznej.

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

5.3.2012

Co jeśli pracodawca, w swoich najbardziej skrytych marzeniach chciałby, aby pracownik wykonywał swoje obowiązki bez przerwy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? Najlepiej dla pracodawcy aby pracownik czynił to za darmo, a nawet do całego interesu dopłacał. Taki sen (czy też koszmar) nieraz (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

2.3.2012

Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy Kodeksu cywilnego określają (...)

Komu i jak pomaga rzecznik konsumentów?

1.3.2012

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, zadania z zakresu ochrony interesów konsumentów, oprócz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wykonują także samorządy terytorialne. Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji konsumenckiej, (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika