Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Sierpień 2012

Jak interpretować zwrot "takie jak"?

31.8.2012

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) w pkt 7 załącznika nr 6 został zastosowany zwrot \\\"takie jak\\\". Cytuje: \\\"Do terenów różnych zalicza się wszystkie pozostałe grunty, (...)

Odsprzedaż materiałów

28.8.2012

Pracownik Spółki z o.o. zakupił materiały na prywatne potrzeby, ale Sprzedawca (kierując się adresem przesyłki) wystawił fakturę VAT na Spółkę. Generalnie Sprzedawca nie prowadzi transakcji z osobami fizycznymi i nie mógłby sprzedać towaru osobie fizycznej. Czy Spółka może przyjąć (...)

Nadgodziny poborcy skarbowego

27.8.2012

Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. Po wielkich trudach Urząd zamierza mi wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny. Jak ma być obliczone to wynagrodzenie? Czy tak (...)

Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

24.8.2012

Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód osobowy. Samochód ten był w leasingu finansowym zakupiony przy rozpoczęciu umowy od Leasingodawcy (...)

Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

24.8.2012

W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota ok. 22000 PLN +VAT (5060,-PLN). Czy VAT z faktury wykupu (ok. 5060,-PLN) mogę w całości odliczyć (...)

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

24.8.2012

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową na niezmienionych warunkach) od bieżącego leasingobiorcy. Dotychczasowy leasingobiorca wpłacił (...)

Przekazanie leasingu

24.8.2012

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem dochodowym?

zmiana w ewidencji gruntów i budynków

23.8.2012

Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków może być dokonana na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu (...)

Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

23.8.2012

Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Miejsce wyrobienia dowodu osobistego

22.8.2012

Musze wyrobić nowy dowód osobisty. Ostatnim miejscem zameldowania był Olsztyn. Teraz zamieszkuje na stale w Warszawie, ale bez zameldowania. Czy mogę wnioskować o wydanie dowodu w Warszawie na podstawie poniższych artykułów? Art. 45 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: 2. Właściwość (...)

Wydanie rzeczy w rozumieniu art. 169 kc

21.8.2012

Zgodnie z art. 169 § 2 k.c. nabywca rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej staje się jej właścicielem, jeśli działał w dobrej wierze a rzecz została mu wydana. Przy czym zgodnie z art. 348 zd. 2 k.c. nie ma konieczności fizycznego przekazania rzeczy tylko wystarczą środki, które dają faktyczną (...)

Koszty adwokackie

20.8.2012

Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz z kosztami adokackimi , pytanie ; czy w takim przypadku kiedy adwokat otrzymał już wcześniej pieniądze (...)

Pełnomocnik a doręczanie pism

20.8.2012

Czy jeśli ustanowi się pełnomocnika do jakieś czynności i drugiej stronie określi się, że korespondencja powinna być składana wyłącznie na ręce tego pełnomocnika, to można powoływać się na nieskuteczne doręczenie, jeśli po tym fakcie druga strona wysłała korespondencję z pominięciem (...)

Zerwanie umowy przez wykonawcę

20.8.2012

Wykonawca zerwał umowę o dzieło bez podawania przyczyny. Jakie możliwości ma zamawiający np. w zakresie dochodzenia odszkodowania za dodatkowe koszty?

Status fundatora fundacji

17.8.2012

Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw i obowiązków fundatora na inną osobę fizyczną aby ona figurowała dalej jako fundator. Bo np. w (...)

Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

17.8.2012

Podczas kontroli ZUS Pani inspektor nakazała mi złożyć wyjaśnienia w danej sprawie w formie pisemnej. Ja zaoferowałem Pani Inspektor wyjaśnienia w formie ustnej do protokołu. Czy płatnik musi koniecznie składać wyjaśnienia w formie pisemnej, czy też może wybrać składanie wyjaśnień do (...)

Wykreślenie prokurenta

17.8.2012

Czy samo złożenie wniosku o wykreślenie prokurenta jest uważane za ujawnienie w KRS braku jego umocowania czy dopiero faktyczne wykreślenie jego osoby z rejestru?

Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego

13.8.2012

Jestem oskarżony w sprawie karnej. Prokurator przesłał akt oskarżenia do Sądu. Na ten moment nie dostałem jeszcze odpisu oraz nie jest wyznaczony termin rozprawy. Jako, że Prokurator zastosował wobec mnie zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny zwróciłem się pismem do Sądu o zniesienie (...)

Uchylenie się od skutków ugody

13.8.2012

Czy możliwe jest uchylenie się od skutków ugody? Jakie przesłanki muszą być spełnione? Czy można uchylić się od skutków części ugody? Czym jest ugoda?

Opłata dodatkowa za parkowanie

10.8.2012

Jak w większości miast na terenie Tarnowa obowiązuje płatna strefa parkowania . W przypadku braku karty parkingowej pracownicy Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich wysyłają na adres właściciela dodatkową opłatę 50 zł (taki ala mandat).Problem w tym ,że dostałem wezwanie z przed 2 lat za (...)

Immisje - jak się bronić

10.8.2012

Jak zmusić sąsiada do zabezpieczenia własnej nieruchomości przed wytwarzaniem immisji? Czy można bronić się przed immisjami powstałymi na skutek zaniechania sąsiada?

Badanie trzeżwości pracownika

9.8.2012

Pracodawca obligatoryjnie, za zgodą pracownika na piśmie, wprowadził obowiązek badania trzeźwości przez uprawnionego pracownika pracodawcy.Jak te kwestie są uregulowane prawnie? Kto i kiedy może przeprowadzić takie badanie? Jakie \"sankcje\" mogą dotknąć pracownika za odmowę poddania się (...)

Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

9.8.2012

Współwłasnośc w częściach ułamkowych - kto i w jakiej wysokości jest uprawniony do pożytków z rzeczy? Kto jest zobowiązany do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną? Czy istnieje możliwość umownej modyfikacji pożytków i wydatków?

Zniesienie współwłasności

9.8.2012

Jak przeprowadzić zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli? Jakie wiążą się z tym koszta?

Szambo na sąsiedniej działce przeszkadza

8.8.2012

Jestem właścicielką nieruchomości. Moi sąsiedzi mają nieszczelne szambo, którego co gorsza prawie nigdy nie opróżniają. Taki stan trwa od kilku lat i mimo, że mam ładny taras i ogródek, praktycznie nie mogę z nich korzystać. Należy zaznaczyć, że szambo jest położone w odległości (...)

*Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

7.8.2012

Ocena studenta wraz z jego nazwiskiem i imieniem została udostępniona na stronie internetowej uczelni. Jak długo należy przechowywać zgodę studenta na umieszczenie jego danych osobowych na stronie www?

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

7.8.2012

Niepełnosprawny od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności został ubezwłasnowolniony. Miał założoną książeczkę oszczędnościową nieoprocentowaną. Po jakimś czasie prawny opiekun chciał ją zlikwidować i założyć lokatę terminową. Musiał uprzednio zwrócić się do sądu (...)

Rekojmia a gwarancja

7.8.2012

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczna, a upranienia z tytułu gwarancji - wzjemny stosunek, pierwszeństwo, wybór?

Lokal samodzielny

7.8.2012

Czym jest lokal samodzielny? Jakie warunki musi spełniać budynek, aby można było w nim wydzielić lokal samodzielny?

Odpowiedzialność biura podróży za przewoźnika

6.8.2012

Czy biuro podróży odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania spowodowane działaniem lub zaniechaniem przewoźnika? Czy biuro podróży może zmienić zasady odpowiedzialności?

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

6.8.2012

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone? Czy można się bronić zanim dobra osobiste zostaną naruszone? Czego żądać, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowało szkodę majątkową?

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

6.8.2012

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje wiążą się z niezawiadomieniem banku o śmierci współposiadacza rachunku?

Majątek wspólny małżonków a masa spadkowa

6.8.2012

Bezdzietnie zmarła moja krewna. Obok jej męża jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając ? mężowi i odpowiednie części pozostałym spadkobiercom. Czy w takim razie również to wszystko, co mąż zakupił (np. samochód), (...)

Zakup mieszkania dla małoletniego

3.8.2012

Chcę kupić lokal mieszkalny od dewelopera, ale nie na siebie, a na moje małoletnie dzieci tak, by były wspólnie po połowie właścicielami tego lokalu. Mam rozdzielność majątkową z mężem. Zależy mi na tym, bym mogła rozporządzać lokalem do określonego wieku dzieci. Co mogę zrobić?

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

3.8.2012

Kupiłem w komisie samochodowym samochód na firmę. Sprzedawca zaklinał się, że samochód jest bezwypadkowy, zaufałem mu i kupiłem. Niedługo potem postanowiłem pojechać na ekspertyzę ? okazało się, że samochód jest po ciężkim wypadku. Chcę go oddać i dostać zwrot pieniędzy. Niestety (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika