Wakacje w przedszkolu?

Informacja MEN dotycząca przedszkoli

Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. przepisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola: "Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola" (zob. akt prawny: § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., które obowiązuje od 1 września 2017 r., zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem, tj. w przypadku braku rady przedszkola kompetencje te realizuje rada rodziców:

"Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców" (zob. akt prawny: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w § 12 ust. 1 – Dz.U. poz. 649).

Porady prawne

W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia.

Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców.

Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych.

A co w przypadku oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej?

W ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., określono także, że powyższe przepisy stosuje się do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zatem, organizacja pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie powinna odbiegać od organizacji pracy oddziału w przedszkolu.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor odpowiednio przedszkola albo szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne