Więcej na leki dla seniorów

Nowelizacja przewiduje zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Modyfikuje także zasady stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w wypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu „75+”.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 23 października 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? 

Nowelizacja ma na celu wprowadzenia rozwiązań mających na celu dostosowanie wysokości przewidzianego na 2018 r. limitu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia oraz modyfikacji zasad stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu 75+.

Porady prawne

Celem ustawy z dnia 23 października 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest modyfikacja art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 652), w zakresie: 

  1. ust. 1 pkt 3 dotyczącego wysokości przewidzianego na 2018 r. limitu środków finansowych przeznczonych na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, dostępnych bezpłatnie dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia, o których mowa w art. 43a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. ust. 4 pkt 2 dotyczącego zasad stosowania mechanizmu korygującego, który minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu "leki 75+".

W przypadku pierwszej zmiany, zwiększa ona o 50 mln w 2018 r. limit wydatków przeznaczonych na realizację programu "leki 75+", który będzie wynosił 693,3 mln zł, oraz  limit dziesięcioletni wydatków przeznaczonych na realizację programu "leki 75+", który będzie wynosił odpowiednio 8 324,6 mln zł. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rządowego, kwoty pierwotnie przeznaczone na realizację programu uwzględniały ostrożne prognozy wydatków, jednak dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego możliwe stało się rozszerzenie działania programu bez zagrożenia dla finansów państwa.

W przypadku zmiany drugiej, polega ona na podwyższeniu limitu kwartalnego z poziomu 25% do poziomu 35%, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego przewidzianego w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 652).

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 3 listopada, z mocą od dnia 1 września 2018 r.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne