Rzęd chce dalszego zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej

Wydłużenie na 2022 rok klauzuli powrotu do stosowania SRW przyjęte przez RM

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. Wprowadzone zmiany pozwolą na dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r. zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-24.

 - "Nasz projekt odpowiada na potrzebę dalszego wspierania gospodarki w związku z COVID-19 i dostosowania ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej, do obecnej sytuacji związanej z stanem pandemią" – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- "Chcemy, zgodnie z zaleceniami instytucji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, w okresie pandemii i bezpośrednio po niej, koncentrować się na odbudowie potencjału gospodarczego. Temu ma służyć nasza polityka makroekonomiczna" – dodał minister Kościński.

Porady prawne

Wprowadzone zmiany

Projekt wprowadza zmiany w zakresie klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu SRW. Nowe kryteria określające długość trwania klauzuli powrotu do SRW będą oparte o porównanie realnego tempa wzrostu gospodarczego ze średnią sprzed pandemii. Rozwiązanie to pozwoli wydłużyć klauzulę powrotu przy zachowaniu spójności z ogólną klauzulą wyjścia w UE.

Nowela zakłada też oczyszczenie wskaźnika średniookresowej dynamiki PKB, określającego kwotę wydatków SRW, z zakłóceń wywołanych przez skutki pandemii. Tempo wzrostu gospodarczego w latach obowiązywania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu będzie zastąpione przez średnią wzrostu gospodarczego sprzed zawieszenia SRW.

W okresie stosowania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu do SRW nie będą uwzględnianie korekty mające na celu konsolidację finansów publicznych.

Zakres reguły wydatkowej będzie poszerzony o pozostałe państwowe fundusze celowe. Zmiana zakresu SRW stanowi zobowiązanie zawarte w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt zakłada też wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz będzie wchodził w zakres SRW, jednak nie będzie objęty nieprzekraczalnym limitem ze względu na „ratunkowy” charakter.

Podobnie jak w 2021 r., na rok 2022 zakłada się wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Nowelizacja ustawy zakłada również włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do sektora finansów publicznych. Ma to na celu m.in. zmniejszenie różnic w zakresie metodologii unijnej i polskiej dot. sektora finansów publicznych. Wprowadzona zostanie też zmiana kadencji Zarządu BFG z 3 na 5 lat. Dookreślone będą zasady nadzoru Rady BFG nad Zarządem. Ma to na celu zapewnienie większej stabilizacji BFG.

Nowe możliwości

Projekt wprowadza możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach którego wydatki z roku 2021 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku - do 30 listopada 2022 r.

Prezes Rady Ministrów będzie mógł też w drodze rozporządzenia przenieść planowane wydatki budżetowe między częściami i działami budżetu państwa.

Prezes Rady Ministrów będzie mógł też podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Z zablokowanych środków minister finansów będzie mógł utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

Minister właściwy do spraw budżetu, w latach 2021-2022, będzie mógł na wniosek Prezesa Rady Ministrów przekazać skarbowe papiery wartościowe Funduszowi Reprywatyzacji na podwyższenie kapitału zakładowego spółek. Rozwiązanie to ma służyć pobudzeniu aktywności inwestycyjnej w okresie popandemicznego odbicia gospodarczego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne