Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed sądem naszego roszczenia. W tym zakresie istotnym jest, że z dniem 9 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana ogólnych terminów przedawnienia na podstawie  ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1104. Poniżej przedstawiam trzy wybrane zmiany z tej nowelizacji.

Porady prawne

Nowelizacja kodeksu cywilnego

Zmianie uległ m.in. artykuł 118 kodeksu cywilnego, który dotychczas przewidywał co do zasady dziesięcioletni okres przedawnienia, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Obecne jego brzmienie wskazuje, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Zatem nastąpiło skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat.

Podobnie został skrócony termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenia sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, do 6 lat.  Natomiast jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Zmiana sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia

Wskazana nowelizacja wprowadziła także nową zasadę odnośnie końca terminu przedawnienia. Od 9 lipca 2018 roku przypada on na ostatni dzień roku kalendarzowego. Jednakże nie ma ona zastosowania do roszczeń, których termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?