e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja administracyjna - Artykuły dotyczące decyzji administracyjnej

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 5.10.2020

  Możliwe milczące załatwienie sprawy

  Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że „milczenie” organu, tzn. brak de­cyzji po upływie określonego terminu na załatwienie sprawy, poczytuje się w pewnych (...)

  Możliwe milczące załatwienie sprawy
 • 28.9.2018

  Sukcesja firm jednoosobowych

  Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, (...)

  Sukcesja firm jednoosobowych
 • 19.6.2017

  Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła kilka rozwiązań, które pozwolą szybciej uzyskać ostateczną decyzję organu administracji, a w tym np. następujące: strona (...)

  Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...
 • 19.6.2017

  Dostaniesz pouczenie o kosztach skargi do sądu

  W wyniku nowelizacji organ zobowiązany jest zawrzeć w decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego bądź skarga/sprzeciw do sądu administracyjnego, (...)

  Dostaniesz pouczenie o kosztach skargi do sądu
 • 19.6.2017

  Uzupełnisz wniosek o żądaną decyzję

  W Kodeksie postępowania administracyjnego pojawił się obowiązek informowania strony o niespełnionych przesłankach, zanim wydana zostanie decyzja odmowna. Celem informacji o niespełnieniu (...)

  Uzupełnisz wniosek o żądaną decyzję
 • 17.10.2016

  Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

  Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką (...)

  Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?
 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?
 • 13.3.2014

  W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?

  Zgodnie z ogólną zasadą Kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami (...)

  W jakim terminie powinna być załatwiona sprawa administracyjna?
 • 4.9.2013

  Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

  Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 264, (...)

  Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP
 • 7.1.2013

  Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

  Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego (...)

  Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?
 • 10.5.2010

  Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona (...)

  Jakim prawem działa samorząd terytorialny?
 • 29.11.2008

  Gry losowe w internecie - opinia prawna

  Zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Określenie (...)

  Gry losowe w internecie - opinia prawna
 • 30.7.2007

  Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

  Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio (...)

  Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?
 • 4.4.2006

  Kontrola administracji

  Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Kontrola oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, (...)

  Kontrola administracji
 • 14.3.2006

  Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, aktów Rady, Komisji i EBC, innych niż zalecenia i opinie, (...)

  Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego
 • 15.2.2006

  Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  Ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed (...)

  Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych
 • 21.11.2005

  Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

  Ustawa Prawo dewizowe wymaga uzyskania ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego dla odstąpienia od: pewnych ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą i obrotu wartościami dewizowymi (...)

  Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?
 • 30.11.2004

  Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

  Konstytucja gwarantuje każdemu z nas mozliwość korzystania z praw i swobód obywatelskich. Przewiduje jednak pewne sytuacje, w których prawa te mogą być ograniczane. Art. 31 ust. 3 Konstytucji (...)

  Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?