e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przed sądem porady prawne - Strona 51

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Apelacja i wniosek o zwolnienie od kosztów

  Wnoszona jest apelacja przez adwokata od wyroku rozwodowego z wnioskiem o zwolnienie z kosztów w związku art. 130[2] KPC, art. 14 ust. 2 i art. 100 ust. 2 o kosztach sądowych. Czy należy uiścić opłatę (...)

  Apelacja i wniosek o zwolnienie od kosztów
 • Dochodzenie zwrotu nienależnych pieniędzy

  Księgowość przelała pieniądze na konto innego byłego pracownika w firmie przez pomyłkę. Pracownik nie chce oddać pieniędzy. Czy można złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa? (...)

  Dochodzenie zwrotu nienależnych pieniędzy
 • Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego z Kalifornii

  Ślub odbył się w Kalifornii w 98 roku i został potem uznany w Polsce. Przez 2 lata małżeństwo mieszkało w Polsce. Mąż mieszka w Europie - jest Polakiem, żona ma i obywatelstwo Polskie i USA. (...)

  Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego z Kalifornii
 • Zwrot kosztów w postępowaniu prywatnoskargowym

  Złożyłem prywatny akt oskarżenia z art. 216 kk i Sąd Grodzki zażądał wpłacenia kwoty 300 zł tytułem zryczałtowanej równowartości wydatków w postępowaniu prywatnoskargowym. Czy otrzymam (...)

  Zwrot kosztów w postępowaniu prywatnoskargowym
 • Akta zakończonych spraw w sądzie

  Pół roku temu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie cywilnej. Sąd wydał postanowienie co do istoty sprawy, wyrok jest prawomocny. Obecnie pozwany chce ponownie zapoznać się z aktami sprawy. (...)

  Akta zakończonych spraw w sądzie
 • Zajęcie należności za wykonaną usługę

  Prowadzę działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu usług poligraficznych dla firm. Za te usługi wystawiam fakturę. Współpracuję z jedną firmą. Czy komornik może zająć zapłatę (...)

  Zajęcie należności za wykonaną usługę
 • Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu

  Sędzia sądu rejonowego oparł treść wyliczeń zawartych w postanowieniu kończącym postępowanie na opinii biegłego. Podając w postanowieniu wielkości udziałów w części wspólnej nieruchomości (...)

  Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu
 • Zajęte wynagrodzenie a powrót z urlopu bezpłatnego

  Z mojej pensji prowadzona jest egzekucja komornicza. Przez cztery miesiące byłam na urlopie bezpłatnym. O fakcie tym zakład pracy poinformował oczywiście komornika. Za tydzień wracam do pracy. Czy (...)

  Zajęte wynagrodzenie a powrót z urlopu bezpłatnego
 • Udostępnienie zeznań świadka

  Miała miejsce kradzież bardzo dużej sumy pieniędzy z domu. Do domu sprawca wszedł najprawdopodobniej przy pomocy odbitego klucza. Chciałam się dowiedzieć, czy policja ma prawo udostępnić moim (...)

  Udostępnienie zeznań świadka
 • Zaskarżenie nakazu postępowaniu upominawczym

  Uzyskałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym sąd uwzględnił moje roszczenie główne względem pozwanego. W pozwie o wydanie tego nakazu zapłaty wniosłem także o zasądzenie (...)

  Zaskarżenie nakazu postępowaniu upominawczym
 • Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

  Ile wynosi w świetle obecnej ustawy o kosztach sądowych opłata od wniosku o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności?

  Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
 • Zażalenie na zwolnienie od kosztów sądowych

  Na rozprawie sąd zwolnił stronę przeciwną (pozwaną) z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych ze względu na trudną sytuację materialną. Nie zażądał on jednak złożenia oświadczenia o stanie (...)

  Zażalenie na zwolnienie od kosztów sądowych
 • Postanowienie o przysądzeniu własności

  Kupiłam na licytacji komorniczej mieszkanie w spółdzielni. W tej sytuacji nie dysponuję aktem notarialnym tylko mam wydane postanowienie o przeniesieniu własności. Ze względu na różne sytuacje (...)

  Postanowienie o przysądzeniu własności
 • Zwrot opłaty sądowej po zwróceniu pozwu

  Po złożeniu pozwu o zapłatę Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych poprzez dokonanie opłaty sądowej i dostarczenie odpisu pozwu. Wezwanie to wykonałem, Po pewnym czasie okazało się, (...)

  Zwrot opłaty sądowej po zwróceniu pozwu
 • Odpowiedź na apelację w sprawie gospodarczej

  Czy odpowiedź na apelację w sprawie gospodarczej kieruje się bezpośrednio do sądu II instancji, czy też do przeciwnika procesowego, a odpis z dowodem nadania do sądu?

  Odpowiedź na apelację w sprawie gospodarczej
 • Mediacja w postępowaniu przygotowawczym

  Podejrzany z art. 208 kk oraz rodzice i małoletnia pokrzywdzona wyrazili chęć uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym gdzie na obecną chwilę sprawa jest na etapie postępowania przygotowawczego (...)

  Mediacja w postępowaniu przygotowawczym
 • Zażalenie na przyłączenie sprawy

  Jeden ze współwłaścicieli, mający 1/900 udziału w kamienicy, blokuje podział nieruchomości , gdyż kilka lat temu zmarł jego ojciec, który miał 1/3 udziału w kamienicy. Przed sądem współwłaściciel (...)

  Zażalenie na przyłączenie sprawy
 • Zapłata czynszu i odszkodowanie w jednym pozwie

  Najemca nie zapłacił za czynsz oraz zdewastował mieszkanie. Z uwagi na koszty, chcę najprzód wnieść pozew o zapłatę za zaległy czynsz, otrzymać zapłatę za zaległy czynsz, a dopiero następnie (...)

  Zapłata czynszu i odszkodowanie w jednym pozwie
 • Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu

  Spółdzielnia mieszkaniowa wniosła pozew przeciwko lokatorce o zapłatę za niepłacony czynsz. Sąd wydał nakaz w postępowaniu upominawczym. Lokatorka ma wszystkie dowody wpłat, gdyż rok wcześniej (...)

  Sprzeciw od nakazu na urzędowym formularzu
 • Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego

  W terminie 7 dni od dnia otrzymania pozwu wraz z zawiadomieniem o terminie sprawy wysłałem odpowiedź na pozew wraz z pismem zawierającym wnioski dowodowe i dokumentację dowodową. Odpowiedź na pozew (...)

  Zwrot kosztów wysłania pisma procesowego
 • Uzupełnienie lub złożenie nowego pozwu

  Złożyłem pozew o zapłatę. Nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy. W międzyczasie pojawiły się nowe fakty, z których wywodzę skutki prawne. Chcę uzupełnić poprzednio złożony pozew (...)

  Uzupełnienie lub złożenie nowego pozwu
 • Dobrowolne poddanie się karze a KRK

  Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? (...)

  Dobrowolne poddanie się karze a KRK
 • Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

  Mam zamiar złożyć wnioski o sprostowanie protokołu z rozprawy jak również wnioski o uzupełnienie go. Ponieważ już wcześniej dochodziło do manipulacji dokumentami przedłożonymi Sądowi mam (...)

  Składanie dokumentów na dzienniku podawczym
 • Mediacja w postępowaniu karnym

  Pedagog czynny zawodowo, który w okresie letnim pełnił funkcję kierownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży został podejrzany o dokonanie przestępstwa przewidzianego z art. 208 kk - na podstawie (...)

  Mediacja w postępowaniu karnym
 • Równoczesna apelacja powoda i pełnomocnika

  Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Był reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnik wniósł apelację, w których pominął istotne zarzuty. W tym samym czasie apelacje (...)

  Równoczesna apelacja powoda i pełnomocnika
 • Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

  Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy (...)

  Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego
 • Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

  W postępowaniu gospodarczym sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Orzeczenie zostało wydane przez referendarza sądowego. Czy w takim wypadku pozwany powinien złożyć sprzeciw od (...)

  Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza
 • Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

  Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną (...)

  Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu
 • Pozew i pozew wzajemny

  Przesłany został do mnie pozew o dochodzenie wierzytelności kredytowych. W pouczeniu napisano: Pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, jak również pozew wzajemny. Odpowiedź na pozew i pozew (...)

  Pozew i pozew wzajemny
 • Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

  W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. (...)

  Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym
 • Skutki zawarcia ugody pozasądowej

  W toczącym się sporze gospodarczym (po pierwszym posiedzeniu sądu) strony chcą zawrzeć ugodę pozasądową. Podyktowane jest to chęcią załatwienia sprawy "od ręki". Powód cofnie wówczas pozew (...)

  Skutki zawarcia ugody pozasądowej
 • Opłata od wniosku o uwłaszczenie

  W KW uwidocznionymi właścicielami są ludzie nieżyjący od lat 40-tych. Ich córka umarła w 1969 r. Nie wiem czy została uznana za spadkobierczynię, nie wiem też czy ma dzieci. Mój ojciec użytkował (...)

  Opłata od wniosku o uwłaszczenie
 • Kredyt bankowy a egzekucja innego wierzyciela

  Sąd Rejonowy nadał klauzulę wykonalności w związku z zadłużeniem żony w hurtowni na małżonka. Wierzyciel skierował sprawę do komornika, komornik z biegłym oszacował i opisał nieruchomość (...)

  Kredyt bankowy a egzekucja innego wierzyciela
 • Uprawnienia referendarza

  Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności (...)

  Uprawnienia referendarza
 • Stwierdzenie nieważności umów kredytowych żony

  Małżonka zaciągnęła wiele kredytów w różnych bankach w różnych miejscowościach. Małżonka nigdy nie posiadała a jednocześnie w 2005 roku definitywnie utraciła zdolność spłaty zaciągniętych (...)

  Stwierdzenie nieważności umów kredytowych żony
 • Wpływ nowelizacji kpc na toczące się postępowanie

  Załóżmy, że w sporze między przedsiębiorcami zostanie złożony w najbliższych dniach pozew. Nakaz zapłaty wydany zostanie natomiast w czasie, kiedy w życie wchodzi uchwalona niedawno nowelizacja (...)

  Wpływ nowelizacji kpc na toczące się postępowanie
 • Zakres pojęcia powagi rzeczy osądzonej

  Sądy pierwszej oraz drugiej instancji oddaliły wniesione przeze mnie powództwo przeciwegzekucyjne z uwagi na niewłaściwe określenie strony pozwanej (zamiast dzieci wpisałem jako pozwaną byłą (...)

  Zakres pojęcia powagi rzeczy osądzonej
 • Pozostawanie dłużnika w związku małżeńskim

  Mam wyrok na dłużnika. Prawdopodobnie jest żonaty. W jaki sposób mogę ustalić czy dłużnik na pewno jest żonaty? W jakim zakresie mogę egzekwować swoją wierzytelność z majątku wspólnego (...)

  Pozostawanie dłużnika w związku małżeńskim
 • Kurator sądowy

  Jeżeli złożono apelację, to sądem rozwodowym jest sąd okręgowy, czy ten, który będzie rozpatrywał apelację? Czy można żądać podczas widzeń z dzieckiem zamiast kuratora np. przedstawiciela (...)

  Kurator sądowy
 • Poświadczenie dokumentu przez radcę

  Pełnomocnik powoda, radca prawny, wniósł w jego imieniu pozew o zapłatę. Do pozwu zostały dołączone kopie dokumentów, poświadczone przez radcę za zgodność z oryginałem. Jeden z tych dokumentów (...)

  Poświadczenie dokumentu przez radcę

1

...

49

50

51

52

53

...

94