Postępowanie przed sądem porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Opłata od pozwu o obniżenie alimentów

  Chciałbym zwrócić się do sądu z wnioskiem o obniżenie alimentów na niepełnoletnie dziecko. Z jakimi kosztami i opłatami sądowymi muszę się liczyć zakładając sprawę w sądzie?

 • Pozwanie Skarbu Państwa - Nadleśnictwa

  Wystąpiłem z pozwem przeciwko Nadleśnictwu Państwowemu w N. Pozew mój dotyczył roszczeń wynikających z zawartej z tym Nadleśnictwem umowy o kupno drewna do obróbki tartacznej. Sąd odrzucił (...)

 • Wymeldowanie a listy polecone

  Dwa lata temu kupiłam mieszkanie. Poprzedni właściciel wraz z synem jeszcze przed sprzedażą wymeldowali się. Przez jakiś czas przychodziły do nich listy polecone. Prosiłam na poczcie by były (...)

 • Termin instrukcyjny

  Otrzymałam z sądu akt oskarżenia. W pouczeniu określono, że w terminie 7 dni od doręczenia aktu oskarżenia mam obowiązek zgłoszenia wszystkich znanych mi dowodów niezbędnych do rozpoznania sprawy. (...)

 • Odebranie przysięgi od strony w procesie cywilnym

  Podczas procesu rodzinnego strony są przesłuchiwane w trybie art. 304. Kłamstwa strony zeznającej nie mogą być ścigane karnie, natomiast wyrok może być podjęty w oparciu o te fałszerstwa. Odkręcenie (...)

 • Wniosek dowodowy o załączenie akt innej sprawy

  Jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. Na rozprawie adwokat strony przeciwnej oskarżanej wnioskował o załączenie do akt sprawy wyroku i akt ze sprawy innej powiązanej ze sprawą bieżącą. (...)

 • Zwrot kosztów oskarżycielowi posiłkowemu

  Sprawa karna o groźby karalne. Prokuratura po rozpoznaniu skierowała sprawę do sądu. W sprawie występuję jako pokrzywdzony oraz oskarżyciel posiłkowy. Oskarżony otrzymał obrońcę z urzędu. (...)

 • Brak odpowiedzi prokuratury na wnioski dowodowe

  Przeciwko mnie prokuratura prowadziła dochodzenie w zw. z art. 270 par. 1 k.k. W dniu 29 maja 2006 roku zostałem - jako podejrzany - zaznajomiony z materiałami dochodzenia. Ponieważ było to końcowe (...)

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie naliczyć odsetki według (...)

 • Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa

  Sąd Rejonowy nie uwzględnił naszego zażalenia na postanowienie prokuratury w sprawie naszego zawiadomienia o wyłudzenie usług produkcyjnych tj. o czyn z art. 286 § 1 kk. Z naszego punktu widzenia (...)

 • Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

  Otrzymałem dwa nakazy zapłaty w trybie upominawczym ze swojego powództwa. Przeciwnicy złożyli sprzeciw z brakami formalnymi. Obaj byli reprezentowani przez profesjonalnych radców prawnych, więc (...)

 • Częściowa zapłata przed wszczęciem egzekucji

  W wyniku naszego pozwu, sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dłużnik był nam winien 300 zł. W trakcie, gdy dokumenty leżały w sądzie - dłużnik wpłacił na nasze konto 100 (...)

 • Odmowa przedstawienia dowodów

  W sądzie pracy toczy się sprawa przeciwko byłemu pracodawcy o zaległe wynagrodzenie i inne należności z tytułu pracy. Na ostatniej rozprawie sąd zobowiązał stronę pozwaną (pracodawcę) do złożenia (...)

 • Zmiana treści sprzeciwu

  Otrzymałem dwa nakazy zapłaty w trybie upominawczym ze swojego powództwa. Przeciwnicy złożyli sprzeciw z brakami formalnymi. Obaj byli reprezentowani przez profesjonalnych radców prawnych, więc (...)

 • Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania

  Matka w imieniu swoich dzieci występuje o alimenty. Jako osoba dorosła sprawująca opiekę nad dziećmi składa zeznania dotyczące sytuacji rodzinnej, materialnej itp. W trakcie przesłuchania w trybie (...)

 • Postanowienie w sprawie zabezpieczenia

  Sąd wydał postanowienie o zakazie zbywania nieruchomości (zabezpieczenie tymczasowe powództwa o nieważność umowy nabycia nieruchomości). Jednak przed wydaniem postanowienia została spisana umowa (...)

 • Zarzut potrącenia zgłoszony w procesie

  Jeden z moich byłych współpracowników, świadczących usługi na rzecz mojej firmy (prowadzi własną działalność - samozatrudnienie) wniósł pozew o zapłatę za ostatni okres, w którym wykonywał (...)

 • Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

  Jestem wierzycielem hipotecznym. Trwa postępowanie o egzekucję z nieruchomości dłużnika. Sąd zobowiązał mnie do złożenia w terminie 14 dni do depozytu sądowego kwoty tytułem ceny nabycia prawa (...)

 • Mediacja

  Koleżanka jest po rozwodzie. Sąd w trakcie rozprawy przyznał koleżance do korzystania z dziećmi przyziemie i parter domu, mężowi zaś piętro domu i domek w ogrodzie - 3 pokoje. Dodatkowo mąż (...)

 • Brak odsetek od kosztów sądowych w nakazie zapłaty

  W nakazie zapłaty sąd nie zasądził odsetek od kosztów sądowych. Czy należą się w tym wypadku odsetki mimo ich braku w wyroku? Czy jest możliwe złożenie wniosku o zmianę wyroku? Proszę o przytoczenie (...)

 • Złożenie pozwu do sądu pracy

  Zakład pracy zalega mi od ponad roku z wypłata wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę na kwotę ponad 30 000 zł netto. Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn leżących po stornie (...)

 • Przeciąganie postępowania sądowego

  Jestem pozwanym w sprawie cywilnej. Jestem także wierzycielem powoda. Udzieliłem powodowi pożyczki, a powód w celu zabezpieczenia pożyczki podpisał ze mną w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży (...)

 • Inicjatywa dowodowa w postępowaniu cywilnym

  Jestem powodem w sprawie cywilnej. Pozwanym jest mój dłużnik, który twierdzi, iż oddał mi część pieniędzy wysyłając przelew, jednakże nie ma potwierdzenia nadania przelewu i w związku z tym (...)

 • Cofnięcie apelacji

  Wychodząc z pozwem o dyskryminację w miejscu pracy - czerwiec 2005 - byłem ustawowo zwolniony z kosztów. Sąd I instancji tj. Okręgowy Sąd Pracy w maju 2006 oddalił pozew. W części odszkodowawczej (...)

 • Zaskarżalność postanowień nie doręczonych

  Sąd w trakcie sprawy rozwodowej ustalił w bardzo niekorzystny dla mnie (ale i dla dzieci) sposób moich kontaktów z córkami. Zaskarżyłem postanowienie do Sądu Apelacyjnego. Sąd Apelacyjny co prawda (...)

 • Odpowiedzialność za szkodę powstałą w Rumunii

  Otrzymaliśmy wezwanie do stawienia się w sądzie w Rumuni za 6 dni. Powodem jest firma ubezpieczeniowa, w której ubezpieczony był nasz rumuński klient, który zakupił u nas urządzenie. Po kilku (...)

 • Przebieg postępowania upominawczego

  Przeciwko nam został złożony pozew do sądu. Wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożyliśmy sprzeciw i sąd wyznaczył termin rozprawy. Złożyliśmy wniosek o odroczenie rozprawy (...)

 • Udowodnienie fałszywości weksla

  Zostałem pozwany o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym. Sąd wydał wyrok wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. Trwa egzekucja, komornik zajął moje konta bankowe. Powód przedłożył (...)

 • Wady uzupełniającej opinii biegłych sądowych

  Biegli sądowi mieli sporządzić opinię uzupełniającą. Pomimo jej dokonania nie znalazło się w niej jednak wiele ważnych elementów (m.in: podano, iż właścicielami konkretnych działek są inne (...)

 • Zarzuty od nakazu z weksla a wezwanie do zapłaty

  Wyrok o zapłatę weksla został wydany na podstawie dowodu nadania listu poleconego z wezwaniem do wykupu weksla. Niestety ja tego wezwania nie dostałem. W jaki sposób mam odwołać się od wyroku i (...)

 • Zwrot kosztów procesu dla osoby wygranej

  Podpisaliśmy umowę cywilnoprawną na sprzedaż mieszkania ze starszą Panią - pełnomocnik właścicielki (jej córki) - przebywającej na stałe w USA. Ponieważ termin podpisania umowy finalnej upływa (...)

 • Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

  Urząd Skarbowy zawiadomił Prokuraturę o prawdopodobieństwie popełnienia przeze mnie przestępstwa, posługując się nie do końca wiarygodnymi dowodami. Na podstawie tych dowodów przedstawiono mi (...)

 • Termin na zapoznanie się z opinią biegłego

  Toczy się proces z powództwa cywilnego. W piątek 16.06.2006 r. otrzymałem wezwanie na rozprawę, która odbędzie sie 26.06.2006 r. Mój pełnomocnik otrzymał wezwanie wraz opinią biegłych 19.06.2006 (...)

 • Egzekucja kosztów sądowych

  W październiku 1996 r. zapłaciłam koszty sądowe w sądzie rejonowym dotyczące wpisu w księdze wieczystej w wysokości ok. 1000 zł, ale prawdopodobnie nie złożyłam potwierdzenia zapłaty w sądzie. (...)

 • Pozew rozwodowy

  Z żoną źle mi się układa pożycie. Żona nadużywa alkoholu i zaniedbuje swoje obowiązki gospodyni domowej i nie przejawia zainteresowania dorastającymi córkami. Chcę ją sprowadzić na ziemię (...)

 • Mediacja w sprawach gospodarczych

  Przeciwko nam został złożony pozew w postępowaniu upominawczym. Złożyliśmy sprzeciw i sąd wyznaczył termin rozprawy. Z różnych powodów był on przekładany kilka razy. Chcielibyśmy jednak (...)

 • Koszty sądowe od zażalenia

  Pozew został złożony w sądzie w styczniu br., sąd gospodarczy wydał nakaz zapłaty 20 kwietnia 2006 roku, od tego nakazu złożyłam sprzeciw w dwutygodniowym terminie i mam potwierdzenie z sądu. (...)

 • Tok postępowania po uzyskaniu wyroku

  Pozwałam przedsiębiorstwo energetyczne o usunięcie linii z mojej działki. Sąd okręgowy nakazał mu usunąć linię do dnia 01.04.2006 r., nie zasądził jednak od pozwanego odszkodowania na moją (...)

 • Pozew o odsetki

  Wygrałem sprawę sądową o zapłatę z tytułu umowy najmu lokalu. Niestety w pozwie nie ująłem roszczenia o odsetki ustawowe. Jaki tryb będzie najprostszy i najtańszy w dochodzeniu roszczenia o (...)

 • Postępowanie egzekucyjne po drugiej licytacji

  Nieruchomość budynkowa nie została sprzedana przez komornika po jej oszacowaniu na 2/3 wartości. Jaka jest dalsza procedura? Czy komornik odstępuje od licytacji? Czy można ją sprzedać na zasadzie (...)

NA SKÓTY