Postępowanie przed sądem

Podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego

Podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego

Na jakich podstawach powinno być wniesione powództwo przeciwegzekucyjne?

Obowiązek dołączania odpisów do pism procesowych

Obowiązek dołączania odpisów do pism procesowych

Czy obowiązek dołączania odpisów do pism procesowych dotyczy również postępowania upominawczego?

Kara nałożona w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim

Kara nałożona w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim

Miałem sprawę w sądzie z UOKiK , Wyło to odwołanie się od wyroku którą przegrałem. 10 dni później miałem poważną operację serca która spowodowała niezdolność do pracy na okres sześciu (...)

Przedawnienie odsetek zasądzonych wyrokiem

Przedawnienie odsetek zasądzonych wyrokiem

Sąd w wyroku zasądzającym zasądził należność główną wraz z odsetkami liczonymi od daty wskazanej w orzeczeniu do dnia zapłaty. Po upływie jakiego okresu czasu zasądzone odsetki ulegną przedawnieniu? (...)

Pozbawienie mocy prawnej nakazu zapłaty

Pozbawienie mocy prawnej nakazu zapłaty

W jaki sposób wykazać, że nakaz zapłaty powinien być pozbawiony mocy prawnej?

Przywrócenie terminu do dokonania czynności prawnej w postępowaniu cywilnym

Przywrócenie terminu do dokonania czynności prawnej w postępowaniu cywilnym

W jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie z instytucji przywrócenia terminu do dokonania czynności prawnej w postępowaniu cywilnym?

Przywrócenie terminu na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego

Przywrócenie terminu na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego

Witam. Dziesięć lat temu zakończyło się postępowanie cywilne. Czy jest możliwe przywrócenie terminu na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego?

Wyłączenie sędziego

Wyłączenie sędziego

Czy istnieje możliwość skargi na sędziego, który nie zachowuje bezstronności w sprawie?

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Czy poza apelacją można w inny sposób wzruszyć orzeczenie sądu cywilnego?

Złożenie apelacji po terminie

Złożenie apelacji po terminie

Czy apelacja złożona po terminie może zostać uwzględniona w drodze jakiegoś wyjątku?

Upływ terminu do wniesienia środka zaskarżenia

Upływ terminu do wniesienia środka zaskarżenia

Jaki skutek wywiera upływ terminu do wniesienia środka zaskarżenia?

Apelacja od wyroku sądu cywilnego

Apelacja od wyroku sądu cywilnego

W jakim terminie wnosi się apelację od wyroku sądu cywilnego?

Prawomocność formalna orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Prawomocność formalna orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Czym jest prawomocność formalna orzeczenia?

Prawomocność w postępowaniu cywilnym

Prawomocność w postępowaniu cywilnym

Kiedy orzeczenie sądu cywilnego staje się prawomocne?

Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

Kto może zastępować oskarżyciela posiłkowego

Moja córka została okradziona - na kradzieży przyłapał złodzieja mój mąż (ojciec pokrzywdzonej). Kradzież została zgłoszona na policję. Policja skierowała sprawę do sądu, a córka otrzymała (...)

Podjęcie postępowania zawieszonego z powodu śmierci strony

Podjęcie postępowania zawieszonego z powodu śmierci strony

Kiedy sąd podejmie postępowanie zawieszone z uwagi na śmierć strony?

Skutki zawieszenia postępowania z powodu śmierci strony

Skutki zawieszenia postępowania z powodu śmierci strony

Jakie skutki wywołuje zawieszenie postępowania cywilnego z powodu śmierci strony?

Śmierć strony w postępowaniu cywilnym

Śmierć strony w postępowaniu cywilnym

Jakie skutki wywołuje śmierć strony w postępowaniu cywilnym?

Wymogi pisma procesowego

Wymogi pisma procesowego

Jakim wymogom powinno odpowiadać pismo procesowe?

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty

W jaki sposób doprowadzić do uchylenia nakazu zapłaty?

Przesłanki negatywne nakazu zapłaty

Przesłanki negatywne nakazu zapłaty

W jakich przypadkach nie można wydać nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jakie warunki powinny być spełnione, aby możliwe było wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Związanie SOKiK wyrokiem innego sądu - ponownie

Związanie SOKiK wyrokiem innego sądu - ponownie

Czy SOKiK związany jest prawomocnym wyrokiem innego sądu w kwestii ustalenia treści umowy czy też ustala jej treść niezależnie? Chodzi bowiem o to, że w razie wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania (...)

Wskazanie wartości przedmiotu

Wskazanie wartości przedmiotu

Otrzymałem (jako strona - powód) wezwanie z sądu do wskazania wartości przedmiotu (komputera), którego wydania żądam. Umówioną cenę transakcyjną odbieram jako bardzo atrakcyjną dla mnie jako (...)

Uzadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Uzadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia powinien odnieść się również do pism procesowych stron postępowania, które zawierają wnioski dowodowe oraz podniesionego stanowiska jeżeli są istotne i mogą mieć (...)

Wiarygodność dokumentu

Wiarygodność dokumentu

Sąd nie uznał dokumentu, który nadszedł z PKO zawiadamiając Sąd kto był właścicielem książeczki PKO. Sąd odmówił wiarygodności dokumentu z tego względu, że po stwierdzeniu przez PKO kto (...)

Posiedzenia niejawne a obecność stron

Posiedzenia niejawne a obecność stron

Według mnie zasadą jest że apelacja w sprawie podział majątku odbywa się na posiedzeniu niejawnym i adwokat ani uczestnik postępowania nie może uczestniczyć w sprawie apelacyjnej. Czy to prawda (...)

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Można wnieść o szczegółowe uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy wraz z tenorem, formułą rozstrzygnięcia wniosków i zarzutów. Na czym to polega? Jak Sąd sporządzi takie uzasadnienie (...)

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań

Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków w/g. art. 31 § 2 (1) kro. należą do majątku wspólnego. Wnioskodawca wnosząc wniosek o podział (...)

Naruszenie terminu ustawowego

Naruszenie terminu ustawowego

Wydanie uzasadnienia i postanowienia nie może przekroczyć okres jednego miesiąca. Jest to przepis informacyjny jednak ustawowy tak jak inne przepisy dotyczące terminów które również są informacyjne (...)

Zwrot kosztów postępowania

Zwrot kosztów postępowania

Nie uwzględnienie wniosku uczestnika postępowania o zwrot kosztów postępowania przez wnioskodawczynię w związku z bezprawnymi działaniami wywołanymi żądaniem zasądzenia spłaty od uczestnika (...)

Odmowa wydania postanowienia wstępnego

Odmowa wydania postanowienia wstępnego

Sąd odmówił wydania postanowienia wstępnego podniesionego w piśmie procesowym w przedmiocie przyznania mieszkania jednej z stron postępowania co do okoliczności której strony postępowania były (...)

Terminu na powoływanie dowodów

Terminu na powoływanie dowodów

Wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., V CSK 125/08, wyjaśnia, że w wypadku prekluzji przewidzianej w art. 207 § 3 k.p.c. strona może powołać po upływie zakreślonego terminu twierdzenia, zarzuty (...)

Ochrona dóbr osobistych w toku postępowania

Ochrona dóbr osobistych w toku postępowania

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Pojęcie (...)

Nałożenie grzywny przez komornika

Nałożenie grzywny przez komornika

Zgodnie z art. 762 § 1 k.p.c. komornik z wniosku wierzyciela może nałożyć grzywnę na osobę udzielającą świadomie fałszywych wyjaśnień. Czy wierzyciel może skutecznie zaskarżyć odmowę nałożenia (...)

Uprawnienia komornika

Uprawnienia komornika

Na podstawie art. 762 § 2 k.p.c. komornik może ukarać osobę grzywną za udzielanie wyjaśnień świadomie fałszywych. Sytuacja ta (jak wynika z Państwa odpowiedzi tutaj http://e-prawnik.pl/moj-eprawnik/historia/pytanie/58117/) (...)

Warunki formalne pisma procesowego

Warunki formalne pisma procesowego

Jakie warunki formalne musi spełnić pismo procesowe, by było zgodne z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego?

Zajęcie przedmiotów majątkowych nie należących do dłużnika

Zajęcie przedmiotów majątkowych nie należących do dłużnika

Witam. Przeciwko mojemu synowi toczy się postępowanie egzekucyjne. Niedawno komornik przyszedł do mojego domu i zajął przedmioty należące do mnie. Czy mogę je odzyskać?

Sporządzenie pozwu cywilnego

Sporządzenie pozwu cywilnego

Jak poprawnie sporządzić pozew cywilny?

Elementy wniosku o wszczęcie egzekucji

Elementy wniosku o wszczęcie egzekucji

Witam. Chciałbym wszcząć egzekucję przeciwko mojemu dłużnikowi. Otrzymałem już klauzulę wykonalności. Interesuje mnie jednak jakie elementy powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji?

Prawomocność orzeczenia cywilnego

Prawomocność orzeczenia cywilnego

Po jakim czasie od prawomocności orzeczenia cywilnego, jest możliwe wniesienie skargi o stwierdzenie jego niezgodności z prawem?

Nabycie zajętej rzeczy w dobrej wierze

Nabycie zajętej rzeczy w dobrej wierze

Komornik zajmuje samochód dłużnika. W praktyce odbywa się to przez umieszczenie na samochodzie naklejki (tak przynajmniej poinformowała mnie jedna z kancelarii komorniczych). Komornik nie nanosi adnotacji (...)

Nieprawdziwe oświadczenie złożone komornikowi

Nieprawdziwe oświadczenie złożone komornikowi

W trakcie postępowania egzekucyjnego z ruchomości może się zdarzyć, że rzecz dłużnika jest w posiadaniu osoby trzeciej. Zgodnie z art. 845 § 2 kpc zd. 2 możliwość zajęcia rzeczy ruchomej zależy (...)

Prekluzja dowodowa w postępowaniu uproszczonym

Prekluzja dowodowa w postępowaniu uproszczonym

Do jakiego momentu można zgłaszać wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym?

Pozew o przysposobienie dziecka

Pozew o przysposobienie dziecka

Chciałbym wnieść do sądu pozew o przysposobienie dziecka. Jak duża jest opłata sądowa w takich sprawach?

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o ustanowienie drogi koniecznej kierowany do sądu?

Termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego

Termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego

Jaki jest termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania cywilnego?

Podstawa prowadzenia postępowań egzekucyjnych

Podstawa prowadzenia postępowań egzekucyjnych

Na jakiej podstawie prowadzone są postępowania egzekucyjne?

Egzekucja ruchomości należących do dłużnika

Egzekucja ruchomości należących do dłużnika

Jak wygląda egzekucja ruchomości należących do dłużnika?

Rozliczenie kosztów po zakończeniu postępowania egzekucyjnego

Rozliczenie kosztów po zakończeniu postępowania egzekucyjnego

Jak wygląda rozliczenie kosztów po zakończeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: