e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przed sądem porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej

  Jaki sąd jest właściwy w sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?

  Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej
 • Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym

  Jak wysoka jest opłata sądowa od pozwu wniesionego w postępowaniu upominawczym?

  Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym
 • Pozew sądowy

  Jakie wymagania powinien spełniać pozew wszczynający postępowanie cywilne?

  Pozew sądowy
 • Możliwość wydania nakazu zapłaty

  Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

  Możliwość wydania nakazu zapłaty
 • Odzyskanie tytułu wykonawczego od komornika

  Złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik wezwał mnie do uiszczenia zaliczki na wydatki. Jest ona zawyżona (zawiera opłaty za kontakty z instytucjami, o które nie wnioskowałem (...)

  Odzyskanie tytułu wykonawczego od komornika
 • zmiana opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

  Chciałabym złożyć do Sądu wniosek o zmianę opiekuna prawnego swojej ubezwłasnowolnionej mamy. Mój ojciec obecny, opiekun prawny, nie czuje się na siłach sprawować dalej opieki nad mamą. Od (...)

  zmiana opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej
 • Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego

  Czy ugoda zawarta przed sądem może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

  Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

  Czy odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym trzeba składać na urzędowym formularzu?

  Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym
 • Doręczenie pisma sądowego na nieistniejący adres

  Pozwany (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) podała w CEIDG adres do doręczeń, który prawdopodobnie nie istnieje. Jak jest traktowane doręczenie pisma sądowego w takim przypadku, (...)

  Doręczenie pisma sądowego na nieistniejący adres
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego

  Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Do postępowania przyłączył się inny wierzyciel. Czy gdybym złożył wniosek o umorzenie postępowania to osoba drugiego (...)

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Dowód doręczenia wezwania dłużnikowi

  Art. 1036 pkt 1 k.p.c. posługuje się pojęciem dowodu doręczenia wezwania. Jaki to musi być w praktyce dokument, jeżeli dłużnik nie odbiera pism?

  Dowód doręczenia wezwania dłużnikowi
 • Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności

  Sąd wydał nakaz zapłaty przeciwko dwóm pozwanym (solidarnie). Czy orzeczenie o kosztach procesu na nakazie powinno obejmować całą kwotę, którą zapłacił powód czy sąd rozdziela kwotę po połowie?

  Orzeczenie o kosztach procesu pzy solidarności
 • Informacja od komornika - opłaty

  Od czasu do czasu zwracam się do komorników o uzyskanie informacji o dłużniku w trybie z art. 760 (1) k.p.c. Dzisiaj pierwszy raz pracownik jednej z kancelarii powiedział, że udzielenie takiej informacji (...)

  Informacja od komornika - opłaty
 • Sankcja za niepodanie informacji komornikowi

  Zgodnie z art. 762 par. 1 k.p.c. komornik może nałożyć grzywnę na osobę, która uchyla się od udzielenia informacji. Czy ten obowiązek i sankcja za jego niedopełnienie dotyczy również postępowania (...)

  Sankcja za niepodanie informacji komornikowi
 • Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty

  Dłużnik złożył zarzuty od nakazu zapłaty i został wezwany do ich opłacenia. Nie zrobił tego w terminie ani nie wniósł o zwolnienie z kosztów sądowych.Czy tej sytuacji sąd odrzucając zarzuty (...)

  Odrzucenie zarzutów od nakazu od zapłaty
 • Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko małżonkowi dłużnika, w postępowaniu rozpoznawczym

  Wiezrzyciel chce rozszerzyć klauzule wykonalnosci tytułu egzekucyjnego na małzonaka dłuznika. Dług powstał w działalności gospodarczej. Wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym, (...)

  Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko małżonkowi dłużnika, w postępowaniu rozpoznawczym
 • Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka

  Wiezrzyciel chce rozszerzyć klauzule wykonalnosci tytułu egzekucyjnego na małzonaka dłuznika. Dług powstał w działalności gospodarczej. Wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym, (...)

  Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego na małżonka
 • Sądowe oględziny nieruchomości

  W sprawie o rozgraniczenie strony przedstawiły już, w zasadzie wszystkie dowody w sprawie. Wskazane byłoby jednak, aby sąd osobiście obejrzał sytuację w terenie, sąd jednak sam dotychczas o oględzinach (...)

  Sądowe oględziny nieruchomości
 • Skutki karne kłamstwa w procesie cywilnym

  Pozwany, który jest jednocześnie podejrzanym w śledztwie (m.in. przywłaszczenie, oszustwo, podrobienie podpisu) przedmiotowo powiązanym z roszczeniem cywilnym, wnosi zarzuty od nakazu zapłaty.Czy (...)

  Skutki karne kłamstwa w procesie cywilnym
 • Zajęcie wynagrodzenia za pracę

  Komornik zajmuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.Czy wtedy również zajmowane są wypłaty różnego rodzaju dodatków np. diet, "kilometrówki", itp.?

  Zajęcie wynagrodzenia za pracę
 • Sprawa gospodarcza

  Przedsiębiorca wystawił weksel na zlecenie innego przedsiębiorcy. Avalistą był małżonek wystawcy nieprowadzący działalności gospodarczej.Czy sprawa o solidarną zapłatę przeciwko obu dłużnikom (...)

  Sprawa gospodarcza
 • Wycofanie zażalenia na bezczynność prokuratora

  Wysłałem zażalenie na bezczynność prokuratora w przedmiocie niewydania postanowienia w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Potem otrzymałem takie postanowienie i wycofałem zażalenie.Czy (...)

  Wycofanie zażalenia na bezczynność prokuratora
 • Zaliczka na czynności komornika

  Dwóch wierzycieli wszczyna postępowanie egzekucyjne z nieruchomości.Który z wierzycieli jest zobligowany do uiszczenia zaliczki na oszacowanie? Czy może być taka sytuacja, że tylko jeden z nich (...)

  Zaliczka na czynności komornika
 • Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

  Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi (...)

  Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową
 • Skarga do ETPC

  Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (...)

  Skarga do ETPC
 • Nadanie statusu pokrzywdzonego

  Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę (przywłaszczenie mienia, podrobienie podpisu). Na razie jeszcze nie zostało wydane żadne postanowienie w sprawie. W jaki sposób (...)

  Nadanie statusu pokrzywdzonego
 • Termin rozpoznania zażalenia przez prokuratora

  Złożyłem do prokuratora okręgowego zażalenie na bezczynność prokuratora rejonowego (w ciągu 6 tygodni nie wydał postanowienia w sprawie złożonego przeze mnie zawiadomienia). Czy istnieją przepisy (...)

  Termin rozpoznania zażalenia przez prokuratora
 • Udział pokrzywdzonego w czynnościach dochodzenia

  Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę. W zawiadomieniu złożyłem kilka wniosków o przesłuchanie konkretnych osób. Dowiedziałem się, że policjant (...)

  Udział pokrzywdzonego w czynnościach dochodzenia
 • Wskazanie sposobu egzekucji przez wierzyciela

  Złożyłem wniosek o zajęcie nieruchomości dłużnika. Dłużnik ma jakieś inne postępowania u tego samego komornika. Niedługo mają być licytacje ruchomości, o których istnieniu nie wiedziałem. (...)

  Wskazanie sposobu egzekucji przez wierzyciela
 • Częściowe zabezpieczenie roszczenia

  Sąd wydał nakaz w postępowaniu nakazowym. Chciałbym wszcząć postępowanie zabezpieczające, ale to wiąże się z opłatą dla komornika 2%. Nie wiem czy dłużnik ma teraz całą kwotę, raczej (...)

  Częściowe zabezpieczenie roszczenia
 • Skarga do ETPCz w Strasburgu

  Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Czy w powyższym przypadku mogę wnieść skargę do Europejskiego (...)

  Skarga do ETPCz w Strasburgu
 • Cofnięcie pozwu

  Złożyłem pozew o zapłatę, ale zawarłem z dłużnikiem ugodę pozasądową. Sąd jeszcze nie rozpoznał pozwu. Teraz chcę go wycofać. Czy w takiej sytuacji informacja o wycofaniu pozwu i umorzeniu (...)

  Cofnięcie pozwu
 • Ugoda w trakcie egzekucji komorniczej

  Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi. Dłużnik skontaktował się ze mną z propozycją ugody. Czy na tym etapie można wycofać (...)

  Ugoda w trakcie egzekucji komorniczej
 • Wycofanie wniosku od komornika

  Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne (roszczenie pieniężne) przeciwko dłużnikowi, ale jeszcze nic nie wyegzekwował. Czy gdybym teraz wycofał wniosek to można na podstawie (...)

  Wycofanie wniosku od komornika
 • postępowanie nakazowe z obligacji

  Przedsiębiorstwa prywatne emitują obligacje na podstawie ustawy o obligacjach. Czy obligacje mogą być podstawą wydania nakazu w postępowaniu nakazowym?

  postępowanie nakazowe z obligacji
 • Poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika

  Nasz dłużnik, na którego posiadamy od 2006 roku nakaz zapłaty, skutecznie unika odpowiedzialności tj. zapłaty wierzytelności względem nas. Mamy zajęcia komornicze kont bankowych, zajęcie udziałów (...)

  Poszukiwanie źródeł dochodów dłużnika
 • Termin do zaspokojenia roszczenia

  Dłużnik nie odebrał nakazu wydanego z weksla w postępowaniu nakazowym (dwukrotne awizowanie). Czy termin do zaspokojenia roszczenia, o którym mowa w art. 492 par. 3. kpc biegnie od dnia upływu terminu (...)

  Termin do zaspokojenia roszczenia
 • Wycena udziałow w sp. z o.o.

  Chciałbym dokonać wyceny udziałów naszego dłużnika w spółce z o.o. w której również jestem udziałowcem z prawem pierwokupu udziałów od innych wspólników. Posiadam zajęcie komornicze udziałów (...)

  Wycena udziałow w sp. z o.o.
 • Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym

  W kancelarii komorniczej uzyskałem informację, że postępowanie zabezpieczające z ruchomości sprowadza się wyłącznie do spisania protokołu zajęcia. Akurat w przypadku mojego dłużnika tego typu (...)

  Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym
 • Egzekucja z nieruchomości - zaliczka

  Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Czy przepisy określają w jaki sposób wylicza się zaliczkę na czynności komornika?

  Egzekucja z nieruchomości - zaliczka