Prawo rodzinne: Rodzice a dzieci - Artykuły (strona: 2)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

22.9.2011

Jeżeli osoba samotnie wychowująca dzieci spełnia określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki, to może - na swój wniosek - określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów. Taki sposób opodatkowania (...)

Kiedy dziecko powinno przyczyniać się do utrzymania domu?

18.3.2011

Sytuacja, kiedy dziecko obowiązane jest do przyczyniania się do utrzymywania rodziny, należy do rzadkości. Na gruncie polskiego prawa rodzinnego, to na rodzicach spoczywa obowiązek przyczyniania się o zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Każdy z nich (...)

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

20.12.2010

W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może skorzystać z szerokiego wachlarza (...)

Władza rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka

16.10.2009

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska (...)

Co jeśli ojciec nie płaci alimentów na dziecko?

12.5.2009

Z dniem 1 października 2008 roku w życie weszły przepisy nowej ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która - po raz kolejny - zmienia zasady pomocy państwa dla osób, które mają trudności z uzyskaniem należnych im alimentów. (...)

Jak wygląda nadzór nad sprawowaniem opieki nad małoletnim?

12.11.2008

Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadku, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Okoliczności te muszą dotyczyć obojga rodziców dziecka, choćby przyczyny nieprzysługiwania tej władzy były po stronie każdego z rodziców odmienne. (...)

Rozwód w Polsce czy za granicą - opinia prawna

21.8.2008

Obywatelka Polski jest od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem Francji i aktualnie mieszka we Francji. Syn ma podwójne obywatelstwo oraz 2 paszporty. Żona jest ofiarą przemocy domowej, alkoholizmu małżonka i ciągłych gróźb dotyczących odebrania dziecka. Mąż ma bardzo dobrą (...)

Kontakty dziadków z wnukami

29.2.2008

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje jedynie zagadnienie osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Jednakże naczelną zasadą prawa rodzinnego jest dobro dziecka. Rodzice mają wykonywać władzę rodzicielską tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Jak w takim razie wygląda (...)

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

23.6.2007

Podstawowym obowiązkiem, jaki ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców, jest obowiązek świadczenia alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Dotyczy on obydwojga rodziców, zarówno ojca jak i matki. Obok (...)

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

9.2.2007

Dziewczyna, z którą spotykał się Pan X, zaszła w ciążę. Gdy dziecko się urodziło wniosła sprawę do sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawowe badania krwi nie wykluczyły Pana X z grona grupy ojców. W trakcie postępowania w sprawie o ustalenie ojcostwa Pan X dobrowolnie uznał dziecko, chociaż (...)

Rozwód a prawa względem wspólnych dzieci - opinia prawna

10.7.2006

Sprawowanie władzy rodzicielskiej to prawo i obowiązek rodziców. Składa się na nie troska o rozwój dziecka, zapewnienie mu środków utrzymania i opieki, a także reprezentowanie jego interesów. Uprawnienia te powstają już z chwilą urodzenia się dziecka i trwają aż (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

10.7.2006

Jestem od dwóch lat rozwiedziony, opiekę nad nastoletnim synem sąd przyznał mnie (syn ma 14 lat), ale żonie pozostawiono możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach dziecka. Nadto zostały mi przyznane alimenty bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. Zaraz po tym jak wyrok sądowy (...)

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

15.10.2004

Zgodnie z art. 7 ust. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach na wydanie paszportu osobie małoletniej konieczna jest zgoda obojga rodziców, chyba że z orzeczenia sądu wynika, iż prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje (taka sytuacja zachodzi np.: w przypadku (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika