nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

Odpowiedzi w temacie (5)

lola41

8.2.2012

Witam.
Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie że jeden z uczniów w szkole jest pod wpływem alkoholu. Ja odrazu napisze, że ja tego delikwenta wziełabym do dyrektora, tam czekałby na policje lub straż miejską z alkomatem. Zaraz po wyniku o ile byłby pod wpływem zadzwoniłabym do rodziców.
Moja koleżanka jednak powiedziała mi że u nich w szkole chciano zakupić alkomat, jednak rada uczniowska się na to nie zgodziła... gdyż łamałoby to prawa uczniów.
Powiedziała też że nauczyciel ma bardzo ograniczone możliwości działania, i chodziło jej tutaj o wezwanie służb porządkowych. TO jest jakiś absurd ogólnie, chyba moja koleżanka się nie nadaje. Nie chodzi mi też w tym poście o sam problem dzisiejszej młodzieży, tylko o to co faktycznie może nauczyciel teraz. W tym momencie roku 2012 8 stycznia, widząc ucznia który może być pod wpływem alkoholu.
Proszę mi napisać. Może uda mi się uzyskać odpowiedź którą przekaże koleżance i powiem jej JA nie nauczyciel jak ONA nauczyciel powinna sie zachować.
Pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

klara77

2012-02-08 12:53:51

faktycznie słaba nauczycielka, moze sie boi, ale chowanie glowy w piasek to słabe rozwiazanie;/

PPHUEDMAR

2012-02-08 13:50:13

Obowiązek nauczycieli do nadzoru nad podopiecznymi wynika z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.). Art. 4. ustawy o systemie oświaty stanowi: Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości Art. 14. 1. ZABRANIA się sprzedaży, podawania i SPOŻYWANIA napojów alkoholowych: 1) na terenie SZKÓŁ oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studencich, Art. 43. 1. Kto SPOŻYWA napoje alkoholowe WBREW ZAKAZOM określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. W sytuacji, gdy zachowanie uczniów narusza obowiązujące zasady - lub stwarza niebezpieczeństwo ich naruszenia - nauczyciel sprawujący nadzór nad powierzonymi mu uczniami, winien w razie kolizji ciążących na nim w tym samym czasie zadań typu nadzorczego z zadaniami typu administracyjnego, dawać pierwszeństwo zadaniom nadzorczym, dopóki nie zapewni warunków zapobiegających naruszeniu dyscypliny przez uczniów, mogącemu wywołać szkodę. Środki zapobiegawcze, jakie nauczyciel winien zastosować powinny odpowiadać konkretnym okolicznościom (wiek uczniów, stopień zdyscyplinowania, rodzaj zajęć, sytuacja, środowisko itp.) (wyrok SN II CR 153/75 LEX 7699). Poza tym nie wyobrażam sobie, by regulamin w szkole zezwalał na picie alkoholu na jej terenie.(Poza jednorazowymi wyłączeniami np. typu studniówka) W tym przypadku brak reakcji ze strony osób nadzorujących uczniów (nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły) na spożywanie alkoholu przez uczniów narusza nie tylko przepisy wynikające z Karty Nauczyciela i Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości, ale świadczy o nieznajomości opracowanych autonomicznych programów modułowych opisujących procedury postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją, w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE (DOTYCZĄ ZACHOWANIA UCZNIA NIE TYLKO NA TERENIE SZKOŁY!) W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji , nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 1.Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 3.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 4.Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

label teat

2012-02-08 14:25:43

co to znaczy ze rada uczniowska nie wyraża zgody^^?? was pogieło ludzie?? to jak rada zadecyduje zmiane nauczyciela i derektora to tego tez posłuchacie?? policja odrazu do szkoły podjedzie i małoletniego na dołek albo izbe dla nieletnich.

arsmageddon

2012-05-11 10:19:11

Dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź, chciałbym jednak temat podrążyć dalej. Otóż z informacji jakie posiadam z Policji wynika, że sytuacja picia przez nieletniego alkoholu, picia na terenie szkoły, bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły - zawsze musi kończyć się zgłoszeniem na Policję i/lub do Sądu Rodzinnego. Inaczej rzecz ujmując opisana procedura przekazania dziecka rodzicom, zobowiązania ich do nadzoru, etc, etc jest procedurą na dany moment interwencji a potem szkoła i tak musi podjąć czynności prawne. Do tej pory wydawało mi się, że procedura tworzy pewne stopniowanie działań jakie ma podjąć szkoła. Dopiero "recydywa" alkoholowa zobowiązuje szkołę do zgłoszenia. Z perspektywy Policji tak nie jest - zawsze trzeba zgłosić. Pytanie jest takie: - czy tak rzeczywiście jest? - a jeśli tak to na podstawie jakich przepisów ustawy? Zwłaszcza, że wspomniany dokument DZIAŁANIA INTERWENCYJNE (DOTYCZĄ ZACHOWANIA UCZNIA NIE TYLKO NA TERENIE SZKOŁY! nie jest już oficjalnym dokumentem a szkoły wykorzystują go gdyż nie ma żadnego innego dokumentu na ten temat wspomagającego szkoły. Pozdrawiam

PPHUEDMAR

2012-05-16 21:09:40

Szkołę tak jak każdą inną instytucję, obowiązuje przestrzeganie przepisów prawa. Żadna instytucja nie może powoływać się na przepisy, lub ich brak, które są wagi podrzędnej w stosunku do obowiązujących przepisów prawa ogólnego. Tak więc instytucja ta (szkoła) zobowiązana jest z urzędu do przestrzegania i respektowania przepisów zawartych w Ustawie o Wychowaniu w Trzeźwości, o której pisałem wcześniej. W tym temacie zmiany poczynione w Ustawie w 2011 roku nic nie zmieniły.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: