e-prawnik.pl Porady prawne

Ponowne przeliczenie emerytury

Pytanie:

W jakich sytuacjach następuje ponowne przeliczenie emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ponowne przeliczenie emerytury

25.12.2011

Ponowne ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego bądź zmiana wysokości tego świadczenia może nastąpić na skutek:

1. doliczenia dotychczas nieuwzględnionego okresu (składkowego lub nieskładkowego), uprawniającego do emerytury, przebytego przed nabyciem prawa o świadczenia przedemerytalnego,

2. ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury, jeśli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego

Zgodnie z art. 110 ust. 1 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej u.e.r.):

Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Wobec powyższego, podstawa wymiaru emerytury przeliczana jest według kwoty bazowej z daty złożenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru, gdy do jej obliczenia emeryt wskaże zarobki przypadające przynajmniej w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik podstawy wymiaru jest wyższy od ostatnio obliczonego.Wskaźnik podstawy wymiaru świadczenia liczony jest w następujący sposób -najpierw trzeba obliczyć oddzielenie dla każdego roku wskazanego do obliczenia podstawy wymiaru sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot niestanowiących podstawy wymiaru składek wliczanych jednak do podstawy. Następnie oblicza się stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu. Potem oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty (wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 proc.), oraz mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ