e-prawnik.pl Porady prawne

termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

Pytanie:

Złożyłem wniosek o wydanie decyzji administracyjnej (dla przykładu niech będą to warunki zabudowy). W jakim terminie od momentu złożenia wniosku organ ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne? Czy w tym zakresie obowiązuje ogólna regulacja k.p.a.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: termin do wszczęcia postępowania administracyjnego

26.1.2012

Jak wskazuje ustawa Kodeks postępowania administracyjnego:

Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,
3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2
4) w sprawach wydawania zaświadczeń.

W doktrynie wskazuje się, że: "Dla określenia przedmiotowego zakresu obowiązywania K.p.a. zasadnicze znaczenie ma treść art.1 pkt 1, zgodnie z którym kodeks normuje postępowanie przed organami administracji publicznej (państwowej oraz organami samorządu terytorialnego) w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Postępowanie w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych dotyczy ogólnego postępowania administracyjnego w znaczeniu podanym wcześniej. Indywidualny charakter sprawy oznacza wskazanie ustawodawcy na konkretność imiennie określonego podmiotu oraz konkretność jego praw i obowiązków rozstrzyganych w drodze decyzji jako kwalifikowanej postaci aktu administracyjnego. Z tego, że sprawa ma charakter indywidualny nie wynika jeszcze, że może być ona rozstrzygnięta decyzją administracyjną, może się ona kwalifikować na przykład do załatwienia w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków. W sytuacji kiedy z przepisów prawa materialnego wynika umocowanie organu do postępowania administracyjnego o charakterze jurysdykcyjnym, władny on jest załatwiać ją poprzez wydanie decyzji. Nie jest również wykluczone upoważnienie do wydawania decyzji wynikające wyłącznie z przepisów prawa procesowego." - tak Żukowski Ludwik w "Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym", Warszawa 1999 Wydawnictwa Prawnicze PWN (wydanie I). Zasadniczo więc sprawa kończąca się  wydaniem indywidualnej decyzji aministracyjnej będzie regulowana przez KPA. W tym również w zakresie terminów na załatwienie sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ