e-prawnik.pl Porady prawne

Uchwała Komisji Zakładowej związku zawodowego

Pytanie:

Przed sądem pracy toczy się postępowanie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie utrzymuje, iż był chroniony przed wypowiedzeniem jako osoba szczególnie chroniona - wskazana przez związek. Pracodawca twierdzi, iż takiej ochrony nie było. Przed sądem złożył wniosek, na podstawie którego sąd zobowiązał stronę powodową o dostarczenie uchwały komisji zakładowej związku zawodowego, na podstawie której pracownik był chroniony. Pracownik przedstawił jednak tylko wyciąg z protokołu posiedzenia KZZZ, z którego wynika, iż podjęto uchwałę, na mocy której pracownik jest chroniony. Związek przedłożył również pismo, iż jest to cała dokumentacja pisemna jaką posiada w tej sprawie. Czy związki zawodowe mają obowiązek podejmowania tego typu uchwał na piśmie, czy komisja zakładowa z.z. może np. podjąć taką uchwałę ustnie i opisany wyżej wyciąg z protokołu posiedzenia jest wystarczający?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchwała Komisji Zakładowej związku zawodowego

20.1.2010

Zgodnie z treścią art. 45 § 1 kodeksu pracy sąd pracy na żądanie pracownika orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jeśli zostanie ustalone, że wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem odpowiednich przepisów. Istotną rolę odgrywa art. 38 kodeksu pracy nakładający na pracodawcę obowiązek zawiadomienia zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Powszechnie przyjęte jest, że to nie organizacja związkowa ma obowiązek zawiadamiać pracodawcę o tym, którzy pracownicy są chronieni, ale z mocy prawa to pracodawca musi ustalić, że dana organizacja związkowa reprezentuje indywidualne interesy pracownika. Problemem pozostaje forma w jakiej powinno nastąpić udzielenie takiej informacji przez związek zawodowy. Art. 30 ust. 2¹ ustawy z dnia 23 mają 1991 r. o związkach zawodowych stanowi, że „W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników". Ustawa nie precyzuje jakie warunki powinna spełniać taka informacja. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że informacja pochodząca od związku zawodowego musi wskazywać w sposób niebudzący wątpliwości, którzy pracownicy podlegają ochronie danego związku. Konieczne jest zatem udzielenie takiej informacji, która pozwala na zidentyfikowanie pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 5 października 2007 r., sygn. II PK 27/2007). Potwierdza to tylko kierunek już wcześniej przyjęty przez Sąd Najwyższy co do problemu braku określenia formy jakim powinna odpowiadać informacja od związku zawodowego. Sąd podkreśla, iż „nie budzi wątpliwości, że biorąc pod uwagę cel jakiemu ma ona służyć, powinno z niej wprost wynikać, czy konkretny pracownik w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, którego pracodawca zobowiązany byłby do współdziałania z zakładową organizacją związkową, jest przez nią reprezentowany" (orzeczenie Sądu Najwyższego z 7 mają 2007 r., sygn. II PK 305/2006).


Jeśli na podstawie wyciągu z protokołu posiedzenia Komisji Zakładowej Związku Zawodowego wynika, że dany pracownik jest objęty ochroną danej organizacji związkowej, to w myśl orzecznictwa spełniony jest warunek udzielenia takiej informacji pracodawcy. O tym w jakiej formie powinna być podjęta uchwała dotycząca pracowników szczególnie chronionych decydują przepisy związkowe poszczególnej organizacji. Z punktu widzenia prawa informacja dla pracodawcy nawet udzielona w niewłaściwej formie będzie prawnie skuteczna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ