Adopcja - ojciec biologiczny

Pytanie:

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. Czy prawo pozwala na nadanie temu dziecku nazwiska biologicznego ojca i czy mogłabym zrzec się praw do wychowania przyszłego dziecka na rzecz jego biologicznego ojca?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Adopcja - ojciec biologiczny

Skutki w postaci nadania dziecku nazwiska jego biologicznego ojca oraz przyznanie ojcu praw rodzicielskich można osiągnąć w na kilka sposobów. Oto one: 1. biologiczny ojciec dziecka wraz ze swoją małżonką (lub sam) może dziecko przysposobić (zaadoptować). Dla dokonania tej czynności niezbędne jest wszczęcie przed sądem odpowiedniego postępowania, a także wyrażenie zgody rodziców dziecka. W tym konkretnym przypadku potrzebna byłaby zgoda Pani, czyli matki, oraz Pani męża (dlatego, że w myśl prawa to on jest ojcem dziecka, gdyż dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa; zgoda Pani męża nie byłaby potrzebna, gdyby zaprzeczono jego ojcostwu). W wyniku adopcji dziecko pod względem prawnym stanie się potomkiem ojca biologicznego i jego małżonki, uzyska więc ich nazwisko, a oni będą opiekunami prawnymi dziecka. W akcie urodzenia dziecka zostanie jednak umieszczona wzmianka, że miało miejsce przysposobienie, o czym w przyszłości dziecko może się dowiedzieć. 2.By zapobiec odkryciu prawdy przez dziecko, jeżeli rodzice sobie tego nie życzą, można posłużyć się instytucją przysposobienia całkowitego. Skutkiem zastosowania tej instytucji jest m.in. fakt sporządzenia dla dziecka całkiem nowego aktu urodzenia, w którym jako rodzice biologiczni uwidocznieni są przysposabiający. Dziecko nie ma więc możliwości odkrycia, kto jest jego biologicznym rodzicem, w każdym razie nie dowie się tego z akt urzędowych. By jednak doprowadzić do adopcji całkowitej, rodzice dziecka (czyli Pani i Pani mąż) muszą wyrazić przed sądem zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego, przy czym zgody tej nie można wyrazić wcześniej niż z upływem sześciu tygodni od urodzenia się dziecka. Oczywiście i w tym przypadku dziecko uzyska nazwisko przysposabiających, a oni uzyskają nad dzieckiem władzę rodzicielską. Zauważyć ponadto należy, że każda z form przysposobienia prowadzi do pozbawienia dotychczasowych rodziców wszelkich praw rodzicielskich, nie tylko uprawnień związanych z wychowaniem dziecka. 3.Trzecia możliwość jest najbardziej czasochłonna, niemniej najlepiej oddaje rzeczywistość. Otóż biologiczny ojciec dziecka może dokonać jego uznania. By to jednak uczynić, najpierw musi dojść do zaprzeczenia ojcostwa Pani męża. W tym celu należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa; z powództwem może wystąpić Pani albo Pani mąż. Proces nie powinien trwać długo z uwagi na to, że nikt z Państwa nie kwestionuje zasadności powództwa. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu, biologiczny ojciec dziecka może przed sądem albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego uznać dziecko. Do ważności takiego uznania potrzebna będzie Pani zgoda. Jeżeli ojcostwo dziecka zostanie ustalone w powyższy sposób, dziecko będzie nosić nazwisko ojca (chyba że ten za Pani zgodą oświadczy, że dziecko będzie nosić nazwisko matki). Natomiast władza rodzicielska, odmiennie od dwóch powyższych przypadków, przysługiwać będzie zarówno matce, czyli Pani, oraz ojcu, czyli ojcu biologicznemu. Gdyby nie chciała Pani pełnić przysługującej jej władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może powierzyć jej wykonywanie ojcu biologicznemu, Panią zaś ograniczyć do wykonywania tylko określonych obowiązków. Jeśli jednak chce Pani zostać pozbawiona pełni praw rodzicielskich, a także pozbawiona prawa osobistej styczności z dzieckiem, należy posłużyć się którąkolwiek z form adopcji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: "adoptio" oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, adopcja, przysposobienie, przysposobiony, przysposabiający, adoptowany, adoptujący

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien o przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, wiek, bigamia, (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czy dziedziczenie, adopcja, przysposobiony, przysposabiający, spadkobiercy, (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Co to jest postępowanie odrębne w sprawach cywilnych? W ramach procesu cywilnego w I instancji wyróżnia się: postępowanie zwykłe - zasadniczy tryb postępowania pr postępowania odrębne, sprawy sądowe, proces, rodzice, dzieci, alimenty, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: "adoptio" oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, adopcja, przysposobienie, przysposobiony, przysposabiający, adoptowany, adoptujący

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien o przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, wiek, bigamia, (...)

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

Zasady dziedziczenia w przypadku adopcji

  Zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający, mają prawo do dokonywania swobodnych rozrządzeń w drodze testamentu. Natomiast przepisy różnicują sytuację dziedziczenia ustawowego miedzy przysposobionym (czy dziedziczenie, adopcja, przysposobiony, przysposabiający, spadkobiercy, (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Co to jest postępowanie odrębne w sprawach cywilnych? W ramach procesu cywilnego w I instancji wyróżnia się: postępowanie zwykłe - zasadniczy tryb postępowania pr postępowania odrębne, sprawy sądowe, proces, rodzice, dzieci, alimenty, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, adopcja, przysposobienie, przysposobiony, przysposabiający, adoptowany, adoptujący

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie? Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, adopcja, przysposobienie, przysposobiony, przysposabiający, adoptowany, adoptujący

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: "adoptio" oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące (...)

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Przeszkody małżeńskie - czyli kto i z kim nie może zawrzeć małżeństwa

Czym są "przeszkody małżeńskie"? W przypadku zaistnienia pewnych okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. przeszkody małżeńskiej) kierownik urzędu stanu cywilnego czy duchowny powinien o przeszkody małżeńskie, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, wiek, bigamia, (...)

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Co to jest postępowanie odrębne w sprawach cywilnych? W ramach procesu cywilnego w I instancji wyróżnia się: postępowanie zwykłe - zasadniczy tryb postępowania pr postępowania odrębne, sprawy sądowe, proces, rodzice, dzieci, alimenty, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, (...)

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  W jaki sposób może ustać stosunek" przysposobienia (adopcji)? Do sposobów ustania tego stosunku należy: ustanie przysposobienia z mocy samego prawa (ex lege, np. w razie późniejszego ustalenia macierzyństwa przysposabiającej lub ojcostwa przysposabiającego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Adopcja dorosłego dziecka?

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adoptować można wyłącznie osobę małoletnią. Wynika to wprost z art. 114 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:  Art. (...)

Adopcja dziecka przyszłego męża

Adopcja dziecka przyszłego męża

Jestem mężczyzną samotnie wychowującym pięcioletnie dziecko. Żona moja zginęła w wypadku samochodowym. W tym roku zamierzam ponownie wejść w związek małżeński. I tu pojawiają się wątpliwości natury chyba prawnej. Mianowicie czy poprzez związek małżeński kobieta nabędzie prawa rodzicielskie (...)

Adopcja dokonana przez męża matki

Adopcja dokonana przez męża matki

Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) moją czy ojca biologicznego? Kwestia opieki jest uzależniona w przedstawionym przypadku od tego, (...)

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać dziecko do adopcji. Zasadą nadającą prym adopcji wg polskiego ustawodawstwa jest dobro dziecka. (...)

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym nie rozstrzygnięto specjalnie, że dzieci te przyznano obojgu rodzicom? Nie, nie jest równoznaczne. Adopcja (przysposobienie) (...)

Adopcja dorosłego dziecka?

Adopcja dorosłego dziecka?

Czy mogę adoptować dorosłą osobę, która była u mnie w rodzinie zastępczej wychowywana? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, adoptować można wyłącznie osobę małoletnią. Wynika to wprost z art. 114 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym:  Art. (...)

Adopcja dziecka przyszłego męża

Adopcja dziecka przyszłego męża

Jestem mężczyzną samotnie wychowującym pięcioletnie dziecko. Żona moja zginęła w wypadku samochodowym. W tym roku zamierzam ponownie wejść w związek małżeński. I tu pojawiają się wątpliwości natury chyba prawnej. Mianowicie czy poprzez związek małżeński kobieta nabędzie prawa rodzicielskie (...)

Adopcja dokonana przez męża matki

Adopcja dokonana przez męża matki

Jeżeli wezmę ślub z kobietą, która ma dziecko, a którego nie jestem biologicznym ojcem, a w trakcie małżeństwa kobieta umrze, to pod czyją opieką pozostanie dziecko (nie będące pełnoletnie) moją czy ojca biologicznego? Kwestia opieki jest uzależniona w przedstawionym przypadku od tego, (...)

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać dziecko do adopcji. Zasadą nadającą prym adopcji wg polskiego ustawodawstwa jest dobro dziecka. (...)

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Drugie małżeństwo a dzieci z poprzedniego związku

Czy zawarcie małżeństwa, w którym dwie osoby mają dzieci z pierwszego związku oraz dzieci w obecnym jest równoznaczne z adoptowaniem tamtych, jeśli w sądzie rodzinnym nie rozstrzygnięto specjalnie, że dzieci te przyznano obojgu rodzicom? Nie, nie jest równoznaczne. Adopcja (przysposobienie) (...)