Akredytacja kuratora oświaty

Pytanie:

Kto może się starać o akredytację kuratora oświaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akredytacja kuratora oświaty

Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. Zakres podmiotowy rozporządzenia doprecyzowany jest w par. 2 pkt 2 rozporządzenia, na mocy którego przez placówkę należy rozumieć publiczne i niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, a także odpowiednio działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wobec powyższego, w naszej opinii, o akredytację będzie mógł ubiegać się również przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Należy jednak stwierdzić, że tak sformułowana definicja wprowadza dalszy zamęt do obowiązujących regulacji, ponieważ mianem placówki objęte zostały te przejawy działalności, które w u.s.o. wyraźnie zostały z zakresu tego pojęcia wyłączone. Wydaje się, ze tak przyjęte unormowanie istnieje wyłącznie na potrzeby przedmiotowego rozporządzenia. Tezę te potwierdza niezwykle istotny par. 3, na mocy którego przesądzono, że o przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. Przepis ten oddaje istotę akredytacji – warto podkreślić, że w żadnym wypadku nie jest ona warunkiem prowadzenia takiej działalności oraz, że udzielana jest dla konkretnej, jednostkowej formy kształcenia (konkretnego kursu), a nie dla całej działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123